Bitte um Anleitung bei diesem Virus....

#0
26.12.2007, 10:47
...neu hier

Beiträge: 2
#1 Hallo!
Bin neu hier und habe meinen PC auch noch nicht lange!
D.h. ich kenn mich auch noch nicht allzu gut aus.
Seit kurzem erscheint, wenn ich den Explorer öffne dieser Satz:

Warning: possible spyware or adware infection! Click here to scan your computer for spyware and adware...


Kann mir da bitte jemand helfen!!!

Danke im vorraus

Beim HijackThis kommt:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 10:19:16, on 26.12.2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)
Boot mode: Normal

Running processes:
E:\WINDOWS\System32\smss.exe
E:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
E:\WINDOWS\system32\services.exe
E:\WINDOWS\system32\lsass.exe
E:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
E:\WINDOWS\system32\svchost.exe
E:\WINDOWS\System32\svchost.exe
E:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
E:\Programme\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
E:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
E:\WINDOWS\Explorer.EXE
E:\Programme\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
E:\Programme\Gemeinsame Dateien\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
E:\Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
E:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
E:\Programme\QuickTime\QTTask.exe
E:\Programme\iTunes\iTunesHelper.exe
E:\Programme\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe
E:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
E:\Programme\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
E:\Programme\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
E:\Programme\Gemeinsame Dateien\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe
E:\Programme\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
E:\Programme\Gemeinsame Dateien\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
E:\Programme\iPod\bin\iPodService.exe
E:\Programme\Gemeinsame Dateien\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
E:\Programme\Internet Explorer\iexplore.exe
E:\Programme\Messenger\msmsgs.exe
E:\Dokumente und Einstellungen\Alex\Desktop\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.diestandard.at/
R3 - URLSearchHook: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - E:\PROGRA~1\ICQTOO~1\toolbaru.dll
O2 - BHO: XTTBPos00 - {055FD26D-3A88-4e15-963D-DC8493744B1D} - E:\PROGRA~1\ICQTOO~1\toolbaru.dll
O2 - BHO: Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Programme\Gemeinsame Dateien\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - E:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - E:\Programme\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - E:\Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - e:\programme\google\googletoolbar1.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - E:\Programme\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
O2 - BHO: BDEX System - {C2DE4340-CB68-450F-90CD-9BE1A26739D7} - E:\WINDOWS\domnftwmnf.dll
O3 - Toolbar: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - E:\PROGRA~1\ICQTOO~1\toolbaru.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - e:\programme\google\googletoolbar1.dll
O3 - Toolbar: The emlkdvo - {47906C8A-7A72-45A8-AA59-0CEC20BD3B36} - E:\WINDOWS\emlkdvo.dll (file missing)
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] E:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "E:\Programme\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "E:\Programme\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "E:\Programme\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ChelloDesktop] E:\Programme\chello\ChelloDesktop.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ChelloBackground] E:\Programme\chello\ChelloMessenger.exe
O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "E:\Programme\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [swg] E:\Programme\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "E:\Programme\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "E:\Programme\Gemeinsame Dateien\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "E:\Programme\uTorrent\uTorrent.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] E:\Programme\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKALER DIENST')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETZWERKDIENST')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - http://favorites.live.com/quickadd.aspx
O8 - Extra context menu item: Nach Microsoft &Excel exportieren - res://E:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Programme\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Konsole - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Programme\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - E:\WINDOWS\bdoscandel.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - E:\WINDOWS\bdoscandel.exe
O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - E:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - E:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - E:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - E:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - E:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - E:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - E:\Programme\ICQ6\ICQ.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - E:\Programme\ICQ6\ICQ.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Programme\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Programme\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.com/kos/german/partner/de/kavwebscan_unicode.cab
O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} - http://www.eset.eu/buxus/docs/OnlineScanner.cab
O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://www.bitdefender.de/scan_de/scan8/oscan8.cab
O16 - DPF: {AE2B937E-EA7D-4A8D-888C-B68D7F72A3C4} (IPSUploader4 Control) - http://asp06.photoprintit.de/microsite/14/defaults/activex/ips/IPSUploader4.cab
O16 - DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} (IPSUploader Control) - http://asp06.photoprintit.de/microsite/14/defaults/activex/IPSUploader.cab
O21 - SSODL: bvtqfvx - {026EC549-D558-484B-BB9E-2F9E4F26D01A} - E:\WINDOWS\bvtqfvx.dll (file missing)
O21 - SSODL: alxvdvm - {A2957FC1-5D12-4B6F-9E04-0E8A2BE3788C} - E:\WINDOWS\alxvdvm.dll (file missing)
O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Planer (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - E:\Programme\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - E:\Programme\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - E:\Programme\Gemeinsame Dateien\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - E:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - E:\Programme\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: IMAPI CD-Burning COM Service (ImapiService) - Unknown owner - E:\WINDOWS\system32\ImapiRox.exe (file missing)
O23 - Service: iPod-Dienst (iPod Service) - Apple Inc. - E:\Programme\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: NBService - Nero AG - E:\Programme\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - E:\Programme\Gemeinsame Dateien\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
O23 - Service: TuneUp Drive Defrag-Dienst (Beta) (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software GmbH - E:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe

--
End of file - 8637 bytes


ComboFix:

ComboFix 07-12-21.4 - Alex 2007-12-26 9:24:02.1 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.49.1031.18.229 [GMT 1:00]
ausgeführt von:: C:\Bit Torrent Files\ComboFix.exe
* Neuer Wiederherstellungspunkt wurde erstellt
.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((( Weitere L”schungen ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

E:\Dokumente und Einstellungen\Alex\Anwendungsdaten\inst.exe
E:\WINDOWS\rs.txt
E:\WINDOWS\search_res.txt

.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.
-------\nm


((((((((((((((((((((((( Dateien erstellt von 2007-11-26 bis 2007-12-26 ))))))))))))))))))))))))))))))
.

2007-12-25 12:20 . 2007-12-25 12:20 85 --a------ E:\WINDOWS\wininit.ini
2007-12-25 11:51 . 2007-12-25 12:21 <DIR> d-------- E:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Spybot - Search & Destroy
2007-12-23 09:44 . 2002-12-23 23:47 <DIR> d-------- E:\Programme\MediaVideoCodec
2007-12-21 21:52 . 2007-12-21 21:52 <DIR> d-------- E:\Programme\City Interactive
2007-12-10 08:40 . 2007-12-10 08:40 <DIR> d-------- E:\Programme\iPod
2007-12-01 18:04 . 2007-12-01 18:04 291,328 --a------ E:\WINDOWS\system32\TuneUpDefragService.exe
2007-12-01 16:05 . 2002-12-24 22:10 <DIR> d-------- E:\Programme\TuneUp Utilities 2008 (made by Fares)
2007-11-26 11:41 . 2007-11-26 11:41 <DIR> dr-h----- E:\Dokumente und Einstellungen\Alex\Anwendungsdaten\SecuROM
2007-11-26 11:41 . 2007-11-26 11:41 107,888 --a------ E:\WINDOWS\system32\CmdLineExt.dll
2007-11-26 11:31 . 2007-11-26 11:42 <DIR> d-------- E:\Programme\DreamCatcher
2007-11-26 11:12 . 2007-03-12 16:42 3,495,784 --a------ E:\WINDOWS\system32\d3dx9_33.dll
2007-11-26 11:11 . 2005-05-26 15:34 2,297,552 --a------ E:\WINDOWS\system32\d3dx9_26.dll
2007-11-26 10:41 . 2007-11-26 10:41 7,168 --ahs---- E:\WINDOWS\Thumbs.db
2007-11-26 10:41 . 2007-12-25 12:58 6,144 --ahs---- E:\WINDOWS\system32\Thumbs.db

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Bericht ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2007-12-25 19:33 --------- d-----w E:\Dokumente und Einstellungen\Alex\Anwendungsdaten\uTorrent
2007-12-25 11:31 796,672 ----a-w E:\WINDOWS\GPInstall.exe
2007-12-25 11:31 --------- d-----w E:\Programme\chello
2007-12-22 17:57 77,824 ----a-w E:\WINDOWS\fvkwdrt.exe
2007-12-22 17:56 278,528 ----a-w E:\WINDOWS\domnftwmnf.dll
2007-12-10 07:41 --------- d-----w E:\Programme\iTunes
2007-12-10 07:39 --------- d-----w E:\Programme\QuickTime
2007-11-28 20:22 --------- d-----w E:\Dokumente und Einstellungen\Alex\Anwendungsdaten\LimeWire
2007-11-26 10:07 --------- d-----w E:\Dokumente und Einstellungen\Alex\Anwendungsdaten\Azureus
2007-11-16 19:03 --------- d-----w E:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\BitDefender
2007-11-16 17:52 --------- d-----w E:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\ESET
2007-11-13 10:25 20,480 ----a-w E:\WINDOWS\system32\drivers\secdrv.sys
2007-11-11 21:04 181,347 ----a-w E:\Dokumente und Einstellungen\Alex\Anwendungsdaten\mdb.bin
2007-11-06 05:09 --------- d-----w E:\Programme\ICQ6
2007-09-24 15:15 47,360 ----a-w E:\Dokumente und Einstellungen\Alex\Anwendungsdaten\pcouffin.sys
2007-05-30 06:19 108,330 ----a-w E:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\firstlsp.reg.dat
2007-01-25 19:57 19,560 ----a-w E:\Dokumente und Einstellungen\Alex\Anwendungsdaten\GDIPFONTCACHEV1.DAT
.

(((((((((((((((((((((((((((( Autostart Punkte der Registrierung ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
REGEDIT4
*Hinweis* leere Eintrage & legitime Standardeintrage werden nicht angezeigt.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{C2DE4340-CB68-450F-90CD-9BE1A26739D7}]
2007-12-22 18:56 278528 --a------ E:\WINDOWS\domnftwmnf.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
{855F3B16-6D32-4FE6-8A56-BBB695989046}
{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}
{47906C8A-7A72-45A8-AA59-0CEC20BD3B36}

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{47906c8a-7a72-45a8-aa59-0cec20bd3b36}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\emlkdvo.ToolBar.1]
[HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{D80DA5D4-3D45-446A-8FE1-B85D9789EBE7}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\emlkdvo.ToolBar]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="E:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 13:00]
"swg"="E:\Programme\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2007-04-01 18:32]
"MsnMsgr"="E:\Programme\MSN Messenger\MsnMsgr.exe" [2007-01-19 11:55]
"BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="E:\Programme\Gemeinsame Dateien\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" [2007-01-15 15:14]
"uTorrent"="E:\Programme\uTorrent\uTorrent.exe" [2002-12-24 22:16]
"SpybotSD TeaTimer"="E:\Programme\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe" [2007-08-31 16:46]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"NeroFilterCheck"="E:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 11:50]
"Adobe Reader Speed Launcher"="E:\Programme\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2007-10-10 19:51]
"BluetoothAuthenticationAgent"="bthprops.cpl" [2004-08-04 13:00 E:\WINDOWS\system32\bthprops.cpl]
"QuickTime Task"="E:\Programme\QuickTime\QTTask.exe" [2007-11-14 23:43]
"iTunesHelper"="E:\Programme\iTunes\iTunesHelper.exe" [2007-11-15 13:11]
"ChelloDesktop"="E:\Programme\chello\ChelloDesktop.exe" []
"ChelloBackground"="E:\Programme\chello\ChelloMessenger.exe" []
"avgnt"="E:\Programme\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" [2002-12-23 22:48]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="E:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 13:00]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]
"bvtqfvx"= {026EC549-D558-484B-BB9E-2F9E4F26D01A} - E:\WINDOWS\bvtqfvx.dll [ ]
"alxvdvm"= {A2957FC1-5D12-4B6F-9E04-0E8A2BE3788C} - E:\WINDOWS\alxvdvm.dll [ ]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run-]
"QuickTime Task"="E:\Programme\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
"iTunesHelper"="E:\Programme\iTunes\iTunesHelper.exe"
"SunJavaUpdateSched"="E:\Programme\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"
"WinampAgent"="E:\Programme\Winamp\Winampa.exe"
"SoundMan"=SOUNDMAN.EXE

R1 oreans32;oreans32;E:\WINDOWS\system32\drivers\oreans32.sys [2007-04-23 20:33]
S3 TuneUp.Defrag;TuneUp Drive Defrag-Dienst (Beta);E:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe [2007-12-01 18:04]

.
**************************************************************************

catchme 0.3.1333 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2007-12-26 09:27:13
Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

Scanne versteckte Prozesse...

Scanne versteckte Autostart Eintr„ge...

Scanne versteckte Dateien...

Scan erfolgreich abgeschlossen
versteckte Dateien: 0

**************************************************************************
.
Zeit der Fertigstellung: 2007-12-26 9:28:42 - machine was rebooted
.
2007-12-17 18:18:44 --- E O F ---
Seitenanfang Seitenende
26.12.2007, 11:11
Moderator

Beiträge: 7805
#2 Nutze bitte einmal http://siri.geekstogo.com/SmitfraudFix_De.php

Du solltest Software nicht aus fragwuerdigen Quellen downloaden, sie enthalten oft Malware und andere ungebetene Dinge. Ich meine insbesondere "TuneUp Utilities 2008 (made by Fares)"
Wenn man Software regelmaessig nutzt, sollte man sie auch bezahlen....

Schau dir bitte die DAteien
E:\WINDOWS\rs.txt
E:\WINDOWS\search_res.txt

mit einem Texteditor an. Sie enthalten meistens gestohlene Daten(Passworte usw) von deinem Rechner. Du solltest sie nun irgendwo unter c:\qoobox finden koennen.
__________
MfG Ralf
SEO-Spam Hunter
Seitenanfang Seitenende
26.12.2007, 11:13
Moderator

Beiträge: 7805
#3 AH, Ich sehe gerade Arnold war schneller....
__________
MfG Ralf
SEO-Spam Hunter
Seitenanfang Seitenende