dirdat auswertung

#0
23.07.2011, 14:01
...neu hier

Beiträge: 3
#1 was mache ich mit der dirdat auswertung


Volume in Laufwerk C: hat keine Bezeichnung.
Volumeseriennummer: 3E90-C085

Verzeichnis von c:\

23.07.2011 11:42 0 dirdat.txt
23.07.2011 10:44 3.113.365.504 hiberfil.sys
23.07.2011 10:44 4.151.156.736 pagefile.sys
23.07.2011 10:44 79.455 aaw7boot.log
03.07.2011 11:04 3.544 bootsqm.dat
08.04.2011 08:16 2.601.239 FaceProv.log
02.12.2006 01:37 904.704 msdia80.dll
7 Datei(en), 7.268.111.182 Bytes
0 Verzeichnis(se), 117.874.130.944 Bytes frei
Volume in Laufwerk C: hat keine Bezeichnung.
Volumeseriennummer: 3E90-C085

Verzeichnis von C:\windows\system32

23.07.2011 10:52 13.424 7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
23.07.2011 10:52 13.424 7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
23.07.2011 10:44 283.104 FNTCACHE.DAT
23.07.2011 09:54 50.867.144 MRT.exe
12.07.2011 09:51 616.452 perfh009.dat
12.07.2011 09:51 106.574 perfc009.dat
12.07.2011 09:51 654.610 perfh007.dat
12.07.2011 09:51 130.192 perfc007.dat
12.07.2011 09:51 1.500.018 PerfStringBackup.INI
11.06.2011 05:07 3.137.536 win32k.sys
03.06.2011 08:57 13.312 wow64cpu.dll
03.06.2011 08:57 243.200 wow64.dll
03.06.2011 08:57 362.496 wow64win.dll
03.06.2011 08:57 214.528 winsrv.dll
03.06.2011 08:57 16.384 ntvdm64.dll
03.06.2011 08:56 421.888 KernelBase.dll
03.06.2011 08:53 338.944 conhost.exe
03.06.2011 08:44 6.144 api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
03.06.2011 08:44 3.072 api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
03.06.2011 08:44 3.072 api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
03.06.2011 08:44 4.608 api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
03.06.2011 08:44 4.096 api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
03.06.2011 08:44 4.096 api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
03.06.2011 08:44 3.072 api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
03.06.2011 08:44 3.584 api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
03.06.2011 08:44 3.072 api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
03.06.2011 08:44 4.608 api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
03.06.2011 08:44 3.584 api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
03.06.2011 08:44 3.584 api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
03.06.2011 08:44 3.584 api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
03.06.2011 08:44 3.584 api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
03.06.2011 08:44 4.096 api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
03.06.2011 08:44 4.096 api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
03.06.2011 08:44 3.584 api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
03.06.2011 08:44 3.072 api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
03.06.2011 08:44 3.072 api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
03.06.2011 08:44 3.584 api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
03.06.2011 08:44 3.072 api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
03.06.2011 08:44 5.120 api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
03.06.2011 08:44 3.072 api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
03.06.2011 08:44 3.072 api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
03.06.2011 08:44 3.072 api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
03.06.2011 08:44 3.072 api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
03.06.2011 08:44 3.072 api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
03.06.2011 08:44 3.072 api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
24.05.2011 19:14 270.720 MpSigStub.exe
24.05.2011 13:42 404.480 umpnpmgr.dll
14.05.2011 09:20 1.162.752 kernel32.dll
10.05.2011 08:06 4.517.664 usbaaplrc.dll
04.05.2011 07:25 2.315.776 tquery.dll
04.05.2011 07:22 778.752 mssvp.dll
04.05.2011 07:22 2.223.616 mssrch.dll
04.05.2011 07:22 288.256 mssphtb.dll
04.05.2011 07:22 491.520 mssph.dll
04.05.2011 07:22 75.264 msscntrs.dll
04.05.2011 07:19 249.856 SearchProtocolHost.exe
04.05.2011 07:19 591.872 SearchIndexer.exe
04.05.2011 07:19 113.664 SearchFilterHost.exe
03.05.2011 07:29 976.896 inetcomm.dll
23.04.2011 03:37 17.773.568 mshtml.dll
23.04.2011 03:29 2.303.488 jscript9.dll
23.04.2011 03:27 10.885.632 ieframe.dll
23.04.2011 03:23 1.344.000 urlmon.dll
23.04.2011 03:20 818.176 jscript.dll
23.04.2011 03:19 2.136.064 iertutil.dll
23.04.2011 03:19 96.256 mshtmled.dll
23.04.2011 03:19 2.382.848 mshtml.tlb
23.04.2011 03:17 248.320 ieui.dll
10.04.2011 18:11 89.088 RegisterIEPKEYs.exe
10.04.2011 18:11 222.208 msls31.dll
10.04.2011 18:11 1.389.056 wininet.dll
10.04.2011 18:11 85.504 jsproxy.dll
10.04.2011 18:11 197.120 msrating.dll
10.04.2011 18:11 149.504 occache.dll
10.04.2011 18:11 173.056 ieUnatt.exe
10.04.2011 18:11 65.024 pngfilt.dll
10.04.2011 18:11 12.288 mshta.exe
10.04.2011 18:11 114.176 admparse.dll
10.04.2011 18:11 267.776 ieaksie.dll
10.04.2011 18:11 163.840 ieakui.dll
10.04.2011 18:11 49.664 imgutil.dll
10.04.2011 18:11 145.920 iepeers.dll
10.04.2011 18:11 55.296 msfeedsbs.dll
10.04.2011 18:11 10.752 msfeedssync.exe
10.04.2011 18:11 135.168 IEAdvpack.dll
10.04.2011 18:11 160.256 ieakeng.dll
10.04.2011 18:11 91.648 SetIEInstalledDate.exe
10.04.2011 18:11 48.640 mshtmler.dll
10.04.2011 18:11 111.616 iesysprep.dll
10.04.2011 18:11 76.800 tdc.ocx
10.04.2011 18:11 448.512 html.iec
10.04.2011 18:11 452.608 dxtmsft.dll
10.04.2011 18:11 282.112 dxtrans.dll
10.04.2011 18:11 3.695.416 ieapfltr.dat
10.04.2011 18:11 534.528 ieapfltr.dll
10.04.2011 18:11 82.432 icardie.dll
10.04.2011 18:11 89.088 ie4uinit.exe
10.04.2011 18:11 39.936 iernonce.dll
10.04.2011 18:11 85.504 iesetup.dll
10.04.2011 18:11 72.822 ieuinit.inf
10.04.2011 18:11 403.248 iedkcs32.dll
10.04.2011 18:11 236.544 url.dll
10.04.2011 18:11 1.492.992 inetcpl.cpl
10.04.2011 18:11 249.344 webcheck.dll
10.04.2011 18:11 30.720 licmgr10.dll
10.04.2011 18:11 103.936 inseng.dll
10.04.2011 18:11 160.256 wextract.exe
10.04.2011 18:11 165.888 iexpress.exe
10.04.2011 18:11 697.344 msfeeds.dll
10.04.2011 18:11 603.648 vbscript.dll
09.04.2011 09:02 5.562.240 ntoskrnl.exe
09.04.2011 08:58 142.336 poqexec.exe
06.04.2011 16:26 96.544 dnssd.dll
06.04.2011 16:26 237.856 dnssdX.dll
06.04.2011 16:26 119.584 dns-sd.exe
06.04.2011 16:26 69.408 jdns_sd.dll
12.03.2011 19:10 175.616 msclmd.dll
12.03.2011 14:08 1.465.344 XpsPrint.dll
11.03.2011 08:34 1.359.872 mfc42u.dll
11.03.2011 08:34 1.395.712 mfc42.dll
11.03.2011 08:33 2.565.632 esent.dll
11.03.2011 08:30 96.768 fsutil.exe
03.03.2011 08:24 183.296 dnsrslvr.dll
03.03.2011 08:24 357.888 dnsapi.dll
03.03.2011 08:21 30.208 dnscacheugc.exe
25.02.2011 08:22 861.696 oleaut32.dll
24.02.2011 08:15 476.160 XpsGdiConverter.dll
19.02.2011 14:05 1.139.200 FntCache.dll
19.02.2011 14:04 1.544.192 DWrite.dll
19.02.2011 14:04 902.656 d2d1.dll
19.02.2011 14:03 46.080 atmlib.dll
19.02.2011 11:00 367.616 atmfd.dll
18.02.2011 12:51 31.232 prevhost.exe
12.02.2011 13:34 267.776 FXSCOVER.exe
05.02.2011 19:10 642.944 winload.efi
05.02.2011 19:10 20.352 kdusb.dll
05.02.2011 19:10 19.328 kd1394.dll
05.02.2011 19:10 17.792 kdcom.dll
05.02.2011 19:06 518.672 winresume.exe
05.02.2011 19:06 605.552 winload.exe
05.02.2011 19:06 566.208 winresume.efi
17.01.2011 13:09 197.120 d3d10_1.dll
23.12.2010 12:42 1.118.720 sbe.dll
23.12.2010 12:42 723.968 EncDec.dll
23.12.2010 12:42 961.024 CPFilters.dll
23.12.2010 12:36 259.072 mpg2splt.ax
17.12.2010 13:40 715.776 kerberos.dll
06.12.2010 16:07 15.880 lsdelete.exe
24.11.2010 18:18 52.953 license.rtf
20.11.2010 15:44 1.077.248 Narrator.exe
20.11.2010 15:44 133.632 NAPHLPR.DLL
20.11.2010 15:44 50.176 NAPCRYPT.DLL
20.11.2010 15:39 5.066.752 AuthFWSnapin.dll
20.11.2010 15:33 299.392 mcupdate_GenuineIntel.dll
20.11.2010 15:33 263.040 hal.dll
20.11.2010 15:32 112.000 consent.exe
20.11.2010 15:32 2.217.856 bootres.dll
20.11.2010 15:29 345.600 fveapi.dll
20.11.2010 15:28 780.008 ci.dll
20.11.2010 15:28 298.104 bcryptprimitives.dll
20.11.2010 15:28 166.784 basecsp.dll
20.11.2010 15:28 1.731.936 ntdll.dll
20.11.2010 15:27 366.080 zipfldr.dll
20.11.2010 15:27 229.888 XpsRasterService.dll
20.11.2010 15:27 3.008.000 xpsservices.dll
20.11.2010 15:27 48.640 wwanprotdim.dll
20.11.2010 15:27 222.720 wwanconn.dll
20.11.2010 15:27 594.432 wvc.dll
20.11.2010 15:27 178.688 wuwebv.dll
20.11.2010 15:27 37.376 wups2.dll
20.11.2010 15:27 33.280 wups.dll
20.11.2010 15:27 78.848 WUDFSvc.dll
20.11.2010 15:27 681.472 WUDFx.dll
20.11.2010 15:27 98.304 wudriver.dll
20.11.2010 15:27 44.544 WUDFCoinstaller.dll
20.11.2010 15:27 182.784 WUDFPlatform.dll
20.11.2010 15:27 2.621.952 wucltux.dll
20.11.2010 15:27 2.420.736 wuaueng.dll
20.11.2010 15:27 695.808 wuapi.dll
20.11.2010 15:27 67.072 wsnmp32.dll
20.11.2010 15:27 2.018.304 WsmSvc.dll
20.11.2010 15:27 13.824 wshirda.dll
20.11.2010 15:27 47.104 wshbth.dll
20.11.2010 15:27 577.536 WSDApi.dll
20.11.2010 15:27 26.112 wsdchngr.dll
20.11.2010 15:27 63.488 wscapi.dll
20.11.2010 15:27 297.984 ws2_32.dll
20.11.2010 15:27 115.200 WPDShServiceObj.dll
20.11.2010 15:27 215.040 wpdwcn.dll
20.11.2010 15:27 2.543.616 wpdshext.dll
20.11.2010 15:27 431.104 WPDSp.dll
20.11.2010 15:27 117.248 wpdbusenum.dll
20.11.2010 15:27 812.032 wpccpl.dll
20.11.2010 15:27 611.840 wpd_ci.dll
20.11.2010 15:27 666.112 WMVSDECD.DLL
20.11.2010 15:27 1.888.256 WMVDECOD.DLL
20.11.2010 15:27 223.232 wmpsrcwp.dll
20.11.2010 15:27 978.944 WMSPDMOD.DLL
20.11.2010 15:27 132.608 wmpshell.dll
20.11.2010 15:27 481.280 wmpps.dll
20.11.2010 15:27 1.024.512 wmpmde.dll
20.11.2010 15:27 392.192 WMPhoto.dll
20.11.2010 15:27 2.072.576 WMPEncEn.dll
20.11.2010 15:27 358.400 wmpdxm.dll
20.11.2010 15:27 605.696 wmpeffects.dll
20.11.2010 15:27 14.633.472 wmp.dll
20.11.2010 15:27 1.243.136 WMNetMgr.dll
20.11.2010 15:27 524.288 wmicmiplugin.dll
20.11.2010 15:27 781.312 wmdrmsdk.dll
20.11.2010 15:27 636.416 wmdrmdev.dll
20.11.2010 15:27 527.872 wmdrmnet.dll
20.11.2010 15:27 1.232.896 WMADMOD.DLL
20.11.2010 15:27 414.208 wlanui.dll
20.11.2010 15:27 312.832 Wldap32.dll
20.11.2010 15:27 1.441.280 wlanpref.dll
20.11.2010 15:27 414.720 wlanmsm.dll
20.11.2010 15:27 475.136 wlangpui.dll
20.11.2010 15:27 220.672 wintrust.dll
20.11.2010 15:27 118.784 wkssvc.dll
20.11.2010 15:27 71.680 wkscli.dll
20.11.2010 15:27 235.008 winsta.dll
20.11.2010 15:27 501.248 WinSATAPI.dll
20.11.2010 15:27 217.600 WinSCard.dll
20.11.2010 15:27 444.416 winhttp.dll
20.11.2010 15:27 1.190.400 WindowsCodecs.dll
20.11.2010 15:27 751.104 win32spl.dll
20.11.2010 15:27 124.928 wiavideo.dll
20.11.2010 15:27 580.096 wiaservc.dll
20.11.2010 15:27 1.646.080 wevtsvc.dll
20.11.2010 15:27 462.336 wiadefui.dll
20.11.2010 15:27 1.281.024 werconcpl.dll
20.11.2010 15:27 1.158.656 webservices.dll
20.11.2010 15:27 395.776 webio.dll
20.11.2010 15:27 258.560 WebClnt.dll
20.11.2010 15:27 36.352 wdiasqmmodule.dll
20.11.2010 15:27 1.363.968 wdc.dll
20.11.2010 15:27 367.104 wcncsvc.dll
20.11.2010 15:27 529.408 wbemcomn.dll
20.11.2010 15:27 255.488 wavemsp.dll
20.11.2010 15:27 61.952 WavDest.dll
20.11.2010 15:27 1.753.088 vssapi.dll
20.11.2010 15:27 263.168 vpnike.dll
20.11.2010 15:27 38.912 vpnikeapi.dll
20.11.2010 15:27 61.952 vss_ps.dll
20.11.2010 15:27 190.976 vdsbas.dll
20.11.2010 15:27 185.856 vdsutil.dll
20.11.2010 15:27 68.096 vfwwdm32.dll
20.11.2010 15:27 1.098.240 Vault.dll
20.11.2010 15:27 691.200 VAN.dll
20.11.2010 15:27 154.624 uxlib.dll
20.11.2010 15:27 109.056 userenv.dll
20.11.2010 15:27 625.664 usercpl.dll
20.11.2010 15:27 800.256 usp10.dll
20.11.2010 15:27 84.480 UserAccountControlSettings.dll
20.11.2010 15:27 1.008.128 user32.dll
20.11.2010 15:27 264.192 upnp.dll
20.11.2010 15:27 73.216 unimdmat.dll
20.11.2010 15:27 403.968 untfs.dll
20.11.2010 15:27 3.860.992 UIRibbon.dll
20.11.2010 15:27 59.904 umb.dll
20.11.2010 15:27 172.544 twext.dll
20.11.2010 15:27 750.080 TSWorkspace.dll
20.11.2010 15:27 12.288 TsUsbRedirectionGroupPolicyExtension.dll
20.11.2010 15:27 40.960 TsUsbGDCoInstaller.dll
20.11.2010 15:27 86.016 TSpkg.dll
20.11.2010 15:27 299.520 tsmf.dll
20.11.2010 15:27 44.032 tsgqec.dll
20.11.2010 15:27 14.848 tsbyuv.dll
20.11.2010 15:27 21.504 TRAPI.dll
20.11.2010 15:27 73.728 tlscsp.dll
20.11.2010 15:27 112.640 thumbcache.dll
20.11.2010 15:27 2.851.840 themeui.dll
20.11.2010 15:27 2.193.920 themecpl.dll
20.11.2010 15:27 680.960 termsrv.dll
20.11.2010 15:27 421.888 termmgr.dll
20.11.2010 15:27 253.440 tcpipcfg.dll
20.11.2010 15:27 1.197.056 taskschd.dll
20.11.2010 15:27 316.928 tapisrv.dll
20.11.2010 15:27 243.712 taskbarcpl.dll
20.11.2010 15:27 473.600 taskcomp.dll
20.11.2010 15:27 92.672 TabSvc.dll
20.11.2010 15:27 419.840 systemcpl.dll
20.11.2010 15:27 17.408 syssetup.dll
20.11.2010 15:27 1.743.360 sysmain.dll
20.11.2010 15:27 148.992 t2embed.dll
20.11.2010 15:27 207.360 sysclass.dll
20.11.2010 15:27 2.262.528 SyncCenter.dll
20.11.2010 15:27 200.192 syncui.dll
20.11.2010 15:27 582.656 sxs.dll
20.11.2010 15:27 483.840 StructuredQuery.dll
20.11.2010 15:27 769.536 sud.dll
20.11.2010 15:27 257.024 stobject.dll
20.11.2010 15:27 236.032 srvsvc.dll
20.11.2010 15:27 136.192 sspicli.dll
20.11.2010 15:27 29.184 sspisrv.dll
20.11.2010 15:27 13.312 sscore.dll
20.11.2010 15:27 128.000 srvcli.dll
20.11.2010 15:27 270.848 srrstr.dll
20.11.2010 15:27 340.992 srchadmin.dll
20.11.2010 15:27 503.296 srcore.dll
20.11.2010 15:27 933.888 sqlsrv32.dll
20.11.2010 15:27 446.976 sqlcese30.dll
20.11.2010 15:27 244.736 sqmapi.dll
20.11.2010 15:27 418.816 sppwinob.dll
20.11.2010 15:27 102.400 sppnp.dll
20.11.2010 15:27 445.952 spwizeng.dll
20.11.2010 15:27 232.448 sppcomapi.dll
20.11.2010 15:27 15.360 slwga.dll
20.11.2010 15:27 1.082.880 sppobjs.dll
20.11.2010 15:27 244.224 spp.dll
20.11.2010 15:27 263.168 spwizui.dll
20.11.2010 15:27 18.944 spopk.dll
20.11.2010 15:27 78.848 spbcd.dll
20.11.2010 15:27 225.280 SndVolSSO.dll
20.11.2010 15:27 933.376 SmiEngine.dll
20.11.2010 15:27 189.952 SmartcardCredentialProvider.dll
20.11.2010 15:27 5.120 msdxm.ocx
20.11.2010 15:27 24.064 sisbkup.dll
20.11.2010 15:27 451.072 shwebsvc.dll
20.11.2010 15:27 5.120 dxmasf.dll
20.11.2010 15:27 370.688 shsvcs.dll
20.11.2010 15:27 130.048 shsetup.dll
20.11.2010 15:27 11.264 shunimpl.dll
20.11.2010 15:27 448.512 shlwapi.dll
20.11.2010 15:27 14.174.208 shell32.dll
20.11.2010 15:27 37.376 shimgvw.dll
20.11.2010 15:27 28.160 shgina.dll
20.11.2010 15:27 357.888 sharemediacpl.dll
20.11.2010 15:27 196.608 shdocvw.dll
20.11.2010 15:27 135.168 shacct.dll
20.11.2010 15:27 1.900.544 setupapi.dll
20.11.2010 15:27 121.856 SessEnv.dll
20.11.2010 15:27 63.488 setbcdlocale.dll
20.11.2010 15:27 2.250.752 SensorsCpl.dll
20.11.2010 15:27 485.888 secproc_isv.dll
20.11.2010 15:27 30.720 seclogon.dll
20.11.2010 15:27 121.856 secproc_ssp.dll
20.11.2010 15:27 28.160 secur32.dll
20.11.2010 15:27 121.856 secproc_ssp_isv.dll
20.11.2010 15:27 170.496 sdrsvc.dll
20.11.2010 15:27 867.840 SearchFolder.dll
20.11.2010 15:27 1.120.768 sdengin2.dll
20.11.2010 15:27 762.368 sdcpl.dll
20.11.2010 15:27 1.110.016 schedsvc.dll
20.11.2010 15:27 24.064 schedcli.dll
20.11.2010 15:27 340.992 schannel.dll
20.11.2010 15:27 146.944 scavengeui.dll
20.11.2010 15:27 406.016 scesrv.dll
20.11.2010 15:27 232.960 scecli.dll
20.11.2010 15:27 303.616 scansetting.dll
20.11.2010 15:27 758.784 samsrv.dll
20.11.2010 15:27 67.584 samcli.dll
20.11.2010 15:27 52.224 rtutils.dll
20.11.2010 15:27 1.219.584 rpcrt4.dll
20.11.2010 15:27 65.536 RpcRtRemote.dll
20.11.2010 15:27 512.000 rpcss.dll
20.11.2010 15:27 187.904 rpchttp.dll
20.11.2010 15:27 633.344 riched20.dll
20.11.2010 15:27 10.752 riched32.dll
20.11.2010 15:27 153.088 remotepg.dll
20.11.2010 15:27 95.232 regapi.dll
20.11.2010 15:27 313.856 ReAgent.dll
20.11.2010 15:27 146.944 recovery.dll
20.11.2010 15:27 77.312 rdpwsx.dll
20.11.2010 15:27 23.040 rdprefdrvapi.dll
20.11.2010 15:27 222.208 rdpencom.dll
20.11.2010 15:27 68.096 rdpd3d.dll
20.11.2010 15:27 1.031.680 rdpcore.dll
20.11.2010 15:27 10.240 rdpcfgex.dll
20.11.2010 15:27 149.504 rdpcorekmts.dll
20.11.2010 15:27 424.448 rastls.dll
20.11.2010 15:27 211.456 rasppp.dll
20.11.2010 15:27 344.064 rasmans.dll
20.11.2010 15:27 337.920 raschap.dll
20.11.2010 15:27 1.556.992 RacEngn.dll
20.11.2010 15:27 107.520 QUTIL.DLL
20.11.2010 15:27 2.055.680 Query.dll
20.11.2010 15:27 1.572.352 quartz.dll
20.11.2010 15:27 124.416 QSVRMGMT.DLL
20.11.2010 15:27 849.920 qmgr.dll
20.11.2010 15:27 223.232 QSHVHOST.DLL
20.11.2010 15:27 366.592 qdvd.dll
20.11.2010 15:27 624.128 qedit.dll
20.11.2010 15:27 181.248 qcap.dll
20.11.2010 15:27 250.880 qdv.dll
20.11.2010 15:27 79.872 QCLIPROV.DLL
20.11.2010 15:27 254.464 qasf.dll
20.11.2010 15:27 476.160 QAGENTRT.DLL
20.11.2010 15:27 266.240 QAGENT.DLL
20.11.2010 15:27 429.568 puiobj.dll
20.11.2010 15:27 187.904 provsvc.dll
20.11.2010 15:27 1.212.416 propsys.dll
20.11.2010 15:27 209.920 profsvc.dll
20.11.2010 15:27 3.027.968 WMVCORE.DLL
20.11.2010 15:27 145.920 sppc.dll
20.11.2010 15:27 33.792 profprov.dll
20.11.2010 15:27 488.448 secproc.dll
20.11.2010 15:27 156.160 prntvpt.dll
20.11.2010 15:27 416.256 prnfldr.dll
20.11.2010 15:27 183.808 prncache.dll
20.11.2010 15:27 1.050.624 printui.dll
20.11.2010 15:27 48.128 PrintIsolationProxy.dll
20.11.2010 15:27 486.400 powercpl.dll
20.11.2010 15:27 224.256 PortableDeviceSyncProvider.dll
20.11.2010 15:27 435.712 PortableDeviceStatus.dll
20.11.2010 15:27 758.272 PortableDeviceApi.dll
20.11.2010 15:27 1.808.384 pnidui.dll
20.11.2010 15:27 1.389.056 pla.dll
20.11.2010 15:27 409.600 photowiz.dll
20.11.2010 15:27 658.432 PerfCenterCPL.dll
20.11.2010 15:27 300.032 pdh.dll
20.11.2010 15:27 9.728 spwmp.dll
20.11.2010 15:27 1.911.808 OpcServices.dll
20.11.2010 15:27 898.560 OobeFldr.dll
20.11.2010 15:27 221.696 OnLineIDCpl.dll
20.11.2010 15:27 1.080.320 onexui.dll
20.11.2010 15:27 235.520 onex.dll
20.11.2010 15:27 2.086.912 ole32.dll
20.11.2010 15:27 212.992 odbctrac.dll
20.11.2010 15:27 53.248 odbcconf.dll
20.11.2010 15:27 163.840 odbccp32.dll
20.11.2010 15:27 161.792 ocsetapi.dll
20.11.2010 15:27 720.896 odbc32.dll
20.11.2010 15:27 129.536 ntlanman.dll
20.11.2010 15:27 509.952 ntshrui.dll
20.11.2010 15:27 344.576 ntprint.dll
20.11.2010 15:27 15.360 nrpsrv.dll
20.11.2010 15:27 455.168 nshipsec.dll
20.11.2010 15:27 303.616 nlasvc.dll
20.11.2010 15:27 2.146.816 networkmap.dll
20.11.2010 15:27 70.656 nlaapi.dll
20.11.2010 15:27 1.672.704 networkexplorer.dll
20.11.2010 15:27 2.652.160 netshell.dll
20.11.2010 15:27 29.184 netutils.dll
20.11.2010 15:27 193.024 netplwiz.dll
20.11.2010 15:27 695.808 netlogon.dll
20.11.2010 15:27 215.552 netiohlp.dll
20.11.2010 15:27 188.928 netjoin.dll
20.11.2010 15:27 165.376 netid.dll
20.11.2010 15:27 1.689.600 netcenter.dll
20.11.2010 15:27 324.096 netdiagfx.dll
20.11.2010 15:27 519.680 netcfgx.dll
20.11.2010 15:27 72.704 netapi32.dll
20.11.2010 15:27 210.944 ncsi.dll
20.11.2010 15:27 66.048 ncryptui.dll
20.11.2010 15:27 90.112 nci.dll
20.11.2010 15:27 1.326.080 NaturalLanguage6.dll
20.11.2010 15:27 72.192 napdsnap.dll
20.11.2010 15:27 143.360 mydocs.dll
20.11.2010 15:27 16.896 muifontsetup.dll
20.11.2010 15:27 25.600 msyuv.dll
20.11.2010 15:27 372.736 mtxclu.dll
20.11.2010 15:27 1.881.088 msxml3.dll
20.11.2010 15:27 2.004.480 msxml6.dll
20.11.2010 15:27 326.144 mswsock.dll
20.11.2010 15:27 3.650.560 MSVidCtl.dll
20.11.2010 15:27 38.912 msvidc32.dll
20.11.2010 15:27 312.320 msv1_0.dll
20.11.2010 15:27 3.715.584 mstscax.dll
20.11.2010 15:27 238.080 mstask.dll
20.11.2010 15:27 641.024 msscp.dll
20.11.2010 15:27 16.384 msrle32.dll
20.11.2010 15:27 571.904 mspbda.dll
20.11.2010 15:27 325.632 msnetobj.dll
20.11.2010 15:27 1.160.192 MSMPEG2ENC.DLL
20.11.2010 15:27 335.360 msieftp.dll
20.11.2010 15:27 3.211.776 msi.dll
20.11.2010 15:27 799.744 msftedit.dll
20.11.2010 15:27 1.509.888 msdtctm.dll
20.11.2010 15:27 457.216 msdrm.dll
20.11.2010 15:27 35.840 msdmo.dll
20.11.2010 15:27 552.960 msdri.dll
20.11.2010 15:27 625.664 mscms.dll
20.11.2010 15:27 46.592 msasn1.dll
20.11.2010 15:27 268.288 MSAC3ENC.DLL
20.11.2010 15:26 828.416 MPSSVC.dll
20.11.2010 15:26 211.456 mprddm.dll
20.11.2010 15:26 221.184 mprapi.dll
20.11.2010 15:26 3.205.120 mmcndmgr.dll
20.11.2010 15:26 41.472 mimefilt.dll
20.11.2010 15:26 257.024 mfreadwrite.dll
20.11.2010 15:26 206.848 mfps.dll
20.11.2010 15:26 240.640 MFPlay.dll
20.11.2010 15:26 381.440 mfds.dll
20.11.2010 15:26 4.120.064 mf.dll
20.11.2010 15:26 345.600 MediaMetadataHandler.dll
20.11.2010 15:26 84.992 Mcx2Svc.dll
20.11.2010 15:26 1.009.152 mcmde.dll
20.11.2010 15:26 41.472 mciqtz32.dll
20.11.2010 15:26 91.648 mapistub.dll
20.11.2010 15:26 91.648 mapi32.dll
20.11.2010 15:26 50.176 lsmproxy.dll
20.11.2010 15:26 48.640 luainstall.dll
20.11.2010 15:26 1.447.936 lsasrv.dll
20.11.2010 15:26 186.880 logoncli.dll
20.11.2010 15:26 955.904 localspl.dll
20.11.2010 15:26 551.936 localsec.dll
20.11.2010 15:26 232.448 ListSvc.dll
20.11.2010 15:26 90.624 KMSVC.DLL
20.11.2010 15:26 54.272 iyuv_32.dll
20.11.2010 15:26 282.624 iTVData.dll
20.11.2010 15:26 194.048 itircl.dll
20.11.2010 15:26 37.376 iscsium.dll
20.11.2010 15:26 584.192 ipsmsnap.dll
20.11.2010 15:26 501.248 IPSECSVC.DLL
20.11.2010 15:26 281.088 iprtrmgr.dll
20.11.2010 15:26 569.344 iphlpsvc.dll
20.11.2010 15:26 145.920 IPHLPAPI.DLL
20.11.2010 15:26 166.912 inetpp.dll
20.11.2010 15:26 65.536 inetmib1.dll
20.11.2010 15:26 1.244.160 imapi2fs.dll
20.11.2010 15:26 503.296 imapi2.dll
20.11.2010 15:26 76.800 imagehlp.dll
20.11.2010 15:26 853.504 IKEEXT.DLL
20.11.2010 15:26 180.736 ifsutil.dll
20.11.2010 15:26 198.656 iasrecst.dll
20.11.2010 15:26 217.088 iasrad.dll
20.11.2010 15:26 100.864 iasacct.dll
20.11.2010 15:26 45.056 httpapi.dll
20.11.2010 15:26 27.136 HotStartUserAgent.dll
20.11.2010 15:26 235.008 hgprint.dll
20.11.2010 15:26 332.288 hgcpl.dll
20.11.2010 15:26 78.848 hbaapi.dll
20.11.2010 15:26 777.728 gpsvc.dll
20.11.2010 15:26 403.968 gdi32.dll
20.11.2010 15:26 2.746.880 gameux.dll
20.11.2010 15:26 434.688 FXSTIFF.dll
20.11.2010 15:26 41.984 FXSMON.dll
20.11.2010 15:26 623.104 FXSAPI.dll
20.11.2010 15:26 295.936 framedynos.dll
20.11.2010 15:26 121.344 fphc.dll
20.11.2010 15:26 279.040 framedyn.dll
20.11.2010 15:26 861.184 fontext.dll
20.11.2010 15:26 934.912 FirewallControlPanel.dll
20.11.2010 15:26 116.224 fms.dll
20.11.2010 15:26 74.240 fdProxy.dll
20.11.2010 15:26 72.192 fdeploy.dll
20.11.2010 15:26 171.520 fde.dll
20.11.2010 15:26 355.328 Faultrep.dll
20.11.2010 15:26 1.866.240 ExplorerFrame.dll
20.11.2010 15:26 630.272 evr.dll
20.11.2010 15:26 25.600 elsTrans.dll
20.11.2010 15:26 144.896 EhStorAPI.dll
20.11.2010 15:26 304.128 efscore.dll
20.11.2010 15:26 303.616 eapphost.dll
20.11.2010 15:26 103.936 eappgnui.dll
20.11.2010 15:26 348.160 eapp3hst.dll
20.11.2010 15:26 1.457.664 DxpTaskSync.dll
20.11.2010 15:26 675.328 DXPTaskRingtone.dll
20.11.2010 15:26 459.776 DXP.dll
20.11.2010 15:26 658.944 dxgi.dll
20.11.2010 15:26 279.552 dxdiagn.dll
20.11.2010 15:26 128.512 dwmredir.dll
20.11.2010 15:26 1.632.256 dwmcore.dll
20.11.2010 15:26 701.440 dsuiext.dll
20.11.2010 15:26 239.616 dskquoui.dll
20.11.2010 15:26 281.600 DShowRdpFilter.dll
20.11.2010 15:26 36.864 dsauth.dll
20.11.2010 15:26 422.912 drvstore.dll
20.11.2010 15:26 399.872 dpx.dll
20.11.2010 15:26 495.104 drmmgrtn.dll
20.11.2010 15:26 162.816 dps.dll
20.11.2010 15:26 313.344 dot3ui.dll
20.11.2010 15:26 252.416 dot3svc.dll
20.11.2010 15:26 103.936 dot3msm.dll
20.11.2010 15:26 69.120 dot3cfg.dll
20.11.2010 15:26 84.992 dot3api.dll
20.11.2010 15:26 118.272 dnscmmc.dll
20.11.2010 15:26 1.066.496 Display.dll
20.11.2010 15:26 1.340.416 diagperf.dll
20.11.2010 15:26 1.202.176 DiagCpl.dll
20.11.2010 15:26 317.952 dhcpcore.dll
20.11.2010 15:26 225.280 DevicePairingFolder.dll
20.11.2010 15:26 508.928 DeviceCenter.dll
20.11.2010 15:26 233.984 defaultlocationcpl.dll
20.11.2010 15:26 1.087.488 dbghelp.dll
20.11.2010 15:26 3.391.488 dbgeng.dll
20.11.2010 15:26 100.864 davclnt.dll
20.11.2010 15:26 2.067.456 d3d9.dll
20.11.2010 15:26 787.968 d3d11.dll
20.11.2010 15:26 1.838.080 d3d10warp.dll
20.11.2010 15:26 573.952 d3d10level9.dll
20.11.2010 15:26 321.024 d3d10_1core.dll
20.11.2010 15:25 46.080 cscapi.dll
20.11.2010 15:25 30.208 cscdll.dll
20.11.2010 15:25 1.065.984 cryptui.dll
20.11.2010 15:25 177.152 cryptsvc.dll
20.11.2010 15:25 1.456.128 crypt32.dll
20.11.2010 15:25 197.120 credui.dll
20.11.2010 15:25 22.016 credssp.dll
20.11.2010 15:25 594.432 comdlg32.dll
20.11.2010 15:25 633.856 comctl32.dll
20.11.2010 15:25 314.368 clusapi.dll
20.11.2010 15:25 207.872 cfgmgr32.dll
20.11.2010 15:25 80.384 certprop.dll
20.11.2010 15:25 71.680 CertPolEng.dll
20.11.2010 15:25 1.796.096 certmgr.dll
20.11.2010 15:25 1.975.296 CertEnroll.dll
20.11.2010 15:25 460.800 certcli.dll
20.11.2010 15:25 1.133.568 cdosys.dll
20.11.2010 15:25 95.232 cca.dll
20.11.2010 15:25 139.264 cabview.dll
20.11.2010 15:25 94.720 cabinet.dll
20.11.2010 15:25 13.312 C_ISCII.DLL
20.11.2010 15:25 14.848 BWUnpairElevated.dll
20.11.2010 15:25 14.336 browseui.dll
20.11.2010 15:25 136.192 browser.dll
20.11.2010 15:25 58.880 browcli.dll
20.11.2010 15:25 840.192 blackbox.dll
20.11.2010 15:25 24.576 bitsperf.dll
20.11.2010 15:25 504.320 biocpl.dll
20.11.2010 15:25 705.024 BFE.DLL
20.11.2010 15:25 168.448 bcdsrv.dll
20.11.2010 15:25 31.744 AzSqlExt.dll
20.11.2010 15:25 749.568 batmeter.dll
20.11.2010 15:25 472.064 azroleui.dll
20.11.2010 15:25 114.688 AxInstSv.dll
20.11.2010 15:25 897.536 azroles.dll
20.11.2010 15:25 135.680 AuxiliaryDisplayServices.dll
20.11.2010 15:25 726.528 AuxiliaryDisplayCpl.dll
20.11.2010 15:25 155.136 autoplay.dll
20.11.2010 15:25 1.927.680 authui.dll
20.11.2010 15:25 679.424 audiosrv.dll
20.11.2010 15:25 296.448 AudioSes.dll
20.11.2010 15:25 84.992 asycfilt.dll
20.11.2010 15:25 70.656 appinfo.dll
20.11.2010 15:25 342.016 apphelp.dll
20.11.2010 15:25 89.088 amstream.dll
20.11.2010 15:25 412.160 aepdu.dll
20.11.2010 15:25 549.888 ActionCenterCPL.dll
20.11.2010 15:25 958.464 actxprxy.dll
20.11.2010 15:25 213.504 ActionQueue.dll
20.11.2010 15:25 780.800 ActionCenter.dll
20.11.2010 15:25 53.248 acppage.dll
20.11.2010 15:25 3.745.792 accessibilitycpl.dll
20.11.2010 15:25 158.720 aaclient.dll
20.11.2010 15:25 307.200 wusa.exe
20.11.2010 15:25 226.816 WUDFHost.exe
20.11.2010 15:25 51.200 wuauclt.exe
20.11.2010 15:25 36.864 wuapp.exe
20.11.2010 15:25 293.888 wsqmcons.exe
20.11.2010 15:25 405.504 wisptis.exe
20.11.2010 15:25 3.957.760 WinSAT.exe
20.11.2010 15:25 390.656 winlogon.exe
20.11.2010 15:25 294.912 WindowsAnytimeUpgradeResults.exe
20.11.2010 15:25 974.336 WFS.exe
20.11.2010 15:25 26.112 WerFaultSecure.exe
20.11.2010 15:25 1.504.256 wbengine.exe
20.11.2010 15:25 1.600.512 VSSVC.exe
20.11.2010 15:25 533.504 vds.exe
20.11.2010 15:25 30.720 userinit.exe
20.11.2010 15:25 58.368 tzutil.exe
20.11.2010 15:25 8.192 TsUsbRedirectionGroupPolicyControl.exe
20.11.2010 15:25 257.024 taskmgr.exe
20.11.2010 15:25 69.120 taskhost.exe
20.11.2010 15:25 464.384 taskeng.exe
20.11.2010 15:25 63.488 takeown.exe
20.11.2010 15:25 78.848 tabcal.exe
20.11.2010 15:25 349.696 slui.exe
20.11.2010 15:25 559.104 spoolsv.exe
20.11.2010 15:25 301.568 spreview.exe
20.11.2010 15:25 598.016 spinstall.exe
20.11.2010 15:25 273.920 SndVol.exe
20.11.2010 15:25 88.576 setupcl.exe
20.11.2010 15:25 279.040 sethc.exe
20.11.2010 15:25 1.264.640 sdclt.exe
20.11.2010 15:25 285.696 schtasks.exe
20.11.2010 15:25 56.832 runonce.exe
20.11.2010 15:25 296.960 rstrui.exe
20.11.2010 15:25 128.000 Robocopy.exe
20.11.2010 15:25 305.152 RMActivate_ssp_isv.exe
20.11.2010 15:25 362.496 RMActivate_isv.exe
20.11.2010 15:25 395.776 nltest.exe
20.11.2010 15:25 51.712 repair-bde.exe
20.11.2010 15:25 43.008 relog.exe
20.11.2010 15:25 238.080 recdisc.exe
20.11.2010 15:25 31.744 proquota.exe
20.11.2010 15:25 3.524.608 sppsvc.exe
20.11.2010 15:25 306.688 RMActivate_ssp.exe
20.11.2010 15:25 359.424 RMActivate.exe
20.11.2010 15:25 62.976 PnPUnattend.exe
20.11.2010 15:25 199.168 PkgMgr.exe
20.11.2010 15:25 172.544 perfmon.exe
20.11.2010 15:25 186.368 ocsetup.exe
20.11.2010 15:25 109.568 nslookup.exe
20.11.2010 15:25 152.064 net1.exe
20.11.2010 15:25 51.712 MultiDigiMon.exe
20.11.2010 15:25 1.116.672 mstsc.exe
20.11.2010 15:24 378.880 msinfo32.exe
20.11.2010 15:24 128.000 msiexec.exe
20.11.2010 15:24 300.032 msconfig.exe
20.11.2010 15:24 102.400 mobsync.exe
20.11.2010 15:24 146.944 MdSched.exe
20.11.2010 15:24 272.896 mcbuilder.exe
20.11.2010 15:24 957.440 mblctr.exe
20.11.2010 15:24 79.872 manage-bde.exe
20.11.2010 15:24 343.040 lsm.exe
20.11.2010 15:24 653.312 lpksetup.exe
20.11.2010 15:24 27.648 LogonUI.exe
20.11.2010 15:24 104.448 logman.exe
20.11.2010 15:24 91.648 isoburn.exe
20.11.2010 15:24 152.064 iscsicli.exe
20.11.2010 15:24 18.432 FXSUNATD.exe
20.11.2010 15:24 689.152 FXSSVC.exe
20.11.2010 15:24 48.128 ftp.exe
20.11.2010 15:24 229.376 fsquirt.exe
20.11.2010 15:24 17.920 fixmapi.exe
20.11.2010 15:24 71.168 findstr.exe
20.11.2010 15:24 359.936 eudcedit.exe
20.11.2010 15:24 61.440 djoin.exe
20.11.2010 15:24 363.520 diskraid.exe
20.11.2010 15:24 166.400 diskpart.exe
20.11.2010 15:24 606.208 dfrgui.exe
20.11.2010 15:24 92.160 cmstp.exe
20.11.2010 15:24 345.088 cmd.exe
20.11.2010 15:24 36.864 choice.exe
20.11.2010 15:24 232.448 bitsadmin.exe
20.11.2010 15:24 346.112 bcdedit.exe
20.11.2010 15:24 175.616 bcdboot.exe
20.11.2010 15:24 763.904 autofmt.exe
20.11.2010 15:24 793.088 autoconv.exe
20.11.2010 15:24 777.728 autochk.exe
20.11.2010 15:24 126.464 audiodg.exe
20.11.2010 15:24 122.880 aitagent.exe
20.11.2010 15:24 321.536 unimdm.tsp
20.11.2010 15:24 196.096 VBICodec.ax
20.11.2010 15:24 43.520 vbisurf.ax
20.11.2010 15:24 98.304 WSTPager.ax
20.11.2010 15:24 108.032 psisrndr.ax
20.11.2010 15:24 75.776 MSDvbNP.ax
20.11.2010 15:24 288.256 MSNP.ax
20.11.2010 15:24 104.960 Mpeg2Data.ax
20.11.2010 15:24 66.048 ksxbar.ax
20.11.2010 15:24 133.120 Kswdmcap.ax
20.11.2010 15:24 102.912 kstvtune.ax
20.11.2010 15:24 250.880 ksproxy.ax
20.11.2010 15:24 57.856 g711codc.ax
20.11.2010 15:24 474.112 sysmon.ocx
20.11.2010 15:24 333.824 ssText3d.scr
20.11.2010 15:24 241.664 Ribbons.scr
20.11.2010 15:24 477.696 PhotoScreensaver.scr
20.11.2010 15:24 242.688 Mystify.scr
20.11.2010 15:24 899.584 Bubbles.scr
20.11.2010 15:24 515.584 timedate.cpl
20.11.2010 15:24 684.032 TabletPC.cpl
20.11.2010 15:24 173.568 powercfg.cpl
20.11.2010 15:24 352.768 sysdm.cpl
20.11.2010 15:24 850.944 mmsys.cpl
20.11.2010 15:24 497.664 main.cpl
20.11.2010 15:24 373.248 intl.cpl
20.11.2010 15:24 130.048 desk.cpl
20.11.2010 15:24 721.408 bthprops.cpl
20.11.2010 15:24 726.528 appwiz.cpl
20.11.2010 15:24 442.368 winspool.drv
20.11.2010 15:24 217.088 wdmaud.drv
20.11.2010 15:16 12.625.920 wmploc.DLL
20.11.2010 15:15 1.164.800 UIRibbonRes.dll
20.11.2010 15:15 2.048 tzres.dll
20.11.2010 15:14 7.680 spwizres.dll
20.11.2010 15:13 69.120 nlsbres.dll
20.11.2010 15:13 147.456 RDPENCDD.dll
20.11.2010 15:12 35.328 pifmgr.dll
20.11.2010 15:02 457.216 imkr80.ime
20.11.2010 15:02 1.148.416 IMJP10.IME
20.11.2010 15:02 7.168 KBDUS.DLL
20.11.2010 15:02 7.168 KBDUGHR1.DLL
20.11.2010 15:02 7.168 KBDTURME.DLL
20.11.2010 15:02 8.192 KBDTUQ.DLL
20.11.2010 15:02 8.192 KBDTUF.DLL
20.11.2010 15:02 7.168 KBDTAJIK.DLL
20.11.2010 15:02 7.680 KBDSF.DLL
20.11.2010 15:02 8.192 KBDSG.DLL
20.11.2010 15:02 7.680 KBDPO.DLL
20.11.2010 15:02 7.680 KBDNEPR.DLL
20.11.2010 15:02 7.168 KBDMON.DLL
20.11.2010 15:02 7.168 KBDMAORI.DLL
20.11.2010 15:02 7.168 KBDLT1.DLL
20.11.2010 15:02 8.192 kbdlk41a.dll
20.11.2010 15:02 7.680 KBDINTAM.DLL
20.11.2010 15:02 7.168 KBDINTEL.DLL
20.11.2010 15:02 7.168 KBDINORI.DLL
20.11.2010 15:02 7.168 KBDINMAR.DLL
20.11.2010 15:02 7.168 KBDINKAN.DLL
20.11.2010 15:02 7.168 KBDINHIN.DLL
20.11.2010 15:02 7.680 KBDINBEN.DLL
20.11.2010 15:02 7.680 KBDGR1.DLL
20.11.2010 15:02 8.192 KBDGKL.DLL
20.11.2010 15:02 6.656 KBDGEO.DLL
20.11.2010 15:02 8.192 KBDCZ1.DLL
20.11.2010 15:02 7.168 KBDBULG.DLL
20.11.2010 15:02 7.168 KBDBLR.DLL
20.11.2010 15:02 7.168 KBDBASH.DLL
20.11.2010 14:58 3.072 dpnaddr.dll
20.11.2010 14:55 144.384 cdd.dll
20.11.2010 14:54 52.736 BlbEvents.dll
20.11.2010 14:51 3.072 api-ms-win-core-ums-l1-1-0.dll
20.11.2010 14:51 424.448 aeinv.dll
20.11.2010 13:05 274.944 rdpdd.dll
20.11.2010 13:04 248.832 wksprt.exe
20.11.2010 05:52 419.880 locale.nls
10.11.2010 03:48 10.429 ScavengeSpace.xml
05.11.2010 04:20 347.904 systemsf.ebd
05.11.2010 04:20 105.559 RacRules.xml
05.11.2010 04:11 433.512 MCEWMDRMNDBootstrap.dll
05.11.2010 03:57 48.976 netfxperf.dll
05.11.2010 03:57 154.960 mscorier.dll
05.11.2010 03:57 444.752 mscoree.dll
05.11.2010 03:57 1.942.856 dfshim.dll
05.11.2010 03:53 109.928 PresentationHostProxy.dll
05.11.2010 03:53 320.352 PresentationHost.exe
13.10.2010 17:40 405.504 fpres6-x64.dll
13.10.2010 10:00 281.088 fpmon6.dll
30.09.2010 12:41 100.864 fontsub.dll
04.07.2010 20:11 25.960 FsExService64.exe
18.06.2010 13:47 36 ok70re_o.txt
18.06.2010 13:34 1.767.936 imagereog.dll
18.06.2010 13:34 2.219.520 Apblend64.dll
18.06.2010 13:34 1.502.720 IcnOvrly.dll
18.06.2010 13:34 778.240 EncIcons.dll
18.06.2010 13:34 622.592 SimpleExt.dll
18.06.2010 13:19 696.680 oem15.inf
18.06.2010 04:44 38.104 perfd007.dat
18.06.2010 04:44 295.922 perfi007.dat
24.04.2010 02:10 1.660.264 sftldr.dll
18.03.2010 15:27 827.744 msvcr100_clr0400.dll
04.03.2010 10:30 422.432 RtsUStor.dll
23.02.2010 10:16 294.912 browserchoice.exe
11.02.2010 14:14 4.649.352 ETDUI.cpl
09.02.2010 05:10 436.280 UCI64A54.dll
02.02.2010 17:52 3.891.200 bcmihvsrv64.dll
02.02.2010 17:52 95.472 bcmwlcoi.dll
02.02.2010 17:52 3.555.840 bcmihvui64.dll
25.01.2010 07:32 128.568 COneKeyAPI64.dll
18.12.2009 18:50 328.704 370prop.ax
12.12.2009 05:08 14.730.856 nvoglv64.dll
12.12.2009 05:08 2.361.960 nvcuda.dll
12.12.2009 05:08 9.628.776 nvd3dumx.dll
12.12.2009 05:08 645.736 nvuninst.exe
12.12.2009 05:08 356.968 nvdecodemft.dll
12.12.2009 05:08 238.184 nvumdshimx.dll
12.12.2009 05:08 1.323.112 nvapi64.dll
12.12.2009 05:08 21.060 nvdisp.nvu
12.12.2009 05:08 71.784 nvinitx.dll
12.12.2009 05:08 238.696 nvcod.dll
12.12.2009 05:08 4.459.624 nvwgf2umx.dll
12.12.2009 05:08 238.696 nvcod187.dll
12.12.2009 05:08 757.352 nvcuvid.dll
12.12.2009 05:08 645.736 nvudisp.exe
12.12.2009 05:08 930.272 dpinst.exe
12.12.2009 01:42 2.591.336 nvcplui.exe
12.12.2009 01:42 410.728 nvcpl.cpl
12.12.2009 01:42 1.503.848 nvcpluir.dll
12.12.2009 01:42 1.628.264 nvsvs.dll
12.12.2009 01:42 1.350.248 nvsvsr.dll
12.12.2009 01:41 40.588 nvcoproc.bin
12.12.2009 01:41 65.155 NvwsApps.xml
12.12.2009 01:41 247.284 NvApps.xml
12.12.2009 01:41 1.007.720 nvsvc64.dll
12.12.2009 01:41 244.840 nvshext.dll
12.12.2009 01:41 4.551.784 nvvitvsr.dll
12.12.2009 01:41 2.852.968 nvmoblsr.dll
12.12.2009 01:41 16.414.312 nvcpl.dll
12.12.2009 01:41 1.316.968 nvsvcr.dll
12.12.2009 01:41 455.784 nvmccssr.dll
12.12.2009 01:41 289.384 nvmccss.dll
12.12.2009 01:41 392.296 nvvsvc.exe
12.12.2009 01:41 4.538.984 nvgamesr.dll
12.12.2009 01:41 5.140.072 nvgames.dll
12.12.2009 01:41 6.103.656 nvdispsr.dll
12.12.2009 01:41 4.425.320 nvdisps.dll
12.12.2009 01:41 82.536 nvmctray.dll
12.12.2009 01:41 3.685.480 nvwss.dll
12.12.2009 01:41 77.416 nv3dappshextr.dll
12.12.2009 01:41 1.641.064 nvmobls.dll
12.12.2009 01:41 4.572.264 nvvitvs.dll
12.12.2009 01:41 150.632 Nv3DAppShExt.dll
12.12.2009 01:41 3.645.032 nvwssr.dll
10.12.2009 16:40 937.984 RemoveSM37X.exe
30.11.2009 07:59 23.096 CXHDMI64.dll
17.11.2009 16:49 1.787.392 CX64AP25.dll
12.11.2009 00:38 22.528 nvhdap64.dll
10.11.2009 22:45 199.272 nvcohda6.dll
14.09.2009 17:08 205.312 SM37XCoInst.dll
04.09.2009 18:29 523.088 d3dx10_42.dll
31.07.2009 18:33 6 ltc.log
22.07.2009 12:24 97.792 RTNUninst64.dll
16.07.2009 05:20 22.344 WDMirror.dll
14.07.2009 07:14 21.504 umstartup.etl
14.07.2009 07:01 9.216 umstartup000.etl
14.07.2009 06:57 73 desktop.ini
14.07.2009 06:57 1.244 migwiz.lnk
14.07.2009 03:54 126.976 AuthFWWizFwk.dll
14.07.2009 03:52 367.696 clfs.sys
14.07.2009 03:52 23.120 BOOTVID.DLL
14.07.2009 03:48 91.728 MigAutoPlay.exe
14.07.2009 03:48 32.832 mcupdate_AuthenticAMD.dll
14.07.2009 03:45 24.144 streamci.dll
14.07.2009 03:45 57.424 PSHED.DLL
14.07.2009 03:43 190.880 dssenh.dll
14.07.2009 03:43 281.256 rsaenh.dll
14.07.2009 03:41 101.888 xwreg.dll
14.07.2009 03:41 201.216 xwtpdui.dll
14.07.2009 03:41 129.536 xwtpw32.dll
14.07.2009 03:41 303.616 zgmprxy.dll
14.07.2009 03:41 706.560 XPSSHHDR.dll
14.07.2009 03:41 432.640 xwizards.dll
14.07.2009 03:41 1.576.448 xpssvcs.dll
14.07.2009 03:41 30.720 XInput9_1_0.dll
14.07.2009 03:41 103.936 wzcdlg.dll
14.07.2009 03:41 59.392 xolehlp.dll
14.07.2009 03:41 968.704 XpsFilt.dll
14.07.2009 03:41 199.680 xmllite.dll
14.07.2009 03:41 22.016 xmlprovi.dll
14.07.2009 03:41 67.072 xmlfilter.dll
14.07.2009 03:41 36.352 wwapi.dll
14.07.2009 03:41 73.728 WWanHC.dll
14.07.2009 03:41 15.872 wwaninst.dll
14.07.2009 03:41 229.888 wwansvc.dll
14.07.2009 03:41 46.592 Wwanpref.dll
14.07.2009 03:41 693.248 wwanmm.dll
14.07.2009 03:41 368.640 WWanAPI.dll
14.07.2009 03:41 196.608 Wwanadvui.dll
14.07.2009 03:41 49.664 wwancfg.dll
14.07.2009 03:41 54.272 wtsapi32.dll
14.07.2009 03:41 18.432 wsock32.dll
14.07.2009 03:41 309.760 WsmWmiPl.dll
14.07.2009 03:41 13.312 wsmplpxy.dll
14.07.2009 03:41 104.960 wshext.dll
14.07.2009 03:41 13.824 wship6.dll
14.07.2009 03:41 28.160 wshcon.dll
14.07.2009 03:41 23.040 wsepno.dll
14.07.2009 03:41 13.312 wshnetbs.dll
14.07.2009 03:41 1.495.552 wsecedit.dll
14.07.2009 03:41 16.896 wshqos.dll
14.07.2009 03:41 17.408 wshrm.dll
14.07.2009 03:41 13.312 WSHTCPIP.DLL
14.07.2009 03:41 181.248 WsmAuto.dll
14.07.2009 03:41 19.968 wshelper.dll
14.07.2009 03:41 346.112 WSManMigrationPlugin.dll
14.07.2009 03:41 224.768 WSDMon.dll
14.07.2009 03:41 67.072 WSDScanProxy.dll
14.07.2009 03:41 69.632 WSDPrintProxy.DLL
14.07.2009 03:41 97.280 wscsvc.dll
14.07.2009 03:41 13.824 wscproxystub.dll
14.07.2009 03:41 146.432 wscinterop.dll
14.07.2009 03:41 22.528 wscisvif.dll
14.07.2009 03:41 68.608 wscmisetup.dll
14.07.2009 03:41 88.064 WpdMtpUS.dll
14.07.2009 03:41 297.984 WpdMtp.dll
14.07.2009 03:41 188.416 wpcumi.dll
14.07.2009 03:41 12.288 wpcsvc.dll
14.07.2009 03:41 442.368 Wpc.dll
14.07.2009 03:41 135.680 wpcao.dll
14.07.2009 03:41 17.408 wpcmig.dll
14.07.2009 03:41 447.488 WMVSENCD.DLL
14.07.2009 03:41 1.955.328 WMVENCOD.DLL
14.07.2009 03:41 184.832 wmvdspa.dll
14.07.2009 03:41 641.536 WMVXENCD.DLL
14.07.2009 03:41 1.575.424 WMSPDMOE.DLL
14.07.2009 03:41 14.848 wmsgapi.dll
14.07.2009 03:41 28.672 wmpcm.dll
14.07.2009 03:41 229.376 WmpDui.dll
14.07.2009 03:41 27.648 wmiprop.dll
14.07.2009 03:41 211.968 wmidx.dll
14.07.2009 03:41 117.248 wmdmps.dll
14.07.2009 03:41 37.888 wmdmlog.dll
14.07.2009 03:41 44.032 wmcodecdspps.dll
14.07.2009 03:41 297.984 WMASF.DLL
14.07.2009 03:41 1.393.152 WMALFXGFXDSP.dll
14.07.2009 03:41 1.153.024 WMADMOE.DLL
14.07.2009 03:41 108.544 wlgpclnt.dll
14.07.2009 03:41 10.752 WlS0WndH.dll
14.07.2009 03:41 10.752 wlanutil.dll
14.07.2009 03:41 886.784 wlansvc.dll
14.07.2009 03:41 448.000 wlansec.dll
14.07.2009 03:41 19.968 wlaninst.dll
14.07.2009 03:41 119.296 wlanhlp.dll
14.07.2009 03:41 832.512 WlanMM.dll
14.07.2009 03:41 213.504 WLanHC.dll
14.07.2009 03:41 712.192 WLanConn.dll
14.07.2009 03:41 501.248 wlandlg.dll
14.07.2009 03:41 168.448 wlancfg.dll
14.07.2009 03:41 12.800 wksprtPS.dll
14.07.2009 03:41 114.176 wlanapi.dll
14.07.2009 03:41 150.528 WinSyncProviders.dll
14.07.2009 03:41 20.480 winusb.dll
14.07.2009 03:41 223.232 WinSyncMetastore.dll
14.07.2009 03:41 24.064 WINSRPC.DLL
14.07.2009 03:41 413.696 WinSync.dll
14.07.2009 03:41 88.576 winsockhc.dll
14.07.2009 03:41 28.672 winrnr.dll
14.07.2009 03:41 26.112 winnsi.dll
14.07.2009 03:41 363.520 winrscmd.dll
14.07.2009 03:41 13.312 winrssrv.dll
14.07.2009 03:41 217.600 winmm.dll
14.07.2009 03:41 105.472 winipsec.dll
14.07.2009 03:41 39.936 wincredprovider.dll
14.07.2009 03:41 252.928 WindowsCodecsExt.dll
14.07.2009 03:41 99.328 winethc.dll
14.07.2009 03:41 29.184 WinFax.dll
14.07.2009 03:41 78.848 winbio.dll
14.07.2009 03:41 503.296 wimgapi.dll
14.07.2009 03:41 16.384 winbrand.dll
14.07.2009 03:41 99.328 wiascanprofiles.dll
14.07.2009 03:41 464.384 wiashext.dll
14.07.2009 03:41 43.520 wiarpc.dll
14.07.2009 03:41 18.944 whhelper.dll
14.07.2009 03:41 35.328 whealogr.dll
14.07.2009 03:41 9.728 WiaExtensionHost64.dll
14.07.2009 03:41 669.696 wiaaut.dll
14.07.2009 03:41 141.824 wiadss.dll
14.07.2009 03:41 14.848 wiatrace.dll
14.07.2009 03:41 85.504 WfHC.dll
14.07.2009 03:41 22.528 wfapigp.dll
14.07.2009 03:41 116.736 wevtfwd.dll
14.07.2009 03:41 428.032 wevtapi.dll
14.07.2009 03:41 76.800 wersvc.dll
14.07.2009 03:41 174.080 werui.dll
14.07.2009 03:41 34.304 werdiagcontroller.dll
14.07.2009 03:41 484.352 wer.dll
14.07.2009 03:41 88.576 wecapi.dll
14.07.2009 03:41 237.568 wecsvc.dll
14.07.2009 03:41 84.480 wercplsupport.dll
14.07.2009 03:41 271.360 wdscore.dll
14.07.2009 03:41 90.624 wdi.dll
14.07.2009 03:41 210.432 wdigest.dll
14.07.2009 03:41 1.098.240 wcnwiz.dll
14.07.2009 03:41 40.960 WcsPlugInService.dll
14.07.2009 03:41 24.576 WcnEapAuthProxy.dll
14.07.2009 03:41 120.832 WcnApi.dll
14.07.2009 03:41 35.328 WcnNetsh.dll
14.07.2009 03:41 25.088 WcnEapPeerProxy.dll
14.07.2009 03:41 202.240 wbiosrvc.dll
14.07.2009 03:41 72.192 WABSyncProvider.dll
14.07.2009 03:41 381.952 w32time.dll
14.07.2009 03:41 76.800 vsstrace.dll
14.07.2009 03:41 35.328 w32topl.dll
14.07.2009 03:41 292.352 VIDRESZR.DLL
14.07.2009 03:41 21.504 virtdisk.dll
14.07.2009 03:41 374.784 verifier.dll
14.07.2009 03:41 55.296 vdsvd.dll
14.07.2009 03:41 29.184 version.dll
14.07.2009 03:41 374.272 vaultsvc.dll
14.07.2009 03:41 80.384 VaultCredProvider.dll
14.07.2009 03:41 116.736 vds_ps.dll
14.07.2009 03:41 582.656 vdsdyn.dll
14.07.2009 03:41 41.984 vaultcli.dll
14.07.2009 03:41 38.912 uxsms.dll
14.07.2009 03:41 332.288 uxtheme.dll
14.07.2009 03:41 25.088 UXInit.dll
14.07.2009 03:41 169.472 uudf.dll
14.07.2009 03:41 34.816 utildll.dll
14.07.2009 03:41 101.376 usbui.dll
14.07.2009 03:41 13.312 usbperf.dll
14.07.2009 03:41 45.056 usbmon.dll
14.07.2009 03:41 27.648 usbceip.dll
14.07.2009 03:41 353.792 upnphost.dll
14.07.2009 03:41 29.184 ureg.dll
14.07.2009 03:41 23.040 uniplat.dll
14.07.2009 03:41 163.840 umpo.dll
14.07.2009 03:41 20.480 umdmxfrm.dll
14.07.2009 03:41 146.944 ulib.dll
14.07.2009 03:41 3.047.424 UIHub.dll
14.07.2009 03:41 42.496 uicom.dll
14.07.2009 03:41 126.976 ufat.dll
14.07.2009 03:41 115.200 UIAnimation.dll
14.07.2009 03:41 751.104 UIAutomationCore.dll
14.07.2009 03:41 57.856 ucmhc.dll
14.07.2009 03:41 87.040 uexfat.dll
14.07.2009 03:41 214.016 ubpm.dll
14.07.2009 03:41 53.248 udhisapi.dll
14.07.2009 03:41 328.704 uDWM.dll
14.07.2009 03:41 119.296 txflog.dll
14.07.2009 03:41 34.816 tvratings.dll
14.07.2009 03:41 11.776 txfw32.dll
14.07.2009 03:41 17.408 TSChannel.dll
14.07.2009 03:41 119.808 trkwks.dll
14.07.2009 03:41 39.424 traffic.dll
14.07.2009 03:41 42.496 tpmcompc.dll
14.07.2009 03:41 10.240 TimeDateMUICallback.dll
14.07.2009 03:41 44.544 themeservice.dll
14.07.2009 03:41 318.464 thawbrkr.dll
14.07.2009 03:41 195.072 tcpmon.dll
14.07.2009 03:41 73.216 tcpmonui.dll
14.07.2009 03:41 844.800 tdh.dll
14.07.2009 03:41 55.296 TaskSchdPS.dll
14.07.2009 03:41 38.912 tcpmib.dll
14.07.2009 03:41 65.536 tbssvc.dll
14.07.2009 03:41 19.968 tbs.dll
14.07.2009 03:41 11.776 TapiSysprep.dll
14.07.2009 03:41 11.264 tapiperf.dll
14.07.2009 03:41 103.936 TapiMigPlugin.dll
14.07.2009 03:41 35.328 tapilua.dll
14.07.2009 03:41 985.088 tapi3.dll
14.07.2009 03:41 248.832 tapi32.dll
14.07.2009 03:41 66.560 TabbtnEx.dll
14.07.2009 03:41 119.808 Tabbtn.dll
14.07.2009 03:41 23.040 sysntfy.dll
14.07.2009 03:41 378.880 SysFxUI.dll
14.07.2009 03:41 12.800 SyncHostps.dll
14.07.2009 03:41 73.728 Syncreg.dll
14.07.2009 03:41 37.888 SyncInfrastructureps.dll
14.07.2009 03:41 426.496 SyncInfrastructure.dll
14.07.2009 03:41 95.232 synceng.dll
14.07.2009 03:41 27.136 sxsstore.dll
14.07.2009 03:41 42.496 sxshared.dll
14.07.2009 03:41 31.744 sxssrv.dll
14.07.2009 03:41 75.776 sxproxy.dll
14.07.2009 03:41 524.288 swprv.dll
14.07.2009 03:41 70.144 Storprop.dll
14.07.2009 03:41 75.776 StorageContextHandler.dll
14.07.2009 03:41 292.352 sti.dll
14.07.2009 03:41 66.560 stclient.dll
14.07.2009 03:41 149.504 sti_ci.dll
14.07.2009 03:41 75.264 sstpsvc.dll
14.07.2009 03:41 51.200 ssdpapi.dll
14.07.2009 03:41 121.856 SSShim.dll
14.07.2009 03:41 193.024 ssdpsrv.dll
14.07.2009 03:41 26.624 srwmi.dll
14.07.2009 03:41 50.176 srclient.dll
14.07.2009 03:41 86.528 srhelper.dll
14.07.2009 03:41 13.824 spwinsat.dll
14.07.2009 03:41 843.776 sqlceqp30.dll
14.07.2009 03:41 195.072 sqlceoledb30.dll
14.07.2009 03:41 65.536 sppuinotify.dll
14.07.2009 03:41 113.152 sppinst.dll
14.07.2009 03:41 413.696 sppcc.dll
14.07.2009 03:41 18.432 slcext.dll
14.07.2009 03:41 142.336 sppwmi.dll
14.07.2009 03:41 30.720 slc.dll
14.07.2009 03:41 381.952 sppcommdlg.dll
14.07.2009 03:41 1.203.712 sppcext.dll
14.07.2009 03:41 57.856 spoolss.dll
14.07.2009 03:41 10.240 spnet.dll
14.07.2009 03:41 105.472 SPInf.dll
14.07.2009 03:41 97.792 spfileq.dll
14.07.2009 03:41 238.592 sperror.dll
14.07.2009 03:41 13.312 spcmsg.dll
14.07.2009 03:41 159.232 softkbd.dll
14.07.2009 03:41 78.848 SortWindows6Compat.dll
14.07.2009 03:41 51.200 SortServer2003Compat.dll
14.07.2009 03:41 9.216 softpub.dll
14.07.2009 03:41 229.376 SNTSearch.dll
14.07.2009 03:41 27.648 snmpapi.dll
14.07.2009 03:41 116.224 SMBHelperClass.dll
14.07.2009 03:41 54.272 signdrv.dll
14.07.2009 03:41 17.920 shpafact.dll
14.07.2009 03:41 6.656 shimeng.dll
14.07.2009 03:41 10.240 shfolder.dll
14.07.2009 03:41 45.056 sfc_os.dll
14.07.2009 03:41 115.712 setupcln.dll
14.07.2009 03:41 248.832 unattend.dll
14.07.2009 03:41 629.760 IasMigPlugin.dll
14.07.2009 03:41 22.528 serwvdrv.dll
14.07.2009 03:41 17.920 serialui.dll
14.07.2009 03:41 29.184 sensrsvc.dll
14.07.2009 03:41 174.592 SensorsApi.dll
14.07.2009 03:41 93.184 SensorsClassExtension.dll
14.07.2009 03:41 69.632 sendmail.dll
14.07.2009 03:41 64.512 Sens.dll
14.07.2009 03:41 15.872 SensApi.dll
14.07.2009 03:41 543.232 sdohlp.dll
14.07.2009 03:41 126.464 sdshext.dll
14.07.2009 03:41 230.400 sdiagprv.dll
14.07.2009 03:41 113.664 sechost.dll
14.07.2009 03:41 51.200 sdiagschd.dll
14.07.2009 03:41 48.640 sdautoplay.dll
14.07.2009 03:41 34.304 sdhcinst.dll
14.07.2009 03:41 210.944 sdiageng.dll
14.07.2009 03:41 230.400 scrobj.dll
14.07.2009 03:41 202.752 scrrun.dll
14.07.2009 03:41 225.792 scksp.dll
14.07.2009 03:41 77.312 scripto.dll
14.07.2009 03:41 89.088 scext.dll
14.07.2009 03:41 190.976 SCardSvr.dll
14.07.2009 03:41 65.536 sccls.dll
14.07.2009 03:41 82.432 SCardDlg.dll
14.07.2009 03:41 212.480 sbeio.dll
14.07.2009 03:41 12.800 sas.dll
14.07.2009 03:41 107.008 samlib.dll
14.07.2009 03:41 188.416 RstrtMgr.dll
14.07.2009 03:41 138.240 rtm.dll
14.07.2009 03:41 53.760 rshx32.dll
14.07.2009 03:41 41.984 rtffilt.dll
14.07.2009 03:41 9.216 RpcNs4.dll
14.07.2009 03:41 31.744 rpcnsh.dll
14.07.2009 03:41 52.736 RPCNDFP.dll
14.07.2009 03:41 67.072 RpcEpMap.dll
14.07.2009 03:41 225.792 RESAMPLEDMO.DLL
14.07.2009 03:41 182.784 rgb9rast.dll
14.07.2009 03:41 86.016 resutils.dll
14.07.2009 03:41 7.680 RpcDiag.dll
14.07.2009 03:41 14.336 regidle.dll
14.07.2009 03:41 49.152 RegCtrl.dll
14.07.2009 03:41 159.232 regsvc.dll
14.07.2009 03:41 82.432 rastapi.dll
14.07.2009 03:41 57.344 rasmbmgr.dll
14.07.2009 03:41 248.832 rasmontr.dll
14.07.2009 03:41 29.696 rasser.dll
14.07.2009 03:41 41.472 rasmxs.dll
14.07.2009 03:41 405.504 rasplap.dll
14.07.2009 03:41 866.816 RASMM.dll
14.07.2009 03:41 757.760 rasgcw.dll
14.07.2009 03:41 100.352 rasman.dll
14.07.2009 03:41 76.288 rasdiag.dll
14.07.2009 03:41 860.672 rasdlg.dll
14.07.2009 03:41 99.328 rasauto.dll
14.07.2009 03:41 384.512 rasapi32.dll
14.07.2009 03:41 17.408 rasctrs.dll
14.07.2009 03:41 95.744 rascfg.dll
14.07.2009 03:41 119.296 racpldlg.dll
14.07.2009 03:41 16.384 rasadhlp.dll
14.07.2009 03:41 71.168 radarrs.dll
14.07.2009 03:41 97.792 radardt.dll
14.07.2009 03:41 242.688 qwave.dll
14.07.2009 03:41 44.544 qmgrprxy.dll
14.07.2009 03:41 194.560 puiapi.dll
14.07.2009 03:41 36.352 pstorsvc.dll
14.07.2009 03:41 52.736 pstorec.dll
14.07.2009 03:41 307.200 provthrd.dll
14.07.2009 03:41 9.216 psapi.dll
14.07.2009 03:41 613.888 psisdecd.dll
14.07.2009 03:41 52.224 psbase.dll
14.07.2009 03:41 1.439.232 pidgenx.dll
14.07.2009 03:41 44.032 profapi.dll
14.07.2009 03:41 499.712 AUDIOKSE.dll
14.07.2009 03:41 10.240 procinst.dll
14.07.2009 03:41 190.976 prnntfy.dll
14.07.2009 03:41 35.840 printfilterpipelineprxy.dll
14.07.2009 03:41 167.424 powrprof.dll
14.07.2009 03:41 218.624 PortableDeviceWMDRM.dll
14.07.2009 03:41 169.472 PortableDeviceWiaCompat.dll
14.07.2009 03:41 27.136 pots.dll
14.07.2009 03:41 125.952 PortableDeviceClassExtension.dll
14.07.2009 03:41 219.648 PortableDeviceTypes.dll
14.07.2009 03:41 77.824 PortableDeviceConnectApi.dll
14.07.2009 03:41 372.224 polstore.dll
14.07.2009 03:41 327.168 pnrpsvc.dll
14.07.2009 03:41 86.016 pnrpnsp.dll
14.07.2009 03:41 78.336 Pnrphc.dll
14.07.2009 03:41 12.288 pnpts.dll
14.07.2009 03:41 25.088 pnrpauto.dll
14.07.2009 03:41 93.184 PNPXAssoc.dll
14.07.2009 03:41 389.120 pnpui.dll
14.07.2009 03:41 55.808 PNPXAssocPrx.dll
14.07.2009 03:41 84.992 PlaySndSrv.dll
14.07.2009 03:41 240.640 pku2u.dll
14.07.2009 03:41 46.080 pid.dll
14.07.2009 03:41 18.944 perfts.dll
14.07.2009 03:41 420.864 PhotoMetadataHandler.dll
14.07.2009 03:41 867.840 perftrack.dll
14.07.2009 03:41 38.400 perfproc.dll
14.07.2009 03:41 29.696 perfos.dll
14.07.2009 03:41 23.040 perfnet.dll
14.07.2009 03:41 35.328 perfdisk.dll
14.07.2009 03:41 44.544 perfctrs.dll
14.07.2009 03:41 58.368 pdhui.dll
14.07.2009 03:41 36.864 pcwum.dll
14.07.2009 03:41 97.280 pcaui.dll
14.07.2009 03:41 186.368 pcasvc.dll
14.07.2009 03:41 37.376 pcadm.dll
14.07.2009 03:41 50.176 pautoenr.dll
14.07.2009 03:41 13.312 panmap.dll
14.07.2009 03:41 79.360 packager.dll
14.07.2009 03:41 438.784 p2psvc.dll
14.07.2009 03:41 162.304 p2pnetsh.dll
14.07.2009 03:41 408.064 P2PGraph.dll
14.07.2009 03:41 264.704 P2P.dll
14.07.2009 03:41 8.192 osuninst.dll
14.07.2009 03:41 581.120 p2pcollab.dll
14.07.2009 03:41 1.039.872 opengl32.dll
14.07.2009 03:41 9.216 sysprepMCE.dll
14.07.2009 03:41 25.088 osbaseln.dll
14.07.2009 03:41 129.536 oleprn.dll
14.07.2009 03:41 128.000 oledlg.dll
14.07.2009 03:41 331.776 oleacc.dll
14.07.2009 03:41 10.752 oleacchooks.dll
14.07.2009 03:41 303.616 offfilt.dll
14.07.2009 03:41 1.336.832 ogldrv.dll
14.07.2009 03:41 106.496 odbccu32.dll
14.07.2009 03:41 106.496 odbccr32.dll
14.07.2009 03:41 57.344 odbcbcp.dll
14.07.2009 03:41 28.672 odbc32gt.dll
14.07.2009 03:41 722.432 objsel.dll
14.07.2009 03:41 17.920 ntlanui2.dll
14.07.2009 03:41 162.304 ntmarta.dll
14.07.2009 03:41 152.064 ntdsapi.dll
14.07.2009 03:41 25.600 nsisvc.dll
14.07.2009 03:41 13.824 nsi.dll
14.07.2009 03:41 830.464 nshwfp.dll
14.07.2009 03:41 35.328 nshhttp.dll
14.07.2009 03:41 31.232 Nlsdl.dll
14.07.2009 03:41 2.093.568 NlsData0c1a.dll
14.07.2009 03:41 2.093.568 NlsData081a.dll
14.07.2009 03:41 4.636.160 NlsData0816.dll
14.07.2009 03:41 31.744 npmproxy.dll
14.07.2009 03:41 4.636.672 NlsData0416.dll
14.07.2009 03:41 4.635.648 NlsData0414.dll
14.07.2009 03:41 3.231.232 NlsData004e.dll
14.07.2009 03:41 3.231.232 NlsData004c.dll
14.07.2009 03:41 3.231.232 NlsData004a.dll
14.07.2009 03:41 3.231.232 NlsData0049.dll
14.07.2009 03:41 3.231.232 NlsData0047.dll
14.07.2009 03:41 3.231.232 NlsData0046.dll
14.07.2009 03:41 3.231.232 NlsData004b.dll
14.07.2009 03:41 2.093.568 NlsData0024.dll
14.07.2009 03:41 2.093.568 NlsData0026.dll
14.07.2009 03:41 2.095.104 NlsData0027.dll
14.07.2009 03:41 1.921.536 NlsData002a.dll
14.07.2009 03:41 3.231.232 NlsData0039.dll
14.07.2009 03:41 1.921.536 NlsData003e.dll
14.07.2009 03:41 3.231.232 NlsData0045.dll
14.07.2009 03:41 2.093.568 NlsData001b.dll
14.07.2009 03:41 2.093.568 NlsData001a.dll
14.07.2009 03:41 1.921.536 NlsData0022.dll
14.07.2009 03:41 4.637.184 NlsData001d.dll
14.07.2009 03:41 3.231.232 NlsData0020.dll
14.07.2009 03:41 1.921.536 NlsData0021.dll
14.07.2009 03:41 2.777.600 NlsData0011.dll
14.07.2009 03:41 4.625.920 NlsData0019.dll
14.07.2009 03:41 3.604.992 NlsData0013.dll
14.07.2009 03:41 2.093.568 NlsData0018.dll
14.07.2009 03:41 9.772.544 NlsData000a.dll
14.07.2009 03:41 2.491.904 NlsData000d.dll
14.07.2009 03:41 2.413.056 NlsData000c.dll
14.07.2009 03:41 2.093.568 NlsData000f.dll
14.07.2009 03:41 4.636.672 NlsData0010.dll
14.07.2009 03:41 2.137.600 NlsData0007.dll
14.07.2009 03:41 2.093.568 NlsData0003.dll
14.07.2009 03:41 2.093.568 NlsData0002.dll
14.07.2009 03:41 6.270.976 NlsData0009.dll
14.07.2009 03:41 2.725.888 NlsData0001.dll
14.07.2009 03:41 200.192 nlhtml.dll
14.07.2009 03:41 179.200 nlmgp.dll
14.07.2009 03:41 1.623.552 NlsData0000.dll
14.07.2009 03:41 13.824 nlmsprep.dll
14.07.2009 03:41 313.856 newdev.dll
14.07.2009 03:41 126.976 nlahc.dll
14.07.2009 03:41 53.248 networkitemfactory.dll
14.07.2009 03:41 681.984 nettrace.dll
14.07.2009 03:41 475.136 netprof.dll
14.07.2009 03:41 459.776 netprofm.dll
14.07.2009 03:41 360.448 netman.dll
14.07.2009 03:41 245.760 netcorehc.dll
14.07.2009 03:41 18.944 netbios.dll
14.07.2009 03:41 20.480 ndproxystub.dll
14.07.2009 03:41 92.160 ndishc.dll
14.07.2009 03:41 117.248 negoexts.dll
14.07.2009 03:41 128.000 ndfhcdiscovery.dll
14.07.2009 03:41 47.104 ndiscapCfg.dll
14.07.2009 03:41 238.592 ndfapi.dll
14.07.2009 03:41 33.280 ndfetw.dll
14.07.2009 03:41 11.264 nddeapi.dll
14.07.2009 03:41 307.200 ncrypt.dll
14.07.2009 03:41 69.120 ncobjapi.dll
14.07.2009 03:41 24.064 NcdProp.dll
14.07.2009 03:41 15.360 NativeHooks.dll
14.07.2009 03:41 212.992 NAPMONTR.DLL
14.07.2009 03:41 68.096 NapiNSP.dll
14.07.2009 03:41 43.520 napipsec.dll
14.07.2009 03:41 272.384 mycomput.dll
14.07.2009 03:41 10.240 mtxex.dll
14.07.2009 03:41 12.800 MUILanguageCleanup.dll
14.07.2009 03:41 156.672 mtxoci.dll
14.07.2009 03:41 29.696 mtxdm.dll
14.07.2009 03:41 397.312 mswmdm.dll
14.07.2009 03:41 144.384 msvfw32.dll
14.07.2009 03:41 634.880 msvcrt.dll
14.07.2009 03:41 597.504 msvcp60.dll
14.07.2009 03:41 78.336 msvcirt.dll
14.07.2009 03:41 235.520 msutb.dll
14.07.2009 03:41 19.456 msswch.dll
14.07.2009 03:41 100.352 mssprxy.dll
14.07.2009 03:41 115.200 mssitlb.dll
14.07.2009 03:41 50.688 mssign32.dll
14.07.2009 03:41 8.192 mssip32.dll
14.07.2009 03:41 252.928 mssha.dll
14.07.2009 03:41 14.848 msshooks.dll
14.07.2009 03:41 51.712 MsRdpWebAccess.dll
14.07.2009 03:41 188.416 msrdc.dll
14.07.2009 03:41 133.120 msrahc.dll
14.07.2009 03:41 53.248 msports.dll
14.07.2009 03:41 54.272 MsPbdaCoInst.dll
14.07.2009 03:41 46.592 mspatcha.dll
14.07.2009 03:41 112.640 msoert2.dll
14.07.2009 03:41 246.272 msoeacct.dll
14.07.2009 03:41 2.643.456 msmpeg2vdec.dll
14.07.2009 03:41 1.307.136 msmpeg2adec.dll
14.07.2009 03:41 11.264 msmmsp.dll
14.07.2009 03:41 27.136 msisip.dll
14.07.2009 03:41 8.192 msimg32.dll
14.07.2009 03:41 41.984 msimtf.dll
14.07.2009 03:41 19.968 msiltcfg.dll
14.07.2009 03:41 504.320 msihnd.dll
14.07.2009 03:41 64.512 msident.dll
14.07.2009 03:41 11.264 msidle.dll
14.07.2009 03:41 44.544 MsiCofire.dll
14.07.2009 03:41 662.528 msidcrl30.dll
14.07.2009 03:41 302.080 msdtcuiu.dll
14.07.2009 03:41 745.472 msdtcprx.dll
14.07.2009 03:41 124.928 msdtclog.dll
14.07.2009 03:41 368.640 msdtckrm.dll
14.07.2009 03:41 451.584 msdelta.dll
14.07.2009 03:41 163.840 msdart.dll
14.07.2009 03:41 172.032 msdadiag.dll
14.07.2009 03:41 114.176 msctfui.dll
14.07.2009 03:41 28.160 MsCtfMonitor.dll
14.07.2009 03:41 223.744 msctfp.dll
14.07.2009 03:41 1.067.008 msctf.dll
14.07.2009 03:41 289.792 mscandui.dll
14.07.2009 03:41 10.240 mscat32.dll
14.07.2009 03:41 83.456 msacm32.dll
14.07.2009 03:41 173.056 msaatext.dll
14.07.2009 03:41 97.792 mprdim.dll
14.07.2009 03:41 105.984 mprmsg.dll
14.07.2009 03:41 80.896 mpr.dll
14.07.2009 03:41 224.256 MPG4DECD.DLL
14.07.2009 03:41 653.824 MP4SDECD.DLL
14.07.2009 03:41 223.744 MP43DECD.DLL
14.07.2009 03:41 19.968 montr_ci.dll
14.07.2009 03:41 55.296 pwrshplugin.dll
14.07.2009 03:41 100.864 MP3DMOD.DLL
14.07.2009 03:41 303.616 modemui.dll
14.07.2009 03:41 284.160 MMDevAPI.dll
14.07.2009 03:41 131.072 mmcshext.dll
14.07.2009 03:41 67.584 mmcss.dll
14.07.2009 03:41 74.752 mmci.dll
14.07.2009 03:41 356.352 mmcbase.dll
14.07.2009 03:41 15.360 mmcico.dll
14.07.2009 03:41 226.816 mlang.dll
14.07.2009 03:41 182.272 miguiresource.dll
14.07.2009 03:41 123.904 migisol.dll
14.07.2009 03:41 20.480 midimap.dll
14.07.2009 03:41 22.528 mgmtapi.dll
14.07.2009 03:41 484.864 MFWMAAEC.DLL
14.07.2009 03:41 70.144 mfvdsp.dll
14.07.2009 03:41 430.592 mfplat.dll
14.07.2009 03:41 93.696 mfmjpegdec.dll
14.07.2009 03:41 333.824 mfh264enc.dll
14.07.2009 03:41 121.344 mfdvdec.dll
14.07.2009 03:41 33.792 mfcsubs.dll
14.07.2009 03:41 128.512 mfAACEnc.dll
14.07.2009 03:41 55.808 mf3216.dll
14.07.2009 03:41 216.576 mdminst.dll
14.07.2009 03:41 18.432 memdiag.dll
14.07.2009 03:41 154.112 McxDriv.dll
14.07.2009 03:41 101.376 mcsrchPH.dll
14.07.2009 03:41 28.672 mciwave.dll
14.07.2009 03:41 28.672 mciseq.dll
14.07.2009 03:41 48.128 mcicda.dll
14.07.2009 03:41 48.128 Magnification.dll
14.07.2009 03:41 96.256 mciavi32.dll
14.07.2009 03:41 8.192 lpksetupproxyserv.dll
14.07.2009 03:41 41.984 lpk.dll
14.07.2009 03:41 283.648 LocationApi.dll
14.07.2009 03:41 91.136 loghours.dll
14.07.2009 03:41 17.408 localui.dll
14.07.2009 03:41 140.800 loadperf.dll
14.07.2009 03:41 300.032 lltdsvc.dll
14.07.2009 03:41 23.552 lmhsvc.dll
14.07.2009 03:41 49.664 lltdapi.dll
14.07.2009 03:41 29.696 linkinfo.dll
14.07.2009 03:41 11.776 LAPRXY.DLL
14.07.2009 03:41 35.840 LangCleanupSysprepAction.dll
14.07.2009 03:41 180.736 korwbrkr.dll
14.07.2009 03:41 878.080 IMJP10K.DLL
14.07.2009 03:41 6.100.480 chtbrkr.dll
14.07.2009 03:41 1.675.776 chsbrkr.dll
14.07.2009 03:41 190.976 L2SecHC.dll
14.07.2009 03:41 71.168 l2gpstore.dll
14.07.2009 03:41 23.040 ktmw32.dll
14.07.2009 03:41 62.464 l2nacp.dll
14.07.2009 03:41 5.120 ksuser.dll
14.07.2009 03:41 169.984 keymgr.dll
14.07.2009 03:41 18.432 kernelceip.dll
14.07.2009 03:41 29.184 keyiso.dll
14.07.2009 03:41 12.288 KBDKOR.DLL
14.07.2009 03:41 12.800 KBDJPN.DLL
14.07.2009 03:41 24.576 jnwmon.dll
14.07.2009 03:41 170.496 itss.dll
14.07.2009 03:41 89.088 iscsiwmi.dll
14.07.2009 03:41 156.672 iscsiexe.dll
14.07.2009 03:41 10.240 iscsied.dll
14.07.2009 03:41 77.312 iscsidsc.dll
14.07.2009 03:41 234.496 iscsicpl.dll
14.07.2009 03:41 23.552 irmon.dll
14.07.2009 03:41 18.432 irclass.dll
14.07.2009 03:41 876.544 ipsecsnp.dll
14.07.2009 03:41 9.728 iprtprio.dll
14.07.2009 03:41 359.424 ipnathlp.dll
14.07.2009 03:41 101.888 IPBusEnum.dll
14.07.2009 03:41 12.800 IPBusEnumProxy.dll
14.07.2009 03:41 246.784 input.dll
14.07.2009 03:41 275.456 InkEd.dll
14.07.2009 03:41 22.528 inetppui.dll
14.07.2009 03:41 167.424 imm32.dll
14.07.2009 03:41 153.088 imapi.dll
14.07.2009 03:41 5.437.952 igdumd64.dll
14.07.2009 03:41 82.944 igdDiag.dll
14.07.2009 03:41 3.451.904 igd10umd64.dll
14.07.2009 03:41 10.752 ifsutilx.dll
14.07.2009 03:41 25.600 ifmon.dll
14.07.2009 03:41 55.296 IDStore.dll
14.07.2009 03:41 145.920 icsigd.dll
14.07.2009 03:41 250.880 icm32.dll
14.07.2009 03:41 14.336 IconCodecService.dll
14.07.2009 03:41 214.016 IdListen.dll
14.07.2009 03:41 37.376 idndl.dll
14.07.2009 03:41 26.112 icmui.dll
14.07.2009 03:41 108.544 icfupgd.dll
14.07.2009 03:41 22.528 icaapi.dll
14.07.2009 03:41 445.440 iassdo.dll
14.07.2009 03:41 88.576 iassvcs.dll
14.07.2009 03:41 253.440 iassam.dll
14.07.2009 03:41 38.400 iaspolcy.dll
14.07.2009 03:41 226.304 iasnap.dll
14.07.2009 03:41 98.816 iashlpr.dll
14.07.2009 03:41 70.656 iasdatastore.dll
14.07.2009 03:41 26.624 ias.dll
14.07.2009 03:41 41.984 htui.dll
14.07.2009 03:41 81.408 iasads.dll
14.07.2009 03:41 64.512 hotplug.dll
14.07.2009 03:41 16.384 hnetmon.dll
14.07.2009 03:41 424.448 hnetcfg.dll
14.07.2009 03:41 109.568 hlink.dll
14.07.2009 03:41 38.912 hidserv.dll
14.07.2009 03:41 53.248 hhsetup.dll
14.07.2009 03:41 30.208 hid.dll
14.07.2009 03:40 72.704 HelpPaneProxy.dll
14.07.2009 03:40 31.232 hcproviders.dll
14.07.2009 03:40 22.528 gptext.dll
14.07.2009 03:40 71.680 Groupinghc.dll
14.07.2009 03:40 41.984 gpprnext.dll
14.07.2009 03:40 1.000.960 gpedit.dll
14.07.2009 03:40 96.768 gpapi.dll
14.07.2009 03:40 165.376 glu32.dll
14.07.2009 03:40 452.096 glmf32.dll
14.07.2009 03:40 9.216 getuname.dll
14.07.2009 03:40 128.512 gcdef.dll
14.07.2009 03:40 187.904 FXSUTILITY.dll
14.07.2009 03:40 258.560 FXST30.dll
14.07.2009 03:40 863.744 FXSST.dll
14.07.2009 03:40 82.944 FXSROUTE.dll
14.07.2009 03:40 762.368 FXSCOMPOSE.dll
14.07.2009 03:40 591.872 FXSCOMEX.dll
14.07.2009 03:40 88.064 FXSCOM.dll
14.07.2009 03:40 324.096 FWPUCLNT.DLL
14.07.2009 03:40 75.776 FwRemoteSvr.dll
14.07.2009 03:40 111.616 fwcfg.dll
14.07.2009 03:40 119.296 fveui.dll
14.07.2009 03:40 189.440 fveRecover.dll
14.07.2009 03:40 20.480 fvecerts.dll
14.07.2009 03:40 113.152 fveapibase.dll
14.07.2009 03:40 194.560 fundisc.dll
14.07.2009 03:40 65.024 fthsvc.dll
14.07.2009 03:40 29.696 fmifs.dll
14.07.2009 03:40 19.456 fltLib.dll
14.07.2009 03:40 748.032 FirewallAPI.dll
14.07.2009 03:40 67.072 findnetprinters.dll
14.07.2009 03:40 582.656 filemgmt.dll
14.07.2009 03:40 13.312 winshfhc.dll
14.07.2009 03:40 132.096 fdWSD.dll
14.07.2009 03:40 101.376 fdWCN.dll
14.07.2009 03:40 28.160 fdWNet.dll
14.07.2009 03:40 51.712 feclient.dll
14.07.2009 03:40 93.696 fdSSDP.dll
14.07.2009 03:40 34.816 FDResPub.dll
14.07.2009 03:40 296.448 fdprint.dll
14.07.2009 03:40 51.200 fdPnp.dll
14.07.2009 03:40 16.384 fdPHost.dll
14.07.2009 03:40 11.776 fdBthProxy.dll
14.07.2009 03:40 126.464 fdBth.dll
14.07.2009 03:40 16.384 eventcls.dll
14.07.2009 03:40 39.424 esentprf.dll
14.07.2009 03:40 402.944 es.dll
14.07.2009 03:40 75.264 eqossnap.dll
14.07.2009 03:40 290.304 energy.dll
14.07.2009 03:40 283.648 EncDump.dll
14.07.2009 03:40 24.576 encapi.dll
14.07.2009 03:40 647.680 elslad.dll
14.07.2009 03:40 45.568 ELSCore.dll
14.07.2009 03:40 241.664 els.dll
14.07.2009 03:40 203.264 EhStorShell.dll
14.07.2009 03:40 111.616 EhStorPwdMgr.dll
14.07.2009 03:40 34.816 efsutil.dll
14.07.2009 03:40 37.376 efssvc.dll
14.07.2009 03:40 56.832 efslsaext.dll
14.07.2009 03:40 97.280 efsadu.dll
14.07.2009 03:40 111.104 eapsvc.dll
14.07.2009 03:40 91.648 EAPQEC.DLL
14.07.2009 03:40 64.512 eappprxy.dll
14.07.2009 03:40 263.680 eappcfg.dll
14.07.2009 03:40 117.248 dxva2.dll
14.07.2009 03:40 40.448 dxpps.dll
14.07.2009 03:40 82.432 dwmapi.dll
14.07.2009 03:40 260.608 duser.dll
14.07.2009 03:40 976.896 dui70.dll
14.07.2009 03:40 25.088 dswave.dll
14.07.2009 03:40 36.352 dtsh.dll
14.07.2009 03:40 55.808 dssec.dll
14.07.2009 03:40 32.768 dsrole.dll
14.07.2009 03:40 429.056 dsquery.dll
14.07.2009 03:40 190.976 dsprop.dll
14.07.2009 03:40 115.200 dskquota.dll
14.07.2009 03:40 540.672 dsound.dll
14.07.2009 03:40 193.536 dsdmo.dll
14.07.2009 03:40 28.672 ds32gt.dll
14.07.2009 03:40 24.576 drprov.dll
14.07.2009 03:40 1.200.640 drmv2clt.dll
14.07.2009 03:40 293.888 drt.dll
14.07.2009 03:40 53.248 drttransport.dll
14.07.2009 03:40 68.608 drtprov.dll
14.07.2009 03:40 478.208 dpnet.dll
14.07.2009 03:40 8.704 dpnhpast.dll
14.07.2009 03:40 8.704 dpnhupnp.dll
14.07.2009 03:40 68.608 dpnathlp.dll
14.07.2009 03:40 52.736 dpapiprovider.dll
14.07.2009 03:40 69.632 dot3hc.dll
14.07.2009 03:40 280.064 dot3gpui.dll
14.07.2009 03:40 56.832 dot3gpclnt.dll
14.07.2009 03:40 57.856 dot3dlg.dll
14.07.2009 03:40 43.520 docprop.dll
14.07.2009 03:40 104.960 dnshc.dll
14.07.2009 03:40 8.192 dnsext.dll
14.07.2009 03:40 221.184 dmvdsitf.dll
14.07.2009 03:40 24.064 dmutil.dll
14.07.2009 03:40 119.296 dmsynth.dll
14.07.2009 03:40 125.952 dmusic.dll
14.07.2009 03:40 135.168 dmrc.dll
14.07.2009 03:40 49.664 dmocx.dll
14.07.2009 03:40 47.616 dmloader.dll
14.07.2009 03:40 60.928 dmintf.dll
14.07.2009 03:40 282.112 dmdskmgr.dll
14.07.2009 03:40 487.424 dmdlgs.dll
14.07.2009 03:40 18.944 dispex.dll
14.07.2009 03:40 47.616 dispci.dll
14.07.2009 03:40 1.502.208 diskcopy.dll
14.07.2009 03:40 44.544 dimsroam.dll
14.07.2009 03:40 173.056 dinput.dll
14.07.2009 03:40 195.584 dinput8.dll
14.07.2009 03:40 40.448 dimsjob.dll
14.07.2009 03:40 504.320 difxapi.dll
14.07.2009 03:40 19.968 pcwutl.dll
14.07.2009 03:40 114.688 dhcpsapi.dll
14.07.2009 03:40 101.888 DHCPQEC.DLL
14.07.2009 03:40 224.256 dhcpcore6.dll
14.07.2009 03:40 87.040 dhcpcsvc.dll
14.07.2009 03:40 54.272 dhcpcsvc6.dll
14.07.2009 03:40 13.824 dhcpcmonitor.dll
14.07.2009 03:40 68.096 DfsShlEx.dll
14.07.2009 03:40 62.976 dfscli.dll
14.07.2009 03:40 58.368 devrtl.dll
14.07.2009 03:40 45.568 dfdts.dll
14.07.2009 03:40 93.184 devobj.dll
14.07.2009 03:40 528.896 devmgr.dll
14.07.2009 03:40 10.240 DeviceUxRes.dll
14.07.2009 03:40 58.368 DevicePairingProxy.dll
14.07.2009 03:40 87.552 DevicePairingHandler.dll
14.07.2009 03:40 189.952 DevicePairing.dll
14.07.2009 03:40 28.672 DeviceMetadataParsers.dll
14.07.2009 03:40 75.776 devenum.dll
14.07.2009 03:40 20.480 DeviceDisplayStatusManager.dll
14.07.2009 03:40 41.472 deskperf.dll
14.07.2009 03:40 48.128 deskmon.dll
14.07.2009 03:40 291.328 defragsvc.dll
14.07.2009 03:40 49.664 deskadp.dll
14.07.2009 03:40 16.384 defragproxy.dll
14.07.2009 03:40 40.448 ddrawex.dll
14.07.2009 03:40 569.344 ddraw.dll
14.07.2009 03:40 6.281.216 DDORes.dll
14.07.2009 03:40 17.408 DDACLSys.dll
14.07.2009 03:40 27.136 DDOIProxy.dll
14.07.2009 03:40 14.336 dciman32.dll
14.07.2009 03:40 147.456 dbnetlib.dll
14.07.2009 03:40 40.960 dbnmpntw.dll
14.07.2009 03:40 25.600 davhlpr.dll
14.07.2009 03:40 21.504 dataclen.dll
14.07.2009 03:40 12.288 d3d8thk.dll
14.07.2009 03:40 280.576 d3d10core.dll
14.07.2009 03:40 1.267.712 d3d10.dll
14.07.2009 03:40 43.520 csrsrv.dll
14.07.2009 03:40 130.560 cryptxml.dll
14.07.2009 03:40 79.872 cryptsp.dll
14.07.2009 03:40 138.752 cryptnet.dll
14.07.2009 03:40 66.560 cryptext.dll
14.07.2009 03:40 66.048 cryptdll.dll
14.07.2009 03:40 30.720 cryptdlg.dll
14.07.2009 03:40 44.032 cryptbase.dll
14.07.2009 03:40 87.040 correngine.dll
14.07.2009 03:40 1.393.152 connect.dll
14.07.2009 03:40 80.896 console.dll
14.07.2009 03:40 897.024 comuid.dll
14.07.2009 03:40 1.735.680 comsvcs.dll
14.07.2009 03:40 147.456 comrepl.dll
14.07.2009 03:40 303.616 comsnap.dll
14.07.2009 03:40 302.080 compstui.dll
14.07.2009 03:40 624.640 colorui.dll
14.07.2009 03:40 8.704 comcat.dll
14.07.2009 03:40 80.384 colbact.dll
14.07.2009 03:40 189.952 COLORCNV.DLL
14.07.2009 03:40 32.256 cofiredm.dll
14.07.2009 03:40 38.400 cnvfat.dll
14.07.2009 03:40 57.344 cngprovider.dll
14.07.2009 03:40 18.944 cngaudit.dll
14.07.2009 03:40 58.880 cmutil.dll
14.07.2009 03:40 18.432 cmstplua.dll
14.07.2009 03:40 1.208.832 cmncliM.dll
14.07.2009 03:40 28.672 cmpbk32.dll
14.07.2009 03:40 41.984 cmlua.dll
14.07.2009 03:40 58.880 gacinstall.dll
14.07.2009 03:40 472.064 cmipnpinstall.dll
14.07.2009 03:40 82.944 cmicryptinstall.dll
14.07.2009 03:40 80.384 cmifw.dll
14.07.2009 03:40 37.376 cmcfg32.dll
14.07.2009 03:40 525.312 cmdial32.dll
14.07.2009 03:40 79.360 clfsw32.dll
14.07.2009 03:40 102.400 cliconfg.dll
14.07.2009 03:40 607.744 clbcatq.dll
14.07.2009 03:40 9.728 CIRCoInst.dll
14.07.2009 03:40 17.408 clb.dll
14.07.2009 03:40 211.968 cic.dll
14.07.2009 03:40 22.528 chkwudrv.dll
14.07.2009 03:40 12.800 CHxReadingStringIME.dll
14.07.2009 03:40 57.344 cfgbkend.dll
14.07.2009 03:40 254.976 cewmdm.dll
14.07.2009 03:40 297.984 CertEnrollUI.dll
14.07.2009 03:40 52.224 certenc.dll
14.07.2009 03:40 129.024 certCredProvider.dll
14.07.2009 03:40 525.824 catsrvut.dll
14.07.2009 03:40 25.088 capisp.dll
14.07.2009 03:40 472.576 catsrv.dll
14.07.2009 03:40 56.320 catsrvps.dll
14.07.2009 03:40 53.760 capiprovider.dll
14.07.2009 03:40 223.744 C_G18030.DLL
14.07.2009 03:40 69.120 BWContextHandler.dll
14.07.2009 03:40 12.800 C_IS2022.DLL
14.07.2009 03:40 83.968 bthserv.dll
14.07.2009 03:40 74.240 btpanui.dll
14.07.2009 03:40 42.496 bthci.dll
14.07.2009 03:40 30.720 BthMtpContextHandler.dll
14.07.2009 03:40 93.696 BthpanContextHandler.dll
14.07.2009 03:40 30.720 bthpanapi.dll
14.07.2009 03:40 19.456 brcoinst.dll
14.07.2009 03:40 27.648 brdgcfg.dll
14.07.2009 03:40 28.672 blb_ps.dll
14.07.2009 03:40 33.280 bitsprx5.dll
14.07.2009 03:40 12.800 bitsprx2.dll
14.07.2009 03:40 13.312 bitsprx3.dll
14.07.2009 03:40 12.288 bitsprx4.dll
14.07.2009 03:40 13.312 bitsprx6.dll
14.07.2009 03:40 190.976 BioCredProv.dll
14.07.2009 03:40 56.832 bitsigd.dll
14.07.2009 03:40 43.008 bidispl.dll
14.07.2009 03:40 28.160 bdeui.dll
14.07.2009 03:40 100.864 bdesvc.dll
14.07.2009 03:40 62.976 bderepair.dll
14.07.2009 03:40 123.904 bcrypt.dll
14.07.2009 03:40 77.824 bcdprov.dll
14.07.2009 03:40 103.424 batt.dll
14.07.2009 03:40 52.736 basesrv.dll
14.07.2009 03:40 18.432 avrt.dll
14.07.2009 03:40 108.544 avifil32.dll
14.07.2009 03:40 76.800 avicap32.dll
14.07.2009 03:40 189.440 AuxiliaryDisplayDriverLib.dll
14.07.2009 03:40 136.192 AuxiliaryDisplayClassInstaller.dll
14.07.2009 03:40 164.352 AuxiliaryDisplayApi.dll
14.07.2009 03:40 177.664 authz.dll
14.07.2009 03:40 304.128 AuthFWGP.dll
14.07.2009 03:40 491.520 authfwcfg.dll
14.07.2009 03:40 194.048 auditcse.dll
14.07.2009 03:40 440.832 AudioEng.dll
14.07.2009 03:40 90.624 atl.dll
14.07.2009 03:40 243.200 apss.dll
14.07.2009 03:40 32.256 appidsvc.dll
14.07.2009 03:40 58.368 appidapi.dll
14.07.2009 03:40 33.792 Apphlpdm.dll
14.07.2009 03:40 273.920 apircl.dll
14.07.2009 03:40 17.920 apilogen.dll
14.07.2009 03:40 2.134.528 apds.dll
14.07.2009 03:40 25.600 amxread.dll
14.07.2009 03:40 53.248 AltTab.dll
14.07.2009 03:40 59.904 aepic.dll
14.07.2009 03:40 72.192 aelupsvc.dll
14.07.2009 03:40 8.704 aecache.dll
14.07.2009 03:40 160.256 advpack.dll
14.07.2009 03:40 877.056 advapi32.dll
14.07.2009 03:40 326.144 adsnt.dll
14.07.2009 03:40 108.032 adsmsext.dll
14.07.2009 03:40 236.544 adsldpc.dll
14.07.2009 03:40 239.104 adsldp.dll
14.07.2009 03:40 56.832 adprovider.dll
14.07.2009 03:40 267.776 activeds.dll
14.07.2009 03:40 154.112 aclui.dll
14.07.2009 03:40 11.264 acproxy.dll
14.07.2009 03:40 9.216 acledit.dll
14.07.2009 03:39 42.496 xwizard.exe
14.07.2009 03:39 4.835.840 xpsrchvw.exe
14.07.2009 03:39 43.008 xcopy.exe
14.07.2009 03:39 13.824 wsmprovhost.exe
14.07.2009 03:39 265.728 WSManHTTPConfig.exe
14.07.2009 03:39 168.960 wscript.exe
14.07.2009 03:39 10.240 write.exe
14.07.2009 03:39 48.640 wpnpinst.exe
14.07.2009 03:39 34.816 WPDShextAutoplay.exe
14.07.2009 03:39 16.384 wowreg32.exe
14.07.2009 03:39 44.544 wlrmdr.exe
14.07.2009 03:39 99.328 wlanext.exe
14.07.2009 03:39 80.384 winver.exe
14.07.2009 03:39 24.064 winrshost.exe
14.07.2009 03:39 51.200 winrs.exe
14.07.2009 03:39 129.024 wininit.exe
14.07.2009 03:39 386.560 WindowsAnytimeUpgradeui.exe
14.07.2009 03:39 257.536 WindowsAnytimeUpgrade.exe
14.07.2009 03:39 403.968 wimserv.exe
14.07.2009 03:39 36.352 wiawow64.exe
14.07.2009 03:39 96.256 wiaacmgr.exe
14.07.2009 03:39 52.736 whoami.exe
14.07.2009 03:39 43.008 where.exe
14.07.2009 03:39 273.920 wevtutil.exe
14.07.2009 03:39 50.688 wermgr.exe
14.07.2009 03:39 415.232 WerFault.exe
14.07.2009 03:39 113.152 wecutil.exe
14.07.2009 03:39 265.728 wbadmin.exe
14.07.2009 03:39 44.544 waitfor.exe
14.07.2009 03:39 81.408 w32tm.exe
14.07.2009 03:39 167.424 vssadmin.exe
14.07.2009 03:39 155.648 verifier.exe
14.07.2009 03:39 11.776 verclsid.exe
14.07.2009 03:39 22.528 vdsldr.exe
14.07.2009 03:39 40.448 VaultSysUi.exe
14.07.2009 03:39 27.136 VaultCmd.exe
14.07.2009 03:39 1.402.880 Utilman.exe
14.07.2009 03:39 193.536 UserAccountControlSettings.exe
14.07.2009 03:39 25.600 upnpcont.exe
14.07.2009 03:39 323.584 unregmp2.exe
14.07.2009 03:39 40.448 unlodctr.exe
14.07.2009 03:39 41.984 ucsvc.exe
14.07.2009 03:39 40.960 UI0Detect.exe
14.07.2009 03:39 52.224 TSWbPrxy.exe
14.07.2009 03:39 47.104 typeperf.exe
14.07.2009 03:39 46.592 TSTheme.exe
14.07.2009 03:39 404.992 tracerpt.exe
14.07.2009 03:39 13.824 TRACERT.EXE
14.07.2009 03:39 115.200 TpmInit.exe
14.07.2009 03:39 33.280 timeout.exe
14.07.2009 03:39 10.240 TCPSVCS.EXE
14.07.2009 03:39 15.360 tcmsetup.exe
14.07.2009 03:39 108.544 tasklist.exe
14.07.2009 03:39 112.640 taskkill.exe
14.07.2009 03:39 13.312 TapiUnattend.exe
14.07.2009 03:39 9.216 systray.exe
14.07.2009 03:39 82.432 SystemPropertiesRemote.exe
14.07.2009 03:39 82.432 SystemPropertiesProtection.exe
14.07.2009 03:39 82.432 SystemPropertiesPerformance.exe
14.07.2009 03:39 82.432 SystemPropertiesHardware.exe
14.07.2009 03:39 82.432 SystemPropertiesDataExecutionPrevention.exe
14.07.2009 03:39 82.432 SystemPropertiesComputerName.exe
14.07.2009 03:39 82.432 SystemPropertiesAdvanced.exe
14.07.2009 03:39 33.792 syskey.exe
14.07.2009 03:39 110.592 systeminfo.exe
14.07.2009 03:39 43.520 SyncHost.exe
14.07.2009 03:39 35.328 sxstrace.exe
14.07.2009 03:39 27.136 svchost.exe
14.07.2009 03:39 15.360 subst.exe
14.07.2009 03:39 427.520 StikyNot.exe
14.07.2009 03:39 18.944 srdelayed.exe
14.07.2009 03:39 142.336 SoundRecorder.exe
14.07.2009 03:39 22.528 sort.exe
14.07.2009 03:39 14.336 snmptrap.exe
14.07.2009 03:39 431.104 SnippingTool.exe
14.07.2009 03:39 112.640 smss.exe
14.07.2009 03:39 74.752 sigverif.exe
14.07.2009 03:39 34.304 shutdown.exe
14.07.2009 03:39 407.552 shrpubw.exe
14.07.2009 03:39 57.856 setx.exe
14.07.2009 03:39 39.424 sfc.exe
14.07.2009 03:39 118.272 setupugc.exe
14.07.2009 03:39 328.704 services.exe
14.07.2009 03:39 36.864 SecEdit.exe
14.07.2009 03:39 16.896 secinit.exe
14.07.2009 03:39 23.552 sdiagnhost.exe
14.07.2009 03:39 51.712 sdchange.exe
14.07.2009 03:39 23.552 sdbinst.exe
14.07.2009 03:39 45.056 sc.exe
14.07.2009 03:39 13.824 sbunattend.exe
14.07.2009 03:39 58.880 RunLegacyCPLElevated.exe
14.07.2009 03:39 45.568 rundll32.exe
14.07.2009 03:39 20.480 runas.exe
14.07.2009 03:39 55.808 rrinstaller.exe
14.07.2009 03:39 30.208 RpcPing.exe
14.07.2009 03:39 21.504 ROUTE.EXE
14.07.2009 03:39 145.920 CompMgmtLauncher.exe
14.07.2009 03:39 16.896 RmClient.exe
14.07.2009 03:39 103.936 resmon.exe
14.07.2009 03:39 19.968 replace.exe
14.07.2009 03:39 173.056 RelPost.exe
14.07.2009 03:39 69.120 rekeywiz.exe
14.07.2009 03:39 19.456 regsvr32.exe
14.07.2009 03:39 47.104 regini.exe
14.07.2009 03:39 10.240 regedt32.exe
14.07.2009 03:39 74.752 reg.exe
14.07.2009 03:39 12.800 recover.exe
14.07.2009 03:39 20.480 ReAgentc.exe
14.07.2009 03:39 40.448 rdrleakdiag.exe
14.07.2009 03:39 42.496 rasphone.exe
14.07.2009 03:39 125.952 raserver.exe
14.07.2009 03:39 18.944 rasdial.exe
14.07.2009 03:39 17.920 rasautou.exe
14.07.2009 03:39 732.672 psr.exe
14.07.2009 03:39 61.952 printui.exe
14.07.2009 03:39 748.544 printfilterpipelinesvc.exe
14.07.2009 03:39 18.944 PrintIsolationHost.exe
14.07.2009 03:39 15.360 print.exe
14.07.2009 03:39 71.168 powercfg.exe
14.07.2009 03:39 36.352 PnPutil.exe
14.07.2009 03:39 9.216 plasrv.exe
14.07.2009 03:39 16.896 PING.EXE
14.07.2009 03:39 11.264 pcawrk.exe
14.07.2009 03:39 18.432 pcaui.exe
14.07.2009 03:39 9.728 pcalua.exe
14.07.2009 03:39 15.360 PATHPING.EXE
14.07.2009 03:39 176.128 p2phost.exe
14.07.2009 03:39 692.736 osk.exe
14.07.2009 03:39 97.792 OptionalFeatures.exe
14.07.2009 03:39 79.872 openfiles.exe
14.07.2009 03:39 40.960 odbcconf.exe
14.07.2009 03:39 90.112 odbcad32.exe
14.07.2009 03:39 61.952 ntprint.exe
14.07.2009 03:39 193.536 notepad.exe
14.07.2009 03:39 76.288 newdev.exe
14.07.2009 03:39 31.744 NETSTAT.EXE
14.07.2009 03:39 87.040 netsh.exe
14.07.2009 03:39 27.136 Netplwiz.exe
14.07.2009 03:39 26.624 netiougc.exe
14.07.2009 03:39 32.256 netcfg.exe
14.07.2009 03:39 25.088 netbtugc.exe
14.07.2009 03:39 55.808 net.exe
14.07.2009 03:39 74.752 ndadmin.exe
14.07.2009 03:39 17.920 nbtstat.exe
14.07.2009 03:39 329.728 NAPSTAT.EXE
14.07.2009 03:39 83.456 MuiUnattend.exe
14.07.2009 03:39 133.632 mtstocom.exe
14.07.2009 03:39 651.264 msra.exe
14.07.2009 03:39 6.676.480 mspaint.exe
14.07.2009 03:39 141.824 msdtc.exe
14.07.2009 03:39 1.076.736 msdt.exe
14.07.2009 03:39 12.800 MRINFO.EXE
14.07.2009 03:39 17.408 mpnotify.exe
14.07.2009 03:39 14.848 mountvol.exe
14.07.2009 03:39 2.144.256 mmc.exe
14.07.2009 03:39 24.576 mfpmp.exe
14.07.2009 03:39 88.576 MdRes.exe
14.07.2009 03:39 97.280 mctadmin.exe
14.07.2009 03:39 117.248 makecab.exe
14.07.2009 03:39 652.800 Magnify.exe
14.07.2009 03:39 31.232 lsass.exe
14.07.2009 03:39 71.168 lpremove.exe
14.07.2009 03:39 113.152 logagent.exe
14.07.2009 03:39 50.176 lodctr.exe
14.07.2009 03:39 10.240 Locator.exe
14.07.2009 03:39 90.112 LocationNotifications.exe
14.07.2009 03:39 16.384 label.exe
14.07.2009 03:39 16.896 ktmutil.exe
14.07.2009 03:39 121.344 iscsicpl.exe
14.07.2009 03:39 196.608 irftp.exe
14.07.2009 03:39 58.368 ipconfig.exe
14.07.2009 03:39 10.240 InfDefaultInstall.exe
14.07.2009 03:39 34.816 setspn.exe
14.07.2009 03:39 35.328 klist.exe
14.07.2009 03:39 43.008 ksetup.exe
14.07.2009 03:39 34.816 icacls.exe
14.07.2009 03:39 16.896 icsunattend.exe
14.07.2009 03:39 184.320 hwrreg.exe
14.07.2009 03:39 38.912 hwrcomp.exe
14.07.2009 03:39 9.728 HOSTNAME.EXE
14.07.2009 03:39 10.240 help.exe
14.07.2009 03:39 64.000 hdwwiz.exe
14.07.2009 03:39 18.432 grpconv.exe
14.07.2009 03:39 17.408 gpupdate.exe
14.07.2009 03:39 166.912 gpresult.exe
14.07.2009 03:39 89.600 getmac.exe
14.07.2009 03:39 11.776 GettingStarted.exe
14.07.2009 03:39 107.008 fveprompt.exe
14.07.2009 03:39 120.320 fvenotify.exe
14.07.2009 03:39 51.712 forfiles.exe
14.07.2009 03:39 109.056 fontview.exe
14.07.2009 03:39 23.552 fltMC.exe
14.07.2009 03:39 11.264 finger.exe
14.07.2009 03:39 15.872 find.exe
14.07.2009 03:39 24.064 fc.exe
14.07.2009 03:39 62.464 extrac32.exe
14.07.2009 03:39 65.536 expand.exe
14.07.2009 03:39 81.920 eventvwr.exe
14.07.2009 03:39 45.056 eventcreate.exe
14.07.2009 03:39 139.264 esentutl.exe
14.07.2009 03:39 140.288 EhStorAuthn.exe
14.07.2009 03:39 12.800 efsui.exe
14.07.2009 03:39 11.776 Eap3Host.exe
14.07.2009 03:39 265.216 Dxpserver.exe
14.07.2009 03:39 343.552 dxdiag.exe
14.07.2009 03:39 152.576 DWWIN.EXE
14.07.2009 03:39 120.320 dwm.exe
14.07.2009 03:39 26.112 dvdupgrd.exe
14.07.2009 03:39 11.264 dvdplay.exe
14.07.2009 03:39 96.256 driverquery.exe
14.07.2009 03:39 102.912 drvinst.exe
14.07.2009 03:39 77.312 DpiScaling.exe
14.07.2009 03:39 34.304 dpnsvr.exe
14.07.2009 03:39 74.752 dpapimig.exe
14.07.2009 03:39 18.944 doskey.exe
14.07.2009 03:39 8.192 dllhst3g.exe
14.07.2009 03:39 9.728 dllhost.exe
14.07.2009 03:39 529.408 DisplaySwitch.exe
14.07.2009 03:39 159.232 dispdiag.exe
14.07.2009 03:39 274.944 Dism.exe
14.07.2009 03:39 19.456 diskperf.exe
14.07.2009 03:39 8.704 dinotify.exe
14.07.2009 03:39 116.224 diantz.exe
14.07.2009 03:39 35.328 dialer.exe
14.07.2009 03:39 13.824 pcwrun.exe
14.07.2009 03:39 79.360 DFDWiz.exe
14.07.2009 03:39 92.672 DeviceProperties.exe
14.07.2009 03:39 74.752 DevicePairingWizard.exe
14.07.2009 03:39 25.600 DeviceEject.exe
14.07.2009 03:39 111.616 DeviceDisplayObjectProvider.exe
14.07.2009 03:39 183.296 Defrag.exe
14.07.2009 03:39 43.008 ddodiag.exe
14.07.2009 03:39 10.240 dcomcnfg.exe
14.07.2009 03:39 881.664 dccw.exe
14.07.2009 03:39 40.448 cttunesvr.exe
14.07.2009 03:39 322.048 cttune.exe
14.07.2009 03:39 9.728 ctfmon.exe
14.07.2009 03:39 7.680 csrss.exe
14.07.2009 03:39 156.160 cscript.exe
14.07.2009 03:39 34.304 credwiz.exe
14.07.2009 03:39 20.480 convert.exe
14.07.2009 03:39 114.688 control.exe
14.07.2009 03:39 19.968 compact.exe
14.07.2009 03:39 37.376 ComputerDefaults.exe
14.07.2009 03:39 24.064 comp.exe
14.07.2009 03:39 86.528 colorcpl.exe
14.07.2009 03:39 22.528 cofire.exe
14.07.2009 03:39 45.056 cmmon32.exe
14.07.2009 03:39 80.384 cmdl32.exe
14.07.2009 03:39 16.384 cmdkey.exe
14.07.2009 03:38 32.256 clip.exe
14.07.2009 03:38 49.152 cliconfg.exe
14.07.2009 03:38 216.064 cleanmgr.exe
14.07.2009 03:38 43.008 cipher.exe
14.07.2009 03:38 18.944 chkntfs.exe
14.07.2009 03:38 36.864 chkdsk.exe
14.07.2009 03:38 165.888 charmap.exe
14.07.2009 03:38 1.175.552 certutil.exe
14.07.2009 03:38 326.144 certreq.exe
14.07.2009 03:38 70.144 CertEnrollCtrl.exe
14.07.2009 03:38 918.528 calc.exe
14.07.2009 03:38 31.232 cacls.exe
14.07.2009 03:38 36.864 bthudtask.exe
14.07.2009 03:38 20.992 bridgeunattend.exe
14.07.2009 03:38 94.720 bootcfg.exe
14.07.2009 03:38 98.304 BdeUnlockWizard.exe
14.07.2009 03:38 48.640 BdeUISrv.exe
14.07.2009 03:38 58.880 AxInstUI.exe
14.07.2009 03:38 64.000 auditpol.exe
14.07.2009 03:38 18.432 attrib.exe
14.07.2009 03:38 35.328 AtBroker.exe
14.07.2009 03:38 28.672 at.exe
14.07.2009 03:38 24.064 ARP.EXE
14.07.2009 03:38 146.944 appidpolicyconverter.exe
14.07.2009 03:38 17.920 appidcertstorecheck.exe
14.07.2009 03:38 79.360 alg.exe
14.07.2009 03:38 40.448 AdapterTroubleshooter.exe
14.07.2009 03:38 102.400 remotesp.tsp
14.07.2009 03:38 38.912 hidphone.tsp
14.07.2009 03:38 60.928 ndptsp.tsp
14.07.2009 03:38 47.104 kmddsp.tsp
14.07.2009 03:38 28.672 vidcap.ax
14.07.2009 03:38 104.448 bdaplgin.ax
14.07.2009 03:38 182.272 l3codecp.acm
14.07.2009 03:38 24.064 msadp32.acm
14.07.2009 03:38 29.184 msgsm32.acm
14.07.2009 03:38 14.848 msg711.acm
14.07.2009 03:38 81.408 l3codeca.acm
14.07.2009 03:38 22.016 imaadp32.acm
14.07.2009 03:38 150.016 wshom.ocx
14.07.2009 03:38 701.952 hhctrl.ocx
14.07.2009 03:38 147.456 dmview.ocx
14.07.2009 03:38 11.264 scrnsave.scr
14.07.2009 03:38 1.162.240 wscui.cpl
14.07.2009 03:38 108.032 telephon.cpl
14.07.2009 03:38 101.376 ncpa.cpl
14.07.2009 03:38 143.872 joy.cpl
14.07.2009 03:38 425.984 irprops.cpl
14.07.2009 03:38 241.152 hdwwiz.cpl
14.07.2009 03:38 85.504 collab.cpl
14.07.2009 03:38 6.144 Firewall.cpl
14.07.2009 03:38 25.600 msacm32.drv
14.07.2009 03:34 54.272 WsmRes.dll
14.07.2009 03:34 4.608 ws2help.dll
14.07.2009 03:33 5.120 wmi.dll
14.07.2009 03:33 2.048 wmerror.dll
14.07.2009 03:33 1.536 winrsmgr.dll
14.07.2009 03:33 669.184 WFSR.dll
14.07.2009 03:33 2.560 uxlibres.dll
14.07.2009 03:33 108.544 tapiui.dll
14.07.2009 03:33 8.338.432 spwizimg.dll
14.07.2009 03:33 3.072 sfc.dll
14.07.2009 03:33 5.120 setupetw.dll
14.07.2009 03:32 5.120 security.dll
14.07.2009 03:32 65.536 sberes.dll
14.07.2009 03:32 2.048 SampleRes.dll
14.07.2009 03:32 2.560 rnr20.dll
14.07.2009 03:32 32.256 RDPREFDD.dll
14.07.2009 03:32 733.184 qedwipes.dll
14.07.2009 03:32 17.408 prflbmsg.dll
14.07.2009 03:32 86.528 pnpsetup.dll
14.07.2009 03:32 8.704 pcaevts.dll
14.07.2009 03:31 25.600 oleres.dll
14.07.2009 03:31 4.096 oleaccrc.dll
14.07.2009 03:31 229.376 odbcint.dll
14.07.2009 03:31 2.560 normaliz.dll
14.07.2009 03:31 5.071.872 NlsModels0011.dll
14.07.2009 03:31 6.917.120 NlsLexicons0c1a.dll
14.07.2009 03:31 7.042.560 NlsLexicons081a.dll
14.07.2009 03:31 5.031.936 NlsLexicons0816.dll
14.07.2009 03:31 5.090.816 NlsLexicons0416.dll
14.07.2009 03:31 4.616.192 NlsLexicons0414.dll
14.07.2009 03:31 1.972.736 NlsLexicons004e.dll
14.07.2009 03:31 4.093.440 NlsLexicons004c.dll
14.07.2009 03:31 1.702.912 NlsLexicons004b.dll
14.07.2009 03:31 3.419.136 NlsLexicons004a.dll
14.07.2009 03:31 1.558.016 NlsLexicons0049.dll
14.07.2009 03:31 1.411.072 NlsLexicons0047.dll
14.07.2009 03:31 1.808.896 NlsLexicons0046.dll
14.07.2009 03:31 1.793.536 NlsLexicons0045.dll
14.07.2009 03:31 4.045.824 NlsLexicons003e.dll
14.07.2009 03:31 1.782.272 NlsLexicons0039.dll
14.07.2009 03:31 6.224.896 NlsLexicons0027.dll
14.07.2009 03:31 4.096 NlsLexicons002a.dll
14.07.2009 03:31 5.791.232 NlsLexicons0026.dll
14.07.2009 03:31 7.964.672 NlsLexicons0024.dll
14.07.2009 03:31 5.499.904 NlsLexicons0022.dll
14.07.2009 03:31 2.136.064 NlsLexicons0021.dll
14.07.2009 03:31 1.236.992 NlsLexicons0020.dll
14.07.2009 03:31 6.346.240 NlsLexicons001d.dll
14.07.2009 03:31 6.585.856 NlsLexicons001b.dll
14.07.2009 03:31 6.014.976 NlsLexicons001a.dll
14.07.2009 03:31 6.781.440 NlsLexicons0019.dll
14.07.2009 03:31 3.331.072 NlsLexicons0018.dll
14.07.2009 03:31 4.981.248 NlsLexicons0013.dll
14.07.2009 03:31 2.466.816 NlsLexicons0011.dll
14.07.2009 03:31 4.175.872 NlsLexicons0010.dll
14.07.2009 03:31 5.654.528 NlsLexicons000f.dll
14.07.2009 03:31 1.722.368 NlsLexicons000d.dll
14.07.2009 03:31 6.237.696 NlsLexicons000c.dll
14.07.2009 03:31 9.892.864 NlsLexicons000a.dll
14.07.2009 03:31 2.628.608 NlsLexicons0009.dll
14.07.2009 03:31 12.038.656 NlsLexicons0007.dll
14.07.2009 03:31 1.452.544 NlsLexicons0003.dll
14.07.2009 03:31 4.164.096 NlsLexicons0002.dll
14.07.2009 03:31 11.722.752 NlsLexicons0001.dll
14.07.2009 03:30 2.048 netmsg.dll
14.07.2009 03:30 2.048 neth.dll
14.07.2009 03:30 18.944 netevent.dll
14.07.2009 03:30 2.048 msxml6r.dll
14.07.2009 03:30 2.048 msxml3r.dll
14.07.2009 03:29 268.800 msshavmsg.dll
14.07.2009 03:29 2.048 msprivs.dll
14.07.2009 03:29 60.416 msobjs.dll
14.07.2009 03:29 25.088 msimsg.dll
14.07.2009 03:29 4.608 msidntld.dll
14.07.2009 03:29 21.504 msdtcVSp1res.dll
14.07.2009 03:29 8.704 msctfime.ime
14.07.2009 03:29 145.920 msaudite.dll
14.07.2009 03:29 3.072 msafd.dll
14.07.2009 03:29 184.832 moricons.dll
14.07.2009 03:29 9.053.696 mmres.dll
14.07.2009 03:28 25.088 microsoft-windows-kernel-processor-power-events.dll
14.07.2009 03:28 6.144 microsoft-windows-hal-events.dll
14.07.2009 03:28 51.712 microsoft-windows-kernel-power-events.dll
14.07.2009 03:28 2.048 mferror.dll
14.07.2009 03:28 2.048 mctres.dll
14.07.2009 03:28 3.072 lz32.dll
14.07.2009 03:28 2.048 lltdres.dll
14.07.2009 03:28 176.128 tintlgnt.ime
14.07.2009 03:28 175.104 quick.ime
14.07.2009 03:28 175.104 qintlgnt.ime
14.07.2009 03:28 132.608 pintlgnt.ime
14.07.2009 03:28 175.104 phon.ime
14.07.2009 03:28 175.104 cintlgnt.ime
14.07.2009 03:28 175.104 chajei.ime
14.07.2009 03:28 7.168 KBDYBA.DLL
14.07.2009 03:28 8.704 KBDYCL.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDYCC.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDWOL.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDYAK.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDVNTC.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDUZB.DLL
14.07.2009 03:28 7.680 KBDUSX.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDUSL.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDUSR.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDUSA.DLL
14.07.2009 03:28 8.192 KBDUKX.DLL
14.07.2009 03:28 6.656 KBDURDU.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDUR1.DLL
14.07.2009 03:28 6.656 KBDUR.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDUK.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDUGHR.DLL
14.07.2009 03:28 8.192 KBDTIPRC.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDTH2.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDTH3.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDTH1.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDTAT.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDTH0.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDSYR2.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDSYR1.DLL
14.07.2009 03:28 7.680 KBDSW09.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDSP.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDSW.DLL
14.07.2009 03:28 8.192 KBDSORST.DLL
14.07.2009 03:28 6.656 KBDSN1.DLL
14.07.2009 03:28 7.680 KBDSORS1.DLL
14.07.2009 03:28 8.192 KBDSOREX.DLL
14.07.2009 03:28 8.704 KBDSMSNO.DLL
14.07.2009 03:28 8.192 KBDSL1.DLL
14.07.2009 03:28 7.680 KBDSL.DLL
14.07.2009 03:28 8.704 KBDSMSFI.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDRU1.DLL
14.07.2009 03:28 8.704 KBDROST.DLL
14.07.2009 03:28 6.656 KBDRU.DLL
14.07.2009 03:28 8.704 KBDROPR.DLL
14.07.2009 03:28 8.192 KBDRO.DLL
14.07.2009 03:28 7.680 KBDPL1.DLL
14.07.2009 03:28 7.680 KBDPL.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDPASH.DLL
14.07.2009 03:28 8.192 KBDNSO.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDNO.DLL
14.07.2009 03:28 8.192 KBDNO1.DLL
14.07.2009 03:28 10.240 kbdnecat.dll
14.07.2009 03:28 8.704 kbdnecnt.dll
14.07.2009 03:28 8.192 kbdnec95.dll
14.07.2009 03:28 8.192 kbdnec.dll
14.07.2009 03:28 7.168 KBDMONMO.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDNE.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDMLT47.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDMLT48.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDMACST.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDMAC.DLL
14.07.2009 03:28 7.680 KBDLV1.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDLV.DLL
14.07.2009 03:28 6.656 KBDLT.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDLT2.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDLAO.DLL
14.07.2009 03:28 7.680 KBDLA.DLL
14.07.2009 03:28 6.656 KBDKYR.DLL
14.07.2009 03:28 7.680 KBDKHMR.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDKAZ.DLL
14.07.2009 03:28 7.680 KBDIULAT.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDIT142.DLL
14.07.2009 03:28 6.656 KBDIT.DLL
14.07.2009 03:28 8.192 KBDINUK2.DLL
14.07.2009 03:28 6.656 KBDIR.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDINPUN.DLL
14.07.2009 03:28 7.680 KBDINMAL.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDINGUJ.DLL
14.07.2009 03:28 7.680 KBDINDEV.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDINBE2.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDINASA.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDINBE1.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDIC.DLL
14.07.2009 03:28 7.680 KBDIBO.DLL
14.07.2009 03:28 8.192 kbdibm02.dll
14.07.2009 03:28 7.168 KBDHU1.DLL
14.07.2009 03:28 7.680 KBDHU.DLL
14.07.2009 03:28 7.680 KBDHELA3.DLL
14.07.2009 03:28 9.728 KBDHEPT.DLL
14.07.2009 03:28 6.656 KBDHEB.DLL
14.07.2009 03:28 7.680 KBDHELA2.DLL
14.07.2009 03:28 7.680 KBDHE220.DLL
14.07.2009 03:28 7.680 KBDHE319.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDHE.DLL
14.07.2009 03:28 6.656 KBDHAU.DLL
14.07.2009 03:28 8.192 KBDGRLND.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDGR.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 kbdgeoer.dll
14.07.2009 03:28 7.168 kbdgeoqw.dll
14.07.2009 03:28 6.656 KBDGAE.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDFO.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDFR.DLL
14.07.2009 03:28 8.192 KBDFI1.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDFI.DLL
14.07.2009 03:28 7.680 KBDFC.DLL
14.07.2009 03:28 6.656 KBDFA.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDEST.DLL
14.07.2009 03:28 7.680 KBDES.DLL
14.07.2009 03:28 6.656 KBDDV.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDDIV2.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDDIV1.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDDA.DLL
14.07.2009 03:28 8.192 KBDCZ2.DLL
14.07.2009 03:28 8.192 KBDCZ.DLL
14.07.2009 03:28 8.704 KBDCAN.DLL
14.07.2009 03:28 8.192 KBDCR.DLL
14.07.2009 03:28 7.680 KBDCA.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDBU.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDBR.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDBGPH1.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDBHC.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDBE.DLL
14.07.2009 03:28 7.680 KBDBENE.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDBGPH.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDAZEL.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDAZE.DLL
14.07.2009 03:28 8.192 kbdax2.dll
14.07.2009 03:28 6.656 KBDARMW.DLL
14.07.2009 03:28 6.656 KBDARME.DLL
14.07.2009 03:28 7.680 KBDAL.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDA1.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 KBDA3.DLL
14.07.2009 03:28 6.656 KBDA2.DLL
14.07.2009 03:28 7.168 kbd103.dll
14.07.2009 03:28 7.680 kbd106n.dll
14.07.2009 03:28 8.192 kbd106.dll
14.07.2009 03:28 7.168 kbd101b.dll
14.07.2009 03:28 7.680 kbd101c.dll
14.07.2009 03:28 7.168 kbd101a.dll
14.07.2009 03:28 7.680 kbd101.dll
14.07.2009 03:28 16.384 iscsilog.dll
14.07.2009 03:28 2.048 iologmsg.dll
14.07.2009 03:28 84.480 INETRES.dll
14.07.2009 03:28 705.536 imagesp1.dll
14.07.2009 03:28 20.268.032 imageres.dll
14.07.2009 03:27 3.072 icmp.dll
14.07.2009 03:27 4.240.384 GameUXLegacyGDFs.dll
14.07.2009 03:27 925.184 FXSRESM.dll
14.07.2009 03:27 7.680 FXSEVENT.dll
14.07.2009 03:27 34.816 FXSCOMPOSERES.dll
14.07.2009 03:27 34.816 f3ahvoas.dll
14.07.2009 03:26 3.072 dpnlobby.dll
14.07.2009 03:26 51.200 DocumentPerformanceEvents.dll
14.07.2009 03:26 2.048 dmdskres2.dll
14.07.2009 03:26 372.224 dmdskres.dll
14.07.2009 03:26 1.297.408 comres.dll
14.07.2009 03:25 514.048 shellstyle.dll
14.07.2009 03:25 6.214.144 CardGames.dll
14.07.2009 03:25 2.048 bridgeres.dll
14.07.2009 03:25 2.560 bootstr.dll
14.07.2009 03:25 2.048 blbres.dll
14.07.2009 03:24 2.048 asferror.dll
14.07.2009 03:24 6.656 apisetschema.dll
14.07.2009 03:24 2.560 api-ms-win-service-management-l1-1-0.dll
14.07.2009 03:24 3.072 api-ms-win-security-sddl-l1-1-0.dll
14.07.2009 03:24 3.584 api-ms-win-service-winsvc-l1-1-0.dll
14.07.2009 03:24 2.560 api-ms-win-service-management-l2-1-0.dll
14.07.2009 03:24 2.560 api-ms-win-service-core-l1-1-0.dll
14.07.2009 03:24 3.584 api-ms-win-security-lsalookup-l1-1-0.dll
14.07.2009 03:24 23.040 aeevts.dll
14.07.2009 03:24 680.448 adtschema.dll
14.07.2009 03:24 39.424 ACCTRES.dll
14.07.2009 03:00 291.294 perfi009.dat
14.07.2009 03:00 31.548 perfd009.dat
14.07.2009 02:28 40.960 cliconfg.rll
14.07.2009 02:28 106.496 sqlsrv32.rll
14.07.2009 02:28 12.288 simpdata.tlb
14.07.2009 02:28 8.192 msdatsrc.tlb
14.07.2009 02:16 17.408 tsddd.dll
14.07.2009 01:59 16.896 stdole2.tlb
14.07.2009 01:55 7.680 csrr.rs
14.07.2009 01:55 4.096 WEB.rs
14.07.2009 01:55 23.552 oflc.rs
14.07.2009 01:55 20.480 pegi-pt.rs
14.07.2009 01:55 53.760 pegibbfc.rs
14.07.2009 01:55 31.232 usk.rs
14.07.2009 01:55 37.376 pegi.rs
14.07.2009 01:55 20.480 pegi-fi.rs
14.07.2009 01:55 16.896 grb.rs
14.07.2009 01:55 51.712 esrb.rs
14.07.2009 01:55 55.296 cero.rs
14.07.2009 01:53 111.616 activeds.tlb
14.07.2009 01:38 15.360 vga.dll
14.07.2009 01:38 14.848 framebuf.dll
14.07.2009 01:31 6.144 rendezvousSession.tlb
14.07.2009 01:31 7.168 MsraLegacy.tlb
14.07.2009 01:25 30.208 mode.com
14.07.2009 01:25 18.944 tree.com
14.07.2009 01:25 24.576 more.com
14.07.2009 01:25 34.304 format.com
14.07.2009 01:25 12.800 diskcopy.com
14.07.2009 01:25 15.360 diskcomp.com
14.07.2009 01:25 12.800 chcp.com
14.07.2009 01:14 263 odbcconf.rsp
13.07.2009 23:54 614 WdsUnattendTemplate.xml
13.07.2009 22:49 18.432 amcompat.tlb
13.07.2009 22:49 43.520 msdxm.tlb
13.07.2009 22:23 176 RestartManagerUninstall.mof
13.07.2009 22:23 714 RestartManager.mof
10.06.2009 23:10 9.958 l_intl.nls
10.06.2009 23:10 61.718 normnfkd.nls
10.06.2009 23:10 59.342 normidna.nls
10.06.2009 23:10 47.076 normnfc.nls
10.06.2009 23:10 67.808 normnfkc.nls
10.06.2009 23:10 40.566 normnfd.nls
10.06.2009 23:10 177.698 C_20949.NLS
10.06.2009 23:10 173.602 C_20936.NLS
10.06.2009 23:10 180.770 C_20932.NLS
10.06.2009 23:10 66.594 C_869.NLS
10.06.2009 23:10 66.594 C_866.NLS
10.06.2009 23:10 66.594 C_862.NLS
10.06.2009 23:10 66.594 C_865.NLS
10.06.2009 23:10 66.594 C_863.NLS
10.06.2009 23:10 66.594 C_864.NLS
10.06.2009 23:10 66.594 C_437.NLS
10.06.2009 23:10 66.594 C_855.NLS
10.06.2009 23:10 66.594 C_775.NLS
10.06.2009 23:10 66.594 C_858.NLS
10.06.2009 23:10 66.594 C_857.NLS
10.06.2009 23:10 66.594 C_852.NLS
10.06.2009 23:10 66.594 C_860.NLS
10.06.2009 23:10 66.594 C_861.NLS
10.06.2009 23:10 66.594 C_850.NLS
10.06.2009 23:10 66.594 C_737.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_10004.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_10005.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_10007.NLS
10.06.2009 23:10 173.602 C_10008.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_10010.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_10017.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_10021.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_10029.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_10079.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_10081.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_10082.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_10006.NLS
10.06.2009 23:10 195.618 C_10002.NLS
10.06.2009 23:10 162.850 C_10001.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_10000.NLS
10.06.2009 23:10 177.698 C_10003.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_28605.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_28594.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_28593.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_20269.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_28596.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_28597.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_28598.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_28591.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_28599.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_28595.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 c_28603.nls
10.06.2009 23:10 66.082 C_28592.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_20107.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_20106.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_20108.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_21027.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_20866.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_708.NLS
10.06.2009 23:10 66.594 C_720.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_20127.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_20105.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_21866.NLS
10.06.2009 23:10 139.810 C_20261.NLS
10.06.2009 23:10 187.938 C_20005.NLS
10.06.2009 23:10 180.258 C_20004.NLS
10.06.2009 23:10 173.602 C_20002.NLS
10.06.2009 23:10 186.402 C_20001.NLS
10.06.2009 23:10 185.378 C_20003.NLS
10.06.2009 23:10 180.258 C_20000.NLS
10.06.2009 23:10 189.986 C_1361.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_500.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_870.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_875.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_21025.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_20297.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_20280.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_20290.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_20420.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_20924.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_20278.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_20423.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_20905.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_20285.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_20880.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_20871.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_20424.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_20838.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_20833.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_20284.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_1149.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_1142.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_20277.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_1141.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_1140.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_20273.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_1146.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_1047.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_1145.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_1144.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_1148.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_1143.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_1026.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_1147.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_037.NLS
10.06.2009 23:10 196.642 C_949.NLS
10.06.2009 23:10 196.642 C_950.NLS
10.06.2009 23:10 196.642 C_936.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_1258.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_1252.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_1254.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_1251.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_1255.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_1257.NLS
10.06.2009 23:10 162.850 C_932.NLS
10.06.2009 23:10 66.594 C_874.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_1256.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_1253.NLS
10.06.2009 23:10 66.082 C_1250.NLS
10.06.2009 23:08 47.679 diskmgmt.msc
10.06.2009 23:08 8.280 spcinstrumentation.man
10.06.2009 23:07 145.640 devmgmt.msc
10.06.2009 23:06 3.170.304 boot.sdi
10.06.2009 23:04 874 manage-bde.wsf
10.06.2009 23:04 144.862 tpm.msc
10.06.2009 23:03 843 onlinesetup.cmd
10.06.2009 23:03 4.041 xwizard.dtd
10.06.2009 23:01 24.114 lcptr.tbl
10.06.2009 23:01 211.938 lcphrase.tbl
10.06.2009 23:01 60.124 tcpmon.ini
10.06.2009 23:01 1.041 tcpbidi.xml
10.06.2009 23:01 3.214 sysprint.sep
10.06.2009 23:01 3.577 sysprtj.sep
10.06.2009 23:01 51 pscript.sep
10.06.2009 23:01 114 pcl.sep
10.06.2009 23:00 2.426 WsmTxt.xsl
10.06.2009 23:00 1.559 WsmPty.xsl
10.06.2009 23:00 201.034 winrm.vbs
10.06.2009 23:00 4.675 wsmanconfig_schema.xml
10.06.2009 23:00 35 winrm.cmd
10.06.2009 22:59 1.820 rasctrnm.h
10.06.2009 22:59 144.673 WmiMgmt.msc
10.06.2009 22:59 113.629 slmgr.vbs
10.06.2009 22:58 145.059 taskschd.msc
10.06.2009 22:58 145.127 eventvwr.msc
10.06.2009 22:57 17.935 EventViewer_EventDetails.xsl
10.06.2009 22:56 63.070 certmgr.msc
10.06.2009 22:53 215.943 dssec.dat
10.06.2009 22:50 741 NOISE.DAT
10.06.2009 22:50 145.519 perfmon.msc
10.06.2009 22:49 2.060 noise.jpn
10.06.2009 22:48 93.702 SubRange.uce
10.06.2009 22:48 16.740 ShiftJIS.uce
10.06.2009 22:48 12.876 korean.uce
10.06.2009 22:48 8.484 kanji_2.uce
10.06.2009 22:48 6.948 kanji_1.uce
10.06.2009 22:48 60.458 ideograf.uce
10.06.2009 22:48 22.984 bopomofo.uce
10.06.2009 22:48 24.006 gb2312.uce
10.06.2009 22:47 7.168 stdole32.tlb
10.06.2009 22:47 697 NOISE.THA
10.06.2009 22:47 1.486 noise.kor
10.06.2009 22:47 11.967.524 korwbrkr.lex
10.06.2009 22:47 1.696 NOISE.CHT
10.06.2009 22:47 1.696 NOISE.CHS
10.06.2009 22:46 115.091 WF.msc
10.06.2009 22:44 144.998 lusrmgr.msc
10.06.2009 22:44 673.088 mlang.dat
10.06.2009 22:43 63.411 NAPCLCFG.MSC
10.06.2009 22:40 73.040 mscories.dll
10.06.2009 22:38 92.745 services.msc
10.06.2009 22:38 144.909 fsmgmt.msc
10.06.2009 22:38 113.256 compmgmt.msc
10.06.2009 22:38 41.587 azman.msc
10.06.2009 22:37 3.976 iglhxs64.vp
10.06.2009 22:37 59.638 iglhxg64.vp
10.06.2009 22:37 58.209 iglhxo64.vp
10.06.2009 22:37 59.372 iglhxc64.vp
10.06.2009 22:37 1.073 iglhxa64.vp
10.06.2009 22:37 2.805.511 iglhxa64.cpa
10.06.2009 22:37 982.196 igkrng500.bin
10.06.2009 22:37 97.448 igfcg500m.bin
10.06.2009 22:37 139.824 igfcg500.bin
10.06.2009 22:37 417.344 igcompkrng500.bin
10.06.2009 22:36 21.812 NetTrace.PLA.Diagnostics.xml
10.06.2009 22:36 40.552 gatherNetworkInfo.vbs
10.06.2009 22:35 565 NdfEventView.xml
10.06.2009 22:34 124.118 comexp.msc
10.06.2009 22:33 116.288 PerfCenterCpl.ico
10.06.2009 22:31 2.727 locationnotificationsview.xml
10.06.2009 22:31 1.988 ticrf.rat
10.06.2009 22:31 8.798 icrav03.rat
10.06.2009 22:31 76.060 xpsrchvw.xml
10.06.2009 22:31 34.624 TsWpfWrp.exe
10.06.2009 22:31 1.165.664 PresentationNative_v0300.dll
10.06.2009 22:31 123.256 PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll
10.06.2009 22:30 45.912 infocardcpl.cpl
10.06.2009 22:30 170.328 infocardapi.dll
10.06.2009 22:30 8.016 icardres.dll
10.06.2009 22:30 1.380.672 icardagt.exe
16.03.2009 15:18 24.920 X3DAudio1_6.dll
16.03.2009 15:18 174.936 xactengine3_4.dll
16.03.2009 15:18 521.560 XAudio2_4.dll
16.03.2009 15:18 73.544 XAPOFX1_3.dll
09.03.2009 16:27 2.430.312 D3DCompiler_41.dll
09.03.2009 16:27 520.544 d3dx10_41.dll
09.03.2009 16:27 5.425.496 D3DX9_41.dll
05.03.2009 08:54 67.584 RtNicProp64.dll
15.10.2008 08:03 518.480 XAudio2_3.dll
15.10.2008 08:03 25.936 X3DAudio1_5.dll
15.10.2008 08:03 175.440 xactengine3_3.dll
15.10.2008 08:03 74.576 XAPOFX1_2.dll
15.10.2008 07:22 2.605.920 D3DCompiler_40.dll
15.10.2008 07:22 519.000 d3dx10_40.dll
15.10.2008 07:22 5.631.312 D3DX9_40.dll
30.07.2008 07:20 72.200 XAPOFX1_1.dll
30.07.2008 07:20 177.672 xactengine3_2.dll
30.07.2008 07:20 513.544 XAudio2_2.dll
10.07.2008 12:00 540.688 d3dx10_39.dll
10.07.2008 12:00 1.942.552 D3DCompiler_39.dll
10.07.2008 12:00 4.992.520 D3DX9_39.dll
30.05.2008 15:19 511.496 XAudio2_1.dll
30.05.2008 15:18 177.672 xactengine3_1.dll
30.05.2008 15:17 68.104 XAPOFX1_0.dll
30.05.2008 15:16 28.168 X3DAudio1_4.dll
30.05.2008 15:11 4.991.496 D3DX9_38.dll
30.05.2008 15:11 1.941.528 D3DCompiler_38.dll
30.05.2008 15:11 540.688 d3dx10_38.dll
17.04.2008 13:12 126.312 GEARAspi64.dll
05.03.2008 17:04 489.480 XAudio2_0.dll
05.03.2008 17:03 177.672 xactengine3_0.dll
05.03.2008 17:00 28.168 X3DAudio1_3.dll
05.03.2008 16:56 1.860.120 D3DCompiler_37.dll
05.03.2008 16:56 4.910.088 D3DX9_37.dll
06.02.2008 00:07 529.424 d3dx10_37.dll
22.10.2007 04:40 411.656 xactengine2_10.dll
22.10.2007 04:37 21.000 X3DAudio1_2.dll
12.10.2007 16:14 2.006.552 D3DCompiler_36.dll
12.10.2007 16:14 5.081.608 d3dx9_36.dll
02.10.2007 10:56 508.264 d3dx10_36.dll
20.07.2007 01:57 411.496 xactengine2_9.dll
19.07.2007 19:14 5.073.256 d3dx9_35.dll
19.07.2007 19:14 1.985.904 D3DCompiler_35.dll
19.07.2007 19:14 508.264 d3dx10_35.dll
20.06.2007 21:49 409.960 xactengine2_8.dll
16.05.2007 17:45 506.728 d3dx10_34.dll
16.05.2007 17:45 4.496.232 d3dx9_34.dll
16.05.2007 17:45 1.401.200 D3DCompiler_34.dll
04.04.2007 19:55 403.304 xactengine2_7.dll
04.04.2007 19:54 107.368 xinput1_3.dll
15.03.2007 17:57 506.728 d3dx10_33.dll
12.03.2007 17:42 1.400.176 D3DCompiler_33.dll
12.03.2007 17:42 4.494.184 d3dx9_33.dll
05.03.2007 13:42 17.688 x3daudio1_1.dll
24.01.2007 16:27 393.576 xactengine2_6.dll
08.12.2006 13:00 390.424 xactengine2_5.dll
29.11.2006 15:06 4.398.360 d3dx9_32.dll
29.11.2006 14:06 469.264 d3dx10.dll
28.09.2006 17:05 3.977.496 d3dx9_31.dll
28.09.2006 17:04 364.824 xactengine2_4.dll
28.07.2006 10:31 83.736 xinput1_2.dll
28.07.2006 10:30 363.288 xactengine2_3.dll
31.05.2006 08:22 354.072 xactengine2_2.dll
31.03.2006 13:41 3.927.248 d3dx9_30.dll
31.03.2006 13:40 352.464 xactengine2_1.dll
31.03.2006 13:39 83.664 xinput1_1.dll
03.02.2006 09:43 3.830.992 d3dx9_29.dll
03.02.2006 09:42 355.536 xactengine2_0.dll
03.02.2006 09:41 16.592 x3daudio1_0.dll
05.12.2005 19:09 3.815.120 d3dx9_28.dll
22.07.2005 20:59 3.807.440 d3dx9_27.dll
26.05.2005 16:34 3.767.504 d3dx9_26.dll
18.03.2005 18:19 3.823.312 d3dx9_25.dll
05.02.2005 20:45 3.544.272 d3dx9_24.dll
2670 Datei(en), 1.397.075.322 Bytes
0 Verzeichnis(se), 117.873.934.336 Bytes frei
Volume in Laufwerk C: hat keine Bezeichnung.
Volumeseriennummer: 3E90-C085

Verzeichnis von C:\windows

23.07.2011 10:59 1.017.157 WindowsUpdate.log
23.07.2011 10:44 67.584 bootstat.dat
25.02.2011 08:19 2.871.808 explorer.exe
17.12.2010 06:04 2.560 _MSRSTRT.EXE
20.11.2010 15:25 67.072 splwow64.exe
20.11.2010 15:24 71.168 bfsvc.exe
20.11.2010 14:21 51.200 twain_32.dll
18.06.2010 13:48 512 current.bin
18.06.2010 13:47 512 previous.bin
18.06.2010 13:39 20 ?“¢
18.06.2010 13:31 538 win.ini
17.12.2009 23:24 2.681 Sensor.set
04.12.2009 11:36 488 s.bat
11.11.2009 07:10 10 csup.txt
14.07.2009 06:54 749 WindowsShell.Manifest
14.07.2009 03:39 10.240 write.exe
14.07.2009 03:39 427.008 regedit.exe
14.07.2009 03:39 193.536 notepad.exe
14.07.2009 03:39 16.896 hh.exe
14.07.2009 03:39 733.696 HelpPane.exe
14.07.2009 03:39 15.360 fveupdate.exe
14.07.2009 03:14 9.728 winhlp32.exe
14.07.2009 03:14 31.232 twunk_32.exe
14.07.2009 01:06 43.131 mib.bin
10.06.2009 23:41 49.680 twunk_16.exe
10.06.2009 23:41 94.784 twain.dll
10.06.2009 23:08 219 system.ini
10.06.2009 22:52 316.640 WMSysPr9.prx
10.06.2009 22:36 1.405 msdfmap.ini
10.06.2009 22:31 48.201 Starter.xml
10.06.2009 22:30 48.265 HomePremium.xml
10.06.2009 22:30 48.223 HomeBasic.xml
32 Datei(en), 6.242.303 Bytes
0 Verzeichnis(se), 117.873.991.680 Bytes frei
Volume in Laufwerk C: hat keine Bezeichnung.
Volumeseriennummer: 3E90-C085

Verzeichnis von C:\Users\PC\AppData\Local\Temp

23.07.2011 10:56 1.434 AdobeARM.log
23.07.2011 08:45 98.304 ~DFF76D253D44A84931.TMP
23.07.2011 08:43 0 isw_acc_80100000
23.07.2011 05:19 98.304 ~DF34681369E0DE69DC.TMP
24.11.2010 17:22 0 FXSAPIDebugLogFile.txt
5 Datei(en), 198.042 Bytes
0 Verzeichnis(se), 117.873.991.680 Bytes frei
Seitenanfang Seitenende
24.07.2011, 05:08
Member
Avatar Gool

Beiträge: 4730
#2 Da Du offenbar nicht weißt, was Du getan hast, erklär doch bitte mal, warum Du es getan hast.
__________
Dies ist eine Signatur! Persönlicher Service: Du kommst aus Berlin? Dann melde Dich per PN bei mir, evtl. können wir einen Termin vereinbaren.
Der Grabsteinschubser
Seitenanfang Seitenende
Um auf dieses Thema zu ANTWORTEN
bitte erst » hier kostenlos registrieren!!

Folgende Themen könnten Dich auch interessieren: