Your computer ist infected!

#0
02.12.2005, 22:35
...neu hier

Beiträge: 3
#1 Habe mir den SpyAxe aufgehalst.
Wer kann mir helfen. Es erscheint "Your computer is infected"
und System Alert:popups ...spyware managing pot-up
Seitenanfang Seitenende
02.12.2005, 22:44
Ehrenmitglied
Avatar Argus

Beiträge: 6028
#2 Hier fängt es an http://virus-protect.org/hjtkurz.html

kopiere hier die 4 Textdateien
http://virus-protect.org/datfindbat.html
__________
MfG Argus
Seitenanfang Seitenende
02.12.2005, 23:03
...neu hier

Themenstarter

Beiträge: 3
#3 Verzeichnis von C:\WINDOWS\system32

02.12.2005 22:56 5.384 ncompat.tlb
02.12.2005 21:29 35.873 vsconfig.xml
02.12.2005 21:28 5.632 msvol.tlb
02.12.2005 21:28 20.480 hp4A47.tmp
02.12.2005 21:28 24.064 ld4A38.tmp
02.12.2005 20:55 98.304 svchosts.dll
02.12.2005 20:55 4.286 ot.ico
02.12.2005 20:55 4.286 ts.ico
02.12.2005 20:55 9.732 mssearchnet.exe
02.12.2005 20:55 13.964 nvctrl.exe
02.12.2005 20:53 14.568 mscornet.exe
25.11.2005 08:49 245.512 FNTCACHE.DAT
23.11.2005 12:04 4.212 zllictbl.dat
15.11.2005 00:51 71.440 zlcommdb.dll
15.11.2005 00:51 79.624 zlcomm.dll
15.11.2005 00:51 100.104 vsxml.dll
15.11.2005 00:51 382.728 vsutil.dll
15.11.2005 00:51 71.440 vsregexp.dll
15.11.2005 00:50 227.088 vspubapi.dll
15.11.2005 00:50 104.208 vsmonapi.dll
15.11.2005 00:50 141.064 vsinit.dll
15.11.2005 00:50 372.816 vsdatant.sys
15.11.2005 00:50 83.720 vsdata.dll
15.11.2005 00:34 54.960 vsutil_loc0407.dll
14.11.2005 10:58 1.158 wpa.dbl
02.11.2005 06:34 2.377.568 MRT.exe
01.11.2005 11:30 114.688 spacklsp.dll
30.10.2005 18:12 376.164 perfh009.dat
30.10.2005 18:12 54.280 perfc009.dat
30.10.2005 18:12 67.410 perfc007.dat
30.10.2005 18:12 399.984 perfh007.dat
30.10.2005 18:12 908.300 PerfStringBackup.INI
14.10.2005 15:49 25.941 NULL
06.10.2005 04:18 280.064 gdi32.dll
06.10.2005 04:08 1.839.616 win32k.sys
04.10.2005 16:26 3.013.120 mshtml.dll
23.09.2005 04:06 8.491.520 shell32.dll
10.09.2005 02:54 2.067.968 cdosys.dll
03.09.2005 00:53 664.064 wininet.dll
03.09.2005 00:53 39.424 pngfilt.dll
03.09.2005 00:53 1.484.288 shdocvw.dll
03.09.2005 00:53 448.512 mshtmled.dll
03.09.2005 00:53 146.432 msrating.dll
03.09.2005 00:53 55.808 extmgr.dll
03.09.2005 00:53 530.432 mstime.dll
03.09.2005 00:53 205.312 dxtrans.dll
03.09.2005 00:53 474.112 shlwapi.dll
03.09.2005 00:53 96.768 inseng.dll
03.09.2005 00:53 251.392 iepeers.dll
03.09.2005 00:53 605.696 urlmon.dll
03.09.2005 00:53 152.064 cdfview.dll
03.09.2005 00:53 1.055.744 danim.dll
03.09.2005 00:53 1.019.904 browseui.dll
01.09.2005 02:44 292.352 winsrv.dll
01.09.2005 02:44 19.968 linkinfo.dll
30.08.2005 04:55 1.292.800 quartz.dll
23.08.2005 04:39 124.416 umpnpmgr.dll
22.08.2005 19:31 197.632 netman.dll
26.07.2005 05:39 397.824 rpcss.dll
26.07.2005 05:39 11.776 xolehlp.dll
26.07.2005 05:39 101.376 txflog.dll
26.07.2005 05:39 74.752 olecli32.dll
26.07.2005 05:39 37.888 olecnv32.dll
26.07.2005 05:39 1.285.120 ole32.dll
26.07.2005 05:39 91.136 mtxoci.dll
26.07.2005 05:39 66.560 mtxclu.dll
26.07.2005 05:39 161.280 msdtcuiu.dll
26.07.2005 05:39 945.152 msdtctm.dll
26.07.2005 05:39 425.472 msdtcprx.dll
26.07.2005 05:39 540.160 comuid.dll
26.07.2005 05:39 243.200 es.dll
26.07.2005 05:39 1.267.200 comsvcs.dll
26.07.2005 05:39 60.416 colbact.dll
26.07.2005 05:39 97.792 comrepl.dll
26.07.2005 05:39 498.688 clbcatq.dll
26.07.2005 05:39 625.152 catsrvut.dll
26.07.2005 05:39 110.080 clbcatex.dll
26.07.2005 05:39 225.792 catsrv.dll
29.06.2005 02:49 254.976 icm32.dll
29.06.2005 02:49 74.240 mscms.dll
20.06.2005 19:10 3.243 qtplugin.log
20.06.2005 19:07 380 QuickTime.qtp
15.06.2005 18:49 295.936 kerberos.dll
11.06.2005 00:53 57.856 spoolsv.exe
27.05.2005 03:04 155.136 itircl.dll
27.05.2005 03:04 41.472 hhsetup.dll
27.05.2005 03:04 546.304 hhctrl.ocx
27.05.2005 03:04 137.216 itss.dll
26.05.2005 03:16 18.200 wups2.dll
26.05.2005 03:16 41.240 wups.dll
26.05.2005 03:16 1.343.768 wuaueng.dll
26.05.2005 03:16 173.536 wuweb.dll
26.05.2005 03:16 75.544 cdm.dll
26.05.2005 03:16 198.424 iuengine.dll
26.05.2005 03:16 128.280 wucltui.dll
26.05.2005 03:16 124.696 wuauclt.exe
26.05.2005 03:16 174.872 wuaucpl.cpl
26.05.2005 03:16 466.200 wuapi.dll
26.05.2005 03:16 174.872 wuauclt1.exe
26.05.2005 03:16 194.840 wuaueng1.dll
17.05.2005 01:42 17.408 xpsp3res.dll
11.05.2005 03:30 78.336 telnet.exe
04.05.2005 13:45 271.360 msihnd.dll
04.05.2005 13:45 884.736 msimsg.dll
04.05.2005 13:45 15.360 msisip.dll
04.05.2005 13:45 78.848 msiexec.exe
04.05.2005 13:45 2.890.240 msi.dll
17.03.2005 22:39 1.146.320 FM20.DLL
02.03.2005 19:09 56.832 authz.dll
02.03.2005 19:09 578.560 user32.dll
02.03.2005 19:06 2.017.792 ntkrnlpa.exe
02.03.2005 19:06 2.138.112 ntoskrnl.exe
25.02.2005 04:34 22.752 spupdsvc.exe
24.02.2005 20:34 15.584 spmsg.dll
07.12.2004 20:33 96.768 srvsvc.dll
17.11.2004 18:42 356.352 hypertrm.dll
16.11.2004 22:17 68.608 hlink.dll
28.10.2004 02:23 729.600 lsasrv.dll
21.09.2004 08:52 249 spupdwxp.log
10.08.2004 20:52 360.448 l3codecp.acm
04.08.2004 00:12 1.788 dcache.bin
04.08.2004 00:00 333.312 netsetup.exe
03.08.2004 23:58 87.176 rdpwsx.dll
03.08.2004 23:58 12.168 tsddd.dll
03.08.2004 23:58 92.168 rdpdd.dll
03.08.2004 23:58 299.520 drmclien.dll
03.08.2004 23:58 356.352 msscp.dll
03.08.2004 23:58 2.105.344 wmvcore.dll
03.08.2004 23:58 695.296 drmv2clt.dll
03.08.2004 23:58 146.944 winspool.drv
03.08.2004 23:58 259.072 msnetobj.dll
03.08.2004 23:58 23.552 wdmaud.drv
03.08.2004 23:58 684.032 sstext3d.scr
03.08.2004 23:58 18.944 ssmyst.scr
03.08.2004 23:58 610.304 sspipes.scr
03.08.2004 23:58 47.104 ssmypics.scr
03.08.2004 23:58 76.800 remotesp.tsp
03.08.2004 23:58 33.280 kmddsp.tsp
03.08.2004 23:58 20.992 ssmarque.scr
03.08.2004 23:58 299.008 msh263.drv
03.08.2004 23:58 393.216 ssflwbox.scr
03.08.2004 23:58 708.608 ss3dfo.scr
03.08.2004 23:58 29.696 hidphone.tsp
03.08.2004 23:58 17.408 ipconf.tsp
03.08.2004 23:58 192.512 msh261.drv
03.08.2004 23:58 14.848 ssstars.scr
03.08.2004 23:58 57.344 ndptsp.tsp
03.08.2004 23:58 266.240 h323.tsp
03.08.2004 23:58 19.968 ssbezier.scr
03.08.2004 23:58 207.360 unimdm.tsp
03.08.2004 23:58 69.632 msscds32.ax
03.08.2004 23:58 69.632 joy.cpl
03.08.2004 23:58 28.672 vidcap.ax
03.08.2004 23:58 70.656 access.cpl
03.08.2004 23:58 91.136 kswdmcap.ax
03.08.2004 23:58 94.208 timedate.cpl
03.08.2004 23:58 625.152 mmsys.cpl
03.08.2004 23:58 278.559 wmv8ds32.ax
03.08.2004 23:58 220.672 logon.scr
03.08.2004 23:58 555.008 appwiz.cpl
03.08.2004 23:58 258.048 wmvds32.ax
03.08.2004 23:58 32.768 odbccp32.cpl
03.08.2004 23:58 260.096 nusrmgr.cpl
03.08.2004 23:58 9.728 ativdaxx.ax
03.08.2004 23:58 118.272 mpeg2data.ax
03.08.2004 23:58 154.624 ivfsrc.ax
03.08.2004 23:58 199.680 iac25_32.ax
03.08.2004 23:58 130.048 ksproxy.ax
03.08.2004 23:58 23.040 ativmvxx.ax
03.08.2004 23:58 148.992 mpg2splt.ax
03.08.2004 23:58 262.144 mpg4ds32.ax
03.08.2004 23:58 381.440 irprops.cpl
03.08.2004 23:58 138.240 desk.cpl
03.08.2004 23:58 110.592 bthprops.cpl
03.08.2004 23:58 848.384 ir41_32.ax
03.08.2004 23:58 61.952 kstvtune.ax
03.08.2004 23:58 148.480 wscui.cpl
03.08.2004 23:58 359.424 inetcpl.cpl
03.08.2004 23:58 43.008 ksxbar.ax
03.08.2004 23:58 221.184 msadds32.ax
03.08.2004 23:58 80.384 firewall.cpl
03.08.2004 23:58 25.600 netsetup.cpl
03.08.2004 23:58 157.184 hdwwiz.cpl
03.08.2004 23:58 18.432 bdaplgin.ax
03.08.2004 23:58 56.832 msdvbnp.ax
03.08.2004 23:58 133.120 intl.cpl
03.08.2004 23:58 30.720 vbisurf.ax
03.08.2004 23:58 9.216 scrnsave.scr
03.08.2004 23:58 16.384 ipsink.ax
03.08.2004 23:58 303.104 sysdm.cpl
03.08.2004 23:58 117.248 powercfg.cpl
03.08.2004 23:58 30.720 xcopy.exe
03.08.2004 23:58 33.280 psisrndr.ax
03.08.2004 23:58 32.256 wpnpinst.exe
03.08.2004 23:58 13.824 wscntfy.exe
03.08.2004 23:58 114.688 wscript.exe
03.08.2004 23:58 32.256 wpabaln.exe
03.08.2004 23:58 437.760 wiaacmgr.exe
03.08.2004 23:58 5.632 winver.exe
03.08.2004 23:58 67.072 wextract.exe
03.08.2004 23:58 507.392 winlogon.exe
03.08.2004 23:58 16.896 upnpcont.exe
03.08.2004 23:58 347.136 tourstart.exe
03.08.2004 23:58 18.432 ups.exe
03.08.2004 23:58 50.176 utilman.exe
03.08.2004 23:58 12.800 tracert.exe
03.08.2004 23:58 292.864 vssvc.exe
03.08.2004 23:58 25.088 userinit.exe
03.08.2004 23:58 539.136 spider.exe
03.08.2004 23:58 21.504 spupdwxp.exe
03.08.2004 23:58 11.776 spnpinst.exe
03.08.2004 23:58 14.848 stimon.exe
03.08.2004 23:58 14.336 svchost.exe
03.08.2004 23:58 140.800 taskmgr.exe
03.08.2004 23:58 108.032 sysocmgr.exe
03.08.2004 23:58 71.168 sigverif.exe
03.08.2004 23:58 8.192 spdwnwxp.exe
03.08.2004 23:58 50.688 smss.exe
03.08.2004 23:58 32.866 slrundll.exe
03.08.2004 23:58 8.192 smbinst.exe
03.08.2004 23:58 133.120 sndrec32.exe
03.08.2004 23:58 94.208 smlogsvc.exe
03.08.2004 23:58 26.112 skeys.exe
03.08.2004 23:58 42.496 shmgrate.exe
03.08.2004 23:58 78.336 shrpubw.exe
03.08.2004 23:58 20.992 shutdown.exe
03.08.2004 23:58 32.768 snmp.exe
03.08.2004 23:58 8.704 snmptrap.exe
03.08.2004 23:58 73.796 slserv.exe
03.08.2004 23:58 142.848 sessmgr.exe
03.08.2004 23:58 78.336 sdbinst.exe
03.08.2004 23:58 32.768 sethc.exe
03.08.2004 23:58 108.544 services.exe
03.08.2004 23:58 78.848 rtcshare.exe
03.08.2004 23:58 23.040 setup.exe
03.08.2004 23:58 33.792 rundll32.exe
03.08.2004 23:58 99.840 scardsvr.exe
03.08.2004 23:58 14.336 runonce.exe
03.08.2004 23:58 13.312 savedump.exe
03.08.2004 23:58 13.824 rdsaddin.exe
03.08.2004 23:58 67.072 rdshost.exe
03.08.2004 23:58 53.248 reg.exe
03.08.2004 23:58 22.528 rcp.exe
03.08.2004 23:58 14.848 rexec.exe
03.08.2004 23:58 57.344 rasphone.exe
03.08.2004 23:58 109.568 progman.exe
03.08.2004 23:58 50.688 proquota.exe
03.08.2004 23:58 62.464 rdpclip.exe
03.08.2004 23:58 15.360 rsh.exe
03.08.2004 23:58 20.480 qprocess.exe
03.08.2004 23:58 9.728 proxycfg.exe
03.08.2004 23:58 12.288 regsvr32.exe
03.08.2004 23:58 35.840 rcimlby.exe
03.08.2004 23:58 15.872 perfmon.exe
03.08.2004 23:58 49.152 powercfg.exe
03.08.2004 23:58 70.144 notepad.exe
03.08.2004 23:58 80.896 nslookup.exe
03.08.2004 23:58 114.176 netdde.exe
03.08.2004 23:58 59.904 packager.exe
03.08.2004 23:58 69.632 odbcconf.exe
03.08.2004 23:58 216.576 osk.exe
03.08.2004 23:58 421.376 ntvdm.exe
03.08.2004 23:58 88.064 netsh.exe
03.08.2004 23:58 37.376 netstat.exe
03.08.2004 23:58 18.944 ping.exe
03.08.2004 23:58 32.768 odbcad32.exe
03.08.2004 23:58 55.296 narrator.exe
03.08.2004 23:58 12.288 mstinit.exe
03.08.2004 23:58 42.496 net.exe
03.08.2004 23:58 124.928 net1.exe
03.08.2004 23:58 29.184 mshta.exe
03.08.2004 23:58 6.144 msdtc.exe
03.08.2004 23:58 346.624 mspaint.exe
03.08.2004 23:58 4.096 nddeapir.exe
03.08.2004 23:58 124.928 mplay32.exe
03.08.2004 23:58 32.768 mnmsrvc.exe
03.08.2004 23:58 144.384 mobsync.exe
03.08.2004 23:58 73.216 magnify.exe
03.08.2004 23:58 85.504 makecab.exe
03.08.2004 23:58 815.616 mmc.exe
03.08.2004 23:58 75.264 locator.exe
03.08.2004 23:58 13.312 lsass.exe
03.08.2004 23:58 53.248 ipv6.exe
03.08.2004 23:58 103.936 logagent.exe
03.08.2004 23:58 58.368 ipconfig.exe
03.08.2004 23:58 515.072 logonui.exe
03.08.2004 23:58 61.440 logman.exe
03.08.2004 23:58 24.064 ipxroute.exe
03.08.2004 23:57 114.688 iexpress.exe
03.08.2004 23:57 34.304 ie4uinit.exe
03.08.2004 23:57 150.016 imapi.exe
03.08.2004 23:57 268.800 fxssvc.exe
03.08.2004 23:57 235.520 fxscover.exe
03.08.2004 23:57 193.024 fsquirt.exe
03.08.2004 23:57 39.424 grpconv.exe
03.08.2004 23:57 21.504 fontview.exe
03.08.2004 23:57 45.056 ftp.exe
03.08.2004 23:57 143.360 fxsclnt.exe
03.08.2004 23:57 20.992 faxpatch.exe
03.08.2004 23:57 45.568 extrac32.exe
03.08.2004 23:57 22.528 fltmc.exe
03.08.2004 23:57 94.208 evntwin.exe
03.08.2004 23:57 26.112 evntcmd.exe
03.08.2004 23:57 195.584 eudcedit.exe
03.08.2004 23:57 28.160 findstr.exe
03.08.2004 23:57 30.208 dplaysvr.exe
03.08.2004 23:57 1.298.432 dxdiag.exe
03.08.2004 23:57 225.280 dmadmin.exe
03.08.2004 23:57 10.752 dumprep.exe
03.08.2004 23:57 18.432 dpnsvr.exe
03.08.2004 23:57 5.120 dllhost.exe
03.08.2004 23:57 83.456 dpvsetup.exe
03.08.2004 23:57 180.224 dwwin.exe
03.08.2004 23:57 15.872 dmremote.exe
03.08.2004 23:57 17.920 dvdupgrd.exe
03.08.2004 23:57 25.088 defrag.exe
03.08.2004 23:57 31.744 ddeshare.exe
03.08.2004 23:57 15.360 ctfmon.exe
03.08.2004 23:57 85.504 diantz.exe
03.08.2004 23:57 6.144 csrss.exe
03.08.2004 23:57 169.984 diskpart.exe
03.08.2004 23:57 104.960 dfrgntfs.exe
03.08.2004 23:57 27.648 conime.exe
03.08.2004 23:57 82.432 dfrgfat.exe
03.08.2004 23:57 98.304 cscript.exe
03.08.2004 23:57 65.536 cmstp.exe
03.08.2004 23:57 40.960 cmmon32.exe
03.08.2004 23:57 71.680 blastcln.exe
03.08.2004 23:57 5.632 cisvc.exe
03.08.2004 23:57 66.048 cleanmgr.exe
03.08.2004 23:57 401.408 cmd.exe
03.08.2004 23:57 33.280 clipsrv.exe
03.08.2004 23:57 104.448 clipbrd.exe
03.08.2004 23:57 20.480 cliconfg.exe
03.08.2004 23:57 47.104 cmdl32.exe
03.08.2004 23:57 11.264 autolfn.exe
03.08.2004 23:57 617.984 autofmt.exe
03.08.2004 23:57 640.000 autoconv.exe
03.08.2004 23:57 626.176 autochk.exe
03.08.2004 23:57 25.600 at.exe
03.08.2004 23:57 379.904 wzcdlg.dll
03.08.2004 23:57 50.176 xmlprovi.dll
03.08.2004 23:57 91.648 xactsrv.dll
03.08.2004 23:57 188.416 accwiz.exe
03.08.2004 23:57 129.536 xmlprov.dll
03.08.2004 23:57 11.264 atmadm.exe
03.08.2004 23:57 359.936 wzcsvc.dll
03.08.2004 23:57 14.336 auditusr.exe
03.08.2004 23:57 51.712 wzcsapi.dll
03.08.2004 23:57 98.304 ahui.exe
03.08.2004 23:57 44.544 alg.exe
03.08.2004 23:57 340.992 zipfldr.dll
03.08.2004 23:57 4.096 actmovie.exe
03.08.2004 23:57 6.656 wuauserv.dll
03.08.2004 23:57 19.968 wshtcpip.dll
03.08.2004 23:57 151.552 wmidx.dll
03.08.2004 23:57 1.050.624 wmnetmgr.dll
03.08.2004 23:57 4.874.240 wmp.dll
03.08.2004 23:57 11.776 wshrm.dll
03.08.2004 23:57 114.688 wmpasf.dll
03.08.2004 23:57 14.336 wship6.dll
03.08.2004 23:57 20.480 wmpcd.dll
03.08.2004 23:57 18.432 wtsapi32.dll
03.08.2004 23:57 65.536 wshext.dll
03.08.2004 23:57 28.672 wshcon.dll
03.08.2004 23:57 51.200 wstdecod.dll
03.08.2004 23:57 108.032 wshbth.dll
03.08.2004 23:57 233.472 wmpdxm.dll
03.08.2004 23:57 42.496 wsnmp32.dll
03.08.2004 23:57 81.408 wscsvc.dll
03.08.2004 23:57 102.400 wmpshell.dll
03.08.2004 23:57 82.944 ws2_32.dll
03.08.2004 23:57 19.968 ws2help.dll
03.08.2004 23:57 264.704 wow32.dll
03.08.2004 23:57 1.001.472 wmvdmoe2.dll
03.08.2004 23:57 20.480 wmpui.dll
03.08.2004 23:57 809.984 wmvdmod.dll
03.08.2004 23:57 24.576 wsock32.dll
03.08.2004 23:57 759.296 wmsdmod.dll
03.08.2004 23:57 115.200 wmsdmoe.dll
03.08.2004 23:57 303.616 wmstream.dll
03.08.2004 23:57 896.512 wmspdmoe.dll
03.08.2004 23:57 484.864 wmspdmod.dll
03.08.2004 23:57 1.119.744 wmsdmoe2.dll
03.08.2004 23:57 20.480 wmpcore.dll
03.08.2004 23:57 389.632 themeui.dll
03.08.2004 23:57 16.896 winrnr.dll
03.08.2004 23:57 297.472 termsrv.dll
03.08.2004 23:57 358.400 termmgr.dll
03.08.2004 23:57 90.624 trkwks.dll
03.08.2004 23:57 32.768 winipsec.dll
03.08.2004 23:57 47.104 tcpmonui.dll
03.08.2004 23:57 14.848 tcpmib.dll
03.08.2004 23:57 333.824 wiaservc.dll
03.08.2004 23:57 75.776 wiascr.dll
03.08.2004 23:57 351.232 winhttp.dll
03.08.2004 23:57 124.928 wiadss.dll
03.08.2004 23:57 100.352 winscard.dll
03.08.2004 23:57 464.384 wiadefui.dll
03.08.2004 23:57 592.896 wiashext.dll
03.08.2004 23:57 94.720 tscfgwmi.dll
03.08.2004 23:57 17.408 winshfhc.dll
03.08.2004 23:57 136.192 webvw.dll
03.08.2004 23:57 111.104 wiavideo.dll
03.08.2004 23:57 44.032 twext.dll
03.08.2004 23:57 101.888 win32spl.dll
03.08.2004 23:57 23.552 wmdmps.dll
03.08.2004 23:57 173.056 wldap32.dll
03.08.2004 23:57 67.584 webclnt.dll
03.08.2004 23:57 47.104 tcpmon.dll
03.08.2004 23:57 281.088 webcheck.dll
03.08.2004 23:57 49.152 wdigest.dll
03.08.2004 23:57 27.136 wmdmlog.dll
03.08.2004 23:57 15.872 w3ssl.dll
03.08.2004 23:57 53.760 winsta.dll
03.08.2004 23:57 230.400 wmasf.dll
03.08.2004 23:57 25.600 udhisapi.dll
03.08.2004 23:57 176.640 w32time.dll
03.08.2004 23:57 312.832 ulib.dll
03.08.2004 23:57 36.352 umandlg.dll
03.08.2004 23:57 78.848 unimdmat.dll
03.08.2004 23:57 13.824 uniplat.dll
03.08.2004 23:57 316.416 untfs.dll
03.08.2004 23:57 670.720 wmadmoe.dll
03.08.2004 23:57 132.608 upnp.dll
03.08.2004 23:57 185.856 upnphost.dll
03.08.2004 23:57 240.128 upnpui.dll
03.08.2004 23:57 37.888 url.dll
03.08.2004 23:57 408.064 wmadmod.dll
03.08.2004 23:57 16.896 usbmon.dll
03.08.2004 23:57 77.312 usbui.dll
03.08.2004 23:57 733.184 userenv.dll
03.08.2004 23:57 406.528 usp10.dll
03.08.2004 23:57 219.648 uxtheme.dll
03.08.2004 23:57 30.749 vbajet32.dll
03.08.2004 23:57 417.792 vbscript.dll
03.08.2004 23:57 26.112 vdmdbg.dll
03.08.2004 23:57 51.712 vdmredir.dll
03.08.2004 23:57 93.696 wlnotify.dll
03.08.2004 23:57 430.592 vssapi.dll
03.08.2004 23:57 18.944 version.dll
03.08.2004 23:57 54.272 vfwwdm32.dll
03.08.2004 23:57 176.640 wintrust.dll
03.08.2004 23:57 178.176 winmm.dll
03.08.2004 23:57 132.096 wkssvc.dll
03.08.2004 23:57 442.368 sqlsrv32.dll
03.08.2004 23:57 25.600 slayerxp.dll
03.08.2004 23:57 180.800 sqlunirl.dll
03.08.2004 23:57 67.584 srclient.dll
03.08.2004 23:57 242.176 srrstr.dll
03.08.2004 23:57 98.304 slbiop.dll
03.08.2004 23:57 171.008 srsvc.dll
03.08.2004 23:57 13.312 sigtab.dll
03.08.2004 23:57 135.168 shsvcs.dll
03.08.2004 23:57 28.160 shscrap.dll
03.08.2004 23:57 183.808 snmpsnap.dll
03.08.2004 23:57 6.144 snmpmib.dll
03.08.2004 23:57 18.944 snmpapi.dll
03.08.2004 23:57 34.816 ssdpapi.dll
03.08.2004 23:57 71.680 ssdpsrv.dll
03.08.2004 23:57 68.096 sti.dll
03.08.2004 23:57 137.216 sti_ci.dll
03.08.2004 23:57 246.272 tapisrv.dll
03.08.2004 23:57 181.760 tapi32.dll
03.08.2004 23:57 368.640 smlogcfg.dll
03.08.2004 23:57 122.368 stobject.dll
03.08.2004 23:57 76.288 storprop.dll
03.08.2004 23:57 246.302 strmdll.dll
03.08.2004 23:57 75.776 strmfilt.dll
03.08.2004 23:57 715.776 sxs.dll
03.08.2004 23:57 73.832 slcoinst.dll
03.08.2004 23:57 57.856 synceng.dll
03.08.2004 23:57 198.656 syncui.dll
03.08.2004 23:57 860.672 tapi3.dll
03.08.2004 23:57 210.432 t2embed.dll
03.08.2004 23:57 286.792 slextspk.dll
03.08.2004 23:57 998.912 syssetup.dll
03.08.2004 23:57 188.508 slgen.dll
03.08.2004 23:57 74.752 spoolss.dll
03.08.2004 23:57 58.880 resutils.dll
03.08.2004 23:57 61.440 remotepg.dll
03.08.2004 23:57 399.872 regwizc.dll
03.08.2004 23:57 59.904 regsvc.dll
03.08.2004 23:57 49.664 regapi.dll
03.08.2004 23:57 19.968 rdpsnd.dll
03.08.2004 23:57 147.968 rdchost.dll
03.08.2004 23:57 102.912 rcbdyctl.dll
03.08.2004 23:57 431.616 riched20.dll
03.08.2004 23:57 113.152 rastls.dll
03.08.2004 23:57 58.880 rastapi.dll
03.08.2004 23:57 16.896 rassapi.dll
03.08.2004 23:57 206.336 rasppp.dll
03.08.2004 23:57 83.456 olepro32.dll
03.08.2004 23:57 581.120 rpcrt4.dll
03.08.2004 23:57 713.728 opengl32.dll
03.08.2004 23:57 174.080 rasmans.dll
03.08.2004 23:57 61.440 rasman.dll
03.08.2004 23:57 68.096 osuninst.dll
03.08.2004 23:57 686.592 rasdlg.dll
03.08.2004 23:57 69.632 raschap.dll
03.08.2004 23:57 116.224 p2p.dll
03.08.2004 23:57 89.088 rasauto.dll
03.08.2004 23:57 236.544 rasapi32.dll
03.08.2004 23:57 86.016 p2pgasvc.dll
03.08.2004 23:57 312.320 p2pgraph.dll
03.08.2004 23:57 8.192 rasadhlp.dll
03.08.2004 23:57 44.032 racpldlg.dll
03.08.2004 23:57 40.448 rshx32.dll
03.08.2004 23:57 153.600 shmedia.dll
03.08.2004 23:57 1.441.792 query.dll
03.08.2004 23:57 88.064 p2pnetsh.dll
03.08.2004 23:57 526.848 p2psvc.dll
03.08.2004 23:57 18.944 rsmps.dll
03.08.2004 23:57 439.808 shimgvw.dll
03.08.2004 23:57 65.536 pautoenr.dll
03.08.2004 23:57 286.208 pdh.dll
03.08.2004 23:57 41.984 perfctrs.dll
03.08.2004 23:57 31.744 rtipxmib.dll
03.08.2004 23:57 18.944 qmgrprxy.dll
03.08.2004 23:57 44.032 rtutils.dll
03.08.2004 23:57 65.536 shimeng.dll
03.08.2004 23:57 382.464 qmgr.dll
03.08.2004 23:57 68.096 shgina.dll
03.08.2004 23:57 25.088 shfolder.dll
03.08.2004 23:57 27.136 perfdisk.dll
03.08.2004 23:57 563.200 qedit.dll
03.08.2004 23:57 397.056 s3gnb.dll
03.08.2004 23:57 43.520 safrcdlg.dll
03.08.2004 23:57 29.696 safrdm.dll
03.08.2004 23:57 45.568 safrslv.dll
03.08.2004 23:57 64.000 samlib.dll
03.08.2004 23:57 429.568 samsrv.dll
03.08.2004 23:57 386.048 qdvd.dll
03.08.2004 23:57 279.040 qdv.dll
03.08.2004 23:57 142.336 sfc_os.dll
03.08.2004 23:57 192.512 qcap.dll
03.08.2004 23:57 1.548.288 sfcfiles.dll
03.08.2004 23:57 5.120 sfc.dll
03.08.2004 23:57 988.672 setupapi.dll
03.08.2004 23:57 270.848 sbe.dll
03.08.2004 23:57 237.568 qasf.dll
03.08.2004 23:57 34.816 pstorsvc.dll
03.08.2004 23:57 43.520 pstorec.dll
03.08.2004 23:57 363.520 psisdecd.dll
03.08.2004 23:57 99.328 psbase.dll
03.08.2004 23:57 23.040 psapi.dll
03.08.2004 23:57 26.112 perfos.dll
03.08.2004 23:57 56.320 servdeps.dll
03.08.2004 23:57 35.328 perfproc.dll
03.08.2004 23:57 159.232 sbeio.dll
03.08.2004 23:57 70.656 scarddlg.dll
03.08.2004 23:57 172.032 photowiz.dll
03.08.2004 23:57 6.656 sensapi.dll
03.08.2004 23:57 35.328 pid.dll
03.08.2004 23:57 15.360 pjlmon.dll
03.08.2004 23:57 48.640 pnrpnsp.dll
03.08.2004 23:57 27.648 profmap.dll
03.08.2004 23:57 38.912 sens.dll
03.08.2004 23:57 577.024 printui.dll
03.08.2004 23:57 55.296 sendmail.dll
03.08.2004 23:57 171.520 sccsccp.dll
03.08.2004 23:57 29.696 sendcmsg.dll
03.08.2004 23:57 186.880 scecli.dll
03.08.2004 23:57 5.632 security.dll
03.08.2004 23:57 327.168 scesrv.dll
03.08.2004 23:57 55.808 secur32.dll
03.08.2004 23:57 144.896 schannel.dll
03.08.2004 23:57 192.000 schedsvc.dll
03.08.2004 23:57 23.040 sclgntfy.dll
03.08.2004 23:57 17.408 powrprof.dll
03.08.2004 23:57 18.944 seclogon.dll
03.08.2004 23:57 29.184 sdhcinst.dll
03.08.2004 23:57 105.984 polstore.dll
03.08.2004 23:57 151.552 scrrun.dll
03.08.2004 23:57 159.744 scrobj.dll
03.08.2004 23:57 407.040 netlogon.dll
03.08.2004 23:57 135.168 odbcconf.dll
03.08.2004 23:57 65.536 odbccr32.dll
03.08.2004 23:57 65.536 odbccu32.dll
03.08.2004 23:57 24.576 odbcbcp.dll
03.08.2004 23:57 16.384 odbc32gt.dll
03.08.2004 23:57 249.856 odbc32.dll
03.08.2004 23:57 97.792 occache.dll
03.08.2004 23:57 288.768 objsel.dll
03.08.2004 23:57 267.776 oakley.dll
03.08.2004 23:57 148.480 nwprovau.dll
03.08.2004 23:57 145.920 ntshrui.dll
03.08.2004 23:57 92.160 ntprint.dll
03.08.2004 23:57 438.272 ntmssvc.dll
03.08.2004 23:57 497.664 ntmsmgr.dll
03.08.2004 23:57 180.224 ntmsdba.dll
03.08.2004 23:57 40.960 ntmsapi.dll
03.08.2004 23:57 119.296 ntmarta.dll
03.08.2004 23:57 8.192 ntlsapi.dll
03.08.2004 23:57 278.559 odbcjt32.dll
03.08.2004 23:57 147.456 odbctrac.dll
03.08.2004 23:57 43.520 ntlanman.dll
03.08.2004 23:57 20.511 oddbse32.dll
03.08.2004 23:57 20.510 odexl32.dll
03.08.2004 23:57 20.510 odfox32.dll
03.08.2004 23:57 20.510 odpdx32.dll
03.08.2004 23:57 67.072 ntdsapi.dll
03.08.2004 23:57 55.296 npptools.dll
03.08.2004 23:57 28.672 nmmkcert.dll
03.08.2004 23:57 20.511 odtext32.dll
03.08.2004 23:57 103.936 nlhtml.dll
03.08.2004 23:57 251.392 newdev.dll
03.08.2004 23:57 120.832 offfilt.dll
03.08.2004 23:57 245.760 netui1.dll
03.08.2004 23:57 81.920 netui0.dll
03.08.2004 23:57 1.726.976 netshell.dll
03.08.2004 23:57 12.288 netrap.dll
03.08.2004 23:57 883.712 netplwiz.dll
03.08.2004 23:57 106.496 odbccp32.dll
03.08.2004 23:57 144.896 netid.dll
03.08.2004 23:57 633.344 netcfgx.dll
03.08.2004 23:57 332.288 netapi32.dll
03.08.2004 23:57 108.544 oleprn.dll
03.08.2004 23:57 19.456 nddenb32.dll
03.08.2004 23:57 1.737.856 mtxparhd.dll
03.08.2004 23:57 91.136 mydocs.dll
03.08.2004 23:57 553.472 oleaut32.dll
03.08.2004 23:57 36.352 ncobjapi.dll
03.08.2004 23:57 18.432 nddeapi.dll
03.08.2004 23:57 552.989 msrepl40.dll
03.08.2004 23:57 315.423 msrd3x40.dll
03.08.2004 23:57 421.919 msrd2x40.dll
03.08.2004 23:57 280.064 mstask.dll
03.08.2004 23:57 17.408 msyuv.dll
03.08.2004 23:57 1.236.480 msxml3.dll
03.08.2004 23:57 121.856 msvfw32.dll
03.08.2004 23:57 701.440 msxml2.dll
03.08.2004 23:57 1.432.576 msvidctl.dll
03.08.2004 23:57 413.696 msvcp60.dll
03.08.2004 23:57 134.656 mssap.dll
03.08.2004 23:57 252.928 msoeacct.dll
03.08.2004 23:57 30.208 mspatcha.dll
03.08.2004 23:57 348.189 mspbde40.dll
03.08.2004 23:57 54.784 msvcirt.dll
03.08.2004 23:57 506.368 msxml.dll
03.08.2004 23:57 258.077 mstext40.dll
03.08.2004 23:57 348.189 msxbde40.dll
03.08.2004 23:57 72.704 msw3prt.dll
03.08.2004 23:57 614.429 mswstr10.dll
03.08.2004 23:57 247.296 mswsock.dll
03.08.2004 23:57 115.712 mstlsapi.dll
03.08.2004 23:57 1.392.671 msvbvm60.dll
03.08.2004 23:57 246.272 mswmdm.dll
03.08.2004 23:57 11.264 msrle32.dll
03.08.2004 23:57 129.536 msv1_0.dll
03.08.2004 23:57 201.728 mspmsp.dll
03.08.2004 23:57 205.312 mswebdvd.dll
03.08.2004 23:57 52.736 mspmsnsv.dll
03.08.2004 23:57 143.360 msorcl32.dll
03.08.2004 23:57 105.984 msoert2.dll
03.08.2004 23:57 831.519 mswdat10.dll
03.08.2004 23:57 196.096 msutb.dll
03.08.2004 23:57 343.040 msvcrt.dll
03.08.2004 23:57 1.507.356 msjet40.dll
03.08.2004 23:57 159.232 msimtf.dll
03.08.2004 23:57 4.608 msimg32.dll
03.08.2004 23:57 25.600 mslbui.dll
03.08.2004 23:57 252.928 msieftp.dll
03.08.2004 23:57 6.656 msidle.dll
03.08.2004 23:57 51.712 msident.dll
03.08.2004 23:57 33.792 msgsvc.dll
03.08.2004 23:57 180.255 msjint40.dll
03.08.2004 23:57 1.002.496 msgina.dll
03.08.2004 23:57 537.088 msftedit.dll
03.08.2004 23:57 319.517 msexcl40.dll
03.08.2004 23:57 290.816 msnsspc.dll
03.08.2004 23:57 512.029 msexch40.dll
03.08.2004 23:57 213.023 msltus40.dll
03.08.2004 23:57 53.279 msjter40.dll
03.08.2004 23:57 241.693 msjtes40.dll
03.08.2004 23:57 151.552 msdart.dll
03.08.2004 23:57 118.784 msdadiag.dll
03.08.2004 23:57 240.640 mpg4dmod.dll
03.08.2004 23:57 69.120 msctfp.dll
03.08.2004 23:57 14.336 msdmo.dll
03.08.2004 23:57 17.920 mmfutil.dll
03.08.2004 23:57 1.197.568 mmcndmgr.dll
03.08.2004 23:57 72.192 msacm32.dll
03.08.2004 23:57 77.824 mmcbase.dll
03.08.2004 23:57 310.272 mp43dmod.dll
03.08.2004 23:57 59.904 mpr.dll
03.08.2004 23:57 294.400 msctf.dll
03.08.2004 23:57 34.560 mnmdd.dll
03.08.2004 23:57 36.864 mscpxl32.dll
03.08.2004 23:57 156.672 modemui.dll
03.08.2004 23:57 86.016 msapsspc.dll
03.08.2004 23:57 586.240 mlang.dll
03.08.2004 23:57 58.880 msdtclog.dll
03.08.2004 23:57 87.040 mprapi.dll
03.08.2004 23:57 384.512 mp4sdmod.dll
03.08.2004 23:57 57.344 msasn1.dll
03.08.2004 23:57 69.632 msconf.dll
03.08.2004 23:57 209.408 mobsync.dll
03.08.2004 23:57 50.688 mmcshext.dll
03.08.2004 23:57 54.784 ixsso.dll
03.08.2004 23:57 47.616 iyuv_32.dll
03.08.2004 23:57 32.768 isrdbg32.dll
03.08.2004 23:57 86.016 isign32.dll
03.08.2004 23:57 1.057.280 kernel32.dll
03.08.2004 23:57 156.160 keymgr.dll
03.08.2004 23:57 4.096 ksuser.dll
03.08.2004 23:57 6.656 laprxy.dll
03.08.2004 23:57 425.472 licdll.dll
03.08.2004 23:57 22.016 licmgr10.dll
03.08.2004 23:57 58.880 licwmi.dll
03.08.2004 23:57 13.824 lmhsvc.dll
03.08.2004 23:57 33.792 lmmib2.dll
03.08.2004 23:57 399.872 lmrt.dll
03.08.2004 23:57 99.840 loadperf.dll
03.08.2004 23:57 226.304 localsec.dll
03.08.2004 23:57 344.064 localspl.dll
03.08.2004 23:57 22.016 lpk.dll
03.08.2004 23:57 450.560 jscript.dll
03.08.2004 23:57 10.240 lprhelp.dll
03.08.2004 23:57 15.872 jsproxy.dll
03.08.2004 23:57 14.848 mcastmib.dll
03.08.2004 23:57 85.504 mciavi32.dll
03.08.2004 23:57 35.328 mciqtz32.dll
03.08.2004 23:57 23.040 mciseq.dll
03.08.2004 23:57 23.552 mciwave.dll
03.08.2004 23:57 121.344 mdminst.dll
03.08.2004 23:57 39.936 mf3216.dll
03.08.2004 23:57 22.528 mfcsubs.dll
03.08.2004 23:57 60.928 miglibnt.dll
03.08.2004 23:57 1.028.096 mfc42.dll
03.08.2004 23:57 1.024.000 mfc42u.dll
03.08.2004 23:57 18.944 midimap.dll
03.08.2004 23:57 14.848 mgmtapi.dll
03.08.2004 23:57 12.288 localui.dll
03.08.2004 23:57 387.584 ipsmsnap.dll
03.08.2004 23:57 146.432 hotplug.dll
03.08.2004 23:57 39.936 hostmib.dll
03.08.2004 23:57 338.432 hnetwiz.dll
03.08.2004 23:57 348.672 hnetcfg.dll
03.08.2004 23:57 32.285 hsfcisp2.dll
03.08.2004 23:57 20.992 hid.dll
03.08.2004 23:57 7.168 hccoin.dll
03.08.2004 23:57 24.576 httpapi.dll
03.08.2004 23:57 43.008 htui.dll
03.08.2004 23:57 614.912 h323msp.dll
03.08.2004 23:57 122.880 glu32.dll
03.08.2004 23:57 200.192 ir50_qc.dll
03.08.2004 23:57 755.200 ir50_32.dll
03.08.2004 23:57 119.808 iasrad.dll
03.08.2004 23:57 338.432 ir41_qcx.dll
03.08.2004 23:57 120.320 ir41_qc.dll
03.08.2004 23:57 59.904 ipv6mon.dll
03.08.2004 23:57 11.264 icaapi.dll
03.08.2004 23:57 80.384 iccvid.dll
03.08.2004 23:57 184.320 ipsecsvc.dll
03.08.2004 23:57 361.472 ipsecsnp.dll
03.08.2004 23:57 345.600 ippromon.dll
03.08.2004 23:57 73.728 icwdial.dll
03.08.2004 23:57 65.536 icwphbk.dll
03.08.2004 23:57 334.336 ipnathlp.dll
03.08.2004 23:57 121.344 idq.dll
03.08.2004 23:57 95.744 iphlpapi.dll
03.08.2004 23:57 139.264 ieakeng.dll
03.08.2004 23:57 220.672 ieaksie.dll
03.08.2004 23:57 127.488 input.dll
03.08.2004 23:57 323.584 iedkcs32.dll
03.08.2004 23:57 81.920 ieencode.dll
03.08.2004 23:57 147.456 initpki.dll
03.08.2004 23:57 49.152 iernonce.dll
03.08.2004 23:57 64.000 iesetup.dll
03.08.2004 23:57 135.680 ifmon.dll
03.08.2004 23:57 16.384 inetppui.dll
03.08.2004 23:57 8.192 igmpagnt.dll
03.08.2004 23:57 81.920 ils.dll
03.08.2004 23:57 144.384 imagehlp.dll
03.08.2004 23:57 75.264 inetpp.dll
03.08.2004 23:57 36.921 imeshare.dll
03.08.2004 23:57 35.840 imgutil.dll
03.08.2004 23:57 110.080 imm32.dll
03.08.2004 23:57 33.280 inetmib1.dll
03.08.2004 23:57 678.400 inetcomm.dll
03.08.2004 23:57 282.624 inetcfg.dll
03.08.2004 23:57 183.808 ir50_qcx.dll
03.08.2004 23:57 88.576 fldrclnr.dll
03.08.2004 23:57 345.600 filemgmt.dll
03.08.2004 23:57 386.560 fontext.dll
03.08.2004 23:57 60.416 fwcfg.dll
03.08.2004 23:57 452.096 fxsapi.dll
03.08.2004 23:57 21.504 feclient.dll
03.08.2004 23:57 72.192 fxscom.dll
03.08.2004 23:57 80.896 faultrep.dll
03.08.2004 23:57 285.184 fxscomex.dll
03.08.2004 23:57 380.957 expsrv.dll
03.08.2004 23:57 108.032 evntagnt.dll
03.08.2004 23:57 55.808 eventlog.dll
03.08.2004 23:57 1.094.144 esent.dll
03.08.2004 23:57 23.040 ersvc.dll
03.08.2004 23:57 27.136 fxsdrv.dll
03.08.2004 23:57 64.000 fxsevent.dll
03.08.2004 23:57 23.552 fxsext32.dll
03.08.2004 23:57 186.368 encdec.dll
03.08.2004 23:57 20.480 encapi.dll
03.08.2004 23:57 23.552 fxsmon.dll
03.08.2004 23:57 8.704 fxsperf.dll
03.08.2004 23:57 186.880 els.dll
03.08.2004 23:57 397.312 fxstiff.dll
03.08.2004 23:57 563.200 fxsst.dll
03.08.2004 23:57 246.272 fxst30.dll
03.08.2004 23:57 155.648 fxsui.dll
03.08.2004 23:57 195.584 fxswzrd.dll
03.08.2004 23:57 400.896 fxsxp32.dll
03.08.2004 23:57 16.896 fltlib.dll
03.08.2004 23:57 240.128 dsquery.dll
03.08.2004 23:57 52.224 dssec.dll
03.08.2004 23:57 181.248 dmime.dll
03.08.2004 23:57 200.704 dmdskmgr.dll
03.08.2004 23:57 146.432 dsprop.dll
03.08.2004 23:57 77.824 cliconfg.dll
03.08.2004 23:57 61.440 dmcompos.dll
03.08.2004 23:57 1.294.336 dsound3d.dll
03.08.2004 23:57 69.120 ciodm.dll
03.08.2004 23:57 28.672 dmband.dll
03.08.2004 23:57 82.432 dmscript.dll
03.08.2004 23:57 159.232 cewmdm.dll
03.08.2004 23:57 39.424 cfgbkend.dll
03.08.2004 23:57 113.664 dsuiext.dll
03.08.2004 23:57 32.768 csrsrv.dll
03.08.2004 23:57 19.456 dswave.dll
03.08.2004 23:57 304.128 duser.dll
03.08.2004 23:57 619.008 dx7vb.dll
03.08.2004 23:57 334.848 cscui.dll
03.08.2004 23:57 1.227.264 dx8vb.dll
03.08.2004 23:57 186.368 dinput8.dll
03.08.2004 23:57 102.912 cscdll.dll
03.08.2004 23:57 163.328 dinput.dll
03.08.2004 23:57 530.944 cryptui.dll
03.08.2004 23:57 2.113.536 dxdiagn.dll
03.08.2004 23:57 499.741 dxmasf.dll
03.08.2004 23:57 60.416 cryptsvc.dll
03.08.2004 23:57 357.888 dxtmsft.dll
03.08.2004 23:57 1.179.648 d3d8.dll
03.08.2004 23:57 68.608 digest.dll
03.08.2004 23:57 367.616 dsound.dll
03.08.2004 23:57 93.184 dskquota.dll
03.08.2004 23:57 74.240 dsdmoprp.dll
03.08.2004 23:57 181.760 dsdmo.dll
03.08.2004 23:57 24.064 dmserver.dll
03.08.2004 23:57 16.384 ds32gt.dll
03.08.2004 23:57 111.616 dhcpcsvc.dll
03.08.2004 23:57 63.488 cryptnet.dll
03.08.2004 23:57 14.336 drprov.dll
03.08.2004 23:57 87.040 drmstor.dll
03.08.2004 23:57 54.784 cryptext.dll
03.08.2004 23:57 57.856 dpwsockx.dll
03.08.2004 23:57 113.152 dgnet.dll
03.08.2004 23:57 116.736 dpvvox.dll
03.08.2004 23:57 214.016 dpvoice.dll
03.08.2004 23:57 21.504 dpvacm.dll
03.08.2004 23:57 60.928 dpnhupnp.dll
03.08.2004 23:57 28.672 dfsshlex.dll
03.08.2004 23:57 35.328 dpnhpast.dll
03.08.2004 23:57 123.904 dfrgui.dll
03.08.2004 23:57 105.984 dmstyle.dll
03.08.2004 23:57 375.296 dpnet.dll
03.08.2004 23:57 33.280 cryptdll.dll
03.08.2004 23:57 38.912 dfrgsnap.dll
03.08.2004 23:57 288.256 devmgr.dll
03.08.2004 23:57 76.800 cryptdlg.dll
03.08.2004 23:57 602.624 crypt32.dll
03.08.2004 23:57 59.904 devenum.dll
03.08.2004 23:57 165.376 credui.dll
03.08.2004 23:57 35.328 corpol.dll
03.08.2004 23:57 103.424 dmsynth.dll
03.08.2004 23:57 846.848 comres.dll
03.08.2004 23:57 24.064 dpmodemx.dll
03.08.2004 23:57 27.136 ddrawex.dll
03.08.2004 23:57 266.240 ddraw.dll
03.08.2004 23:57 229.888 dplayx.dll
03.08.2004 23:57 8.192 d3d8thk.dll
03.08.2004 23:57 1.689.088 d3d9.dll
03.08.2004 23:57 230.912 compstui.dll
03.08.2004 23:57 35.840 dmloader.dll
03.08.2004 23:57 825.344 d3dim700.dll
03.08.2004 23:57 253.440 compatui.dll
03.08.2004 23:57 104.448 dmusic.dll
03.08.2004 23:57 59.392 dmutil.dll
03.08.2004 23:57 281.088 comdlg32.dll
03.08.2004 23:57 611.328 comctl32.dll
03.08.2004 23:57 148.480 dnsapi.dll
03.08.2004 23:57 8.704 dciman32.dll
03.08.2004 23:57 51.712 cnbjmon.dll
03.08.2004 23:57 28.672 dbnmpntw.dll
03.08.2004 23:57 110.592 dbnetlib.dll
03.08.2004 23:57 40.960 cmutil.dll
03.08.2004 23:57 13.824 cmsetacl.dll
03.08.2004 23:57 48.640 docprop2.dll
03.08.2004 23:57 45.568 dnsrslvr.dll
03.08.2004 23:57 189.440 cmprops.dll
03.08.2004 23:57 24.576 dbmsrpcn.dll
03.08.2004 23:57 54.784 dataclen.dll
03.08.2004 23:57 353.792 cmdial32.dll
03.08.2004 23:57 25.088 davclnt.dll
03.08.2004 23:57 15.872 cmcfg32.dll
03.08.2004 23:57 640.000 dbghelp.dll
03.08.2004 23:57 57.856 clusapi.dll
03.08.2004 23:57 65.024 asycfilt.dll
03.08.2004 23:57 28.672 batmeter.dll
03.08.2004 23:57 194.560 activeds.dll
03.08.2004 23:57 59.904 cabinet.dll
03.08.2004 23:57 1.057.760 ati3d2ag.dll
03.08.2004 23:57 120.320 aclui.dll
03.08.2004 23:57 8.704 batt.dll
03.08.2004 23:57 677.888 advapi32.dll
03.08.2004 23:57 102.400 advpack.dll
03.08.2004 23:57 84.992 cabview.dll
03.08.2004 23:57 1.888.992 ati3duag.dll
03.08.2004 23:57 263.680 adsnt.dll
03.08.2004 23:57 42.496 audiosrv.dll
03.08.2004 23:57 50.688 camocx.dll
03.08.2004 23:57 68.096 adsmsext.dll
03.08.2004 23:57 143.360 adsldpc.dll
03.08.2004 23:57 17.408 bidispl.dll
03.08.2004 23:57 50.688 btpanui.dll
03.08.2004 23:57 175.616 adsldp.dll
03.08.2004 23:57 17.408 alrsvc.dll
03.08.2004 23:57 70.656 amstream.dll
03.08.2004 23:57 77.312 browser.dll
03.08.2004 23:57 229.376 ati2cqag.dll
03.08.2004 23:57 8.192 bitsprx2.dll
03.08.2004 23:57 85.504 catsrvps.dll
03.08.2004 23:57 30.208 bthserv.dll
03.08.2004 23:57 7.168 bitsprx3.dll
03.08.2004 23:57 100.352 6to4svc.dll
03.08.2004 23:57 377.984 ati2dvaa.dll
03.08.2004 23:57 52.736 basesrv.dll
03.08.2004 23:57 20.992 bthci.dll
03.08.2004 23:57 201.728 ati2dvag.dll
03.08.2004 23:57 101.888 actxprxy.dll
03.08.2004 23:57 85.504 avifil32.dll
03.08.2004 23:57 61.440 admparse.dll
03.08.2004 23:57 286.208 blackbox.dll
03.08.2004 23:57 870.784 ati3d1ag.dll
03.08.2004 23:57 30.208 atmlib.dll
03.08.2004 23:57 198.144 certcli.dll
03.08.2004 23:57 466.432 certmgr.dll
03.08.2004 23:57 58.880 atl.dll
03.08.2004 23:57 32.768 ativtmxx.dll
03.08.2004 23:57 516.768 ativvaxx.dll
03.08.2004 23:57 126.976 apphelp.dll
03.08.2004 23:57 78.336 browsewm.dll
03.08.2004 23:57 733.696 ntdll.dll
03.08.2004 23:57 2.973.696 wmploc.dll
03.08.2004 23:56 202.752 wmerror.dll
03.08.2004 23:56 5.632 wmi.dll
03.08.2004 23:56 772.096 winntbbu.dll
03.08.2004 23:56 937.984 winbrand.dll
03.08.2004 23:56 2.981.888 xpsp2res.dll
03.08.2004 23:56 199.680 xpsp1res.dll
03.08.2004 23:56 86.016 sl_anet.acm
03.08.2004 23:56 572.928 shdoclc.dll
03.08.2004 23:56 733.696 qedwipes.dll
03.08.2004 23:55 57.616 odbcji32.dll
03.08.2004 23:55 438.784 xpob2res.dll
03.08.2004 23:55 102.400 odbcint.dll
03.08.2004 23:55 12.288 odbcp32r.dll
03.08.2004 23:55 24.576 msorc32r.dll
03.08.2004 23:55 48.128 msprivs.dll
03.08.2004 23:55 57.344 mshtmler.dll
03.08.2004 23:55 177.152 msctfime.ime
03.08.2004 23:55 12.288 mscpx32r.dll
03.08.2004 23:55 4.126 msdxmlc.dll
03.08.2004 23:55 294.912 msaud32.acm
03.08.2004 23:55 3.584 msafd.dll
03.08.2004 23:55 14.848 msadp32.acm
03.08.2004 23:55 216.064 moricons.dll
03.08.2004 23:55 6.144 kbdinbe1.dll
03.08.2004 23:55 6.656 kbdinben.dll
03.08.2004 23:55 6.656 kbdinmal.dll
03.08.2004 23:55 7.168 kbdfi1.dll
03.08.2004 23:55 6.144 kbdmlt48.dll
03.08.2004 23:55 5.632 kbdmaori.dll
03.08.2004 23:55 6.144 kbdmlt47.dll
03.08.2004 23:55 7.168 kbdukx.dll
03.08.2004 23:55 7.168 kbdno1.dll
03.08.2004 23:55 7.680 kbdsmsfi.dll
03.08.2004 23:55 7.680 kbdsmsno.dll
03.08.2004 23:55 51.712 inetres.dll
03.08.2004 23:55 16.384 imaadp32.acm
03.08.2004 23:55 3.584 icmp.dll
03.08.2004 23:55 10.752 gpkrsrc.dll
03.08.2004 23:55 7.168 fxsres.dll
03.08.2004 23:54 9.344 framebuf.dll
03.08.2004 23:54 4.096 dsprpres.dll
03.08.2004 23:54 3.584 dpnlobby.dll
03.08.2004 23:54 3.584 dpnaddr.dll
03.08.2004 23:54 16.896 cfgmgr32.dll
03.08.2004 23:54 285.696 atmfd.dll
03.08.2004 23:54 68.096 browselc.dll
03.08.2004 23:54 9.216 asferror.dll
03.08.2004 23:51 46.148 ieuinit.inf
03.08.2004 23:42 425.472 html.iec
03.08.2004 23:40 220.672 sysmon.ocx
03.08.2004 23:39 847.898 msdxm.ocx
03.08.2004 23:38 116.224 asctrls.ocx
03.08.2004 23:38 44.544 tscupgrd.exe
03.08.2004 23:38 412.672 mstsc.exe
03.08.2004 23:37 69.632 mmsystem.dll
03.08.2004 23:36 97.280 dpcdll.dll
03.08.2004 22:07 17.664 watchdog.sys
03.08.2004 22:04 20.480 wmp.ocx
03.08.2004 22:04 24.064 pidgen.dll
03.08.2004 22:01 98.304 wshom.ocx
03.08.2004 22:01 102.400 msscript.ocx
03.08.2004 22:01 153.088 daxctle.ocx
03.08.2004 22:00 81.920 proctexe.ocx
03.08.2004 21:59 655.360 mstscax.dll
03.08.2004 21:59 61.440 tdc.ocx
03.08.2004 21:59 7.424 kd1394.dll
03.08.2004 21:59 134.400 HAL.DLL
03.08.2004 21:58 61.440 msvcrt40.dll
03.08.2004 21:51 54.128 dosx.exe
03.08.2004 21:50 92.640 krnl386.exe
03.08.2004 21:48 3.358 redir.exe
03.08.2004 21:45 34.032 ntio.sys
03.08.2004 21:45 34.560 ntio404.sys
03.08.2004 21:45 35.424 ntio412.sys
03.08.2004 21:45 34.560 ntio804.sys
03.08.2004 21:45 35.648 ntio411.sys
03.08.2004 21:31 137.216 dssenh.dll
03.08.2004 21:31 306.176 slbcsp.dll
03.08.2004 21:31 152.576 rsaenh.dll
03.08.2004 21:21 4.310 odbcconf.rsp
03.08.2004 21:20 16.384 simpdata.tlb
03.08.2004 21:20 12.288 msdatsrc.tlb
03.08.2004 21:19 1.351.168 mshtml.tlb
02.08.2004 13:20 4.569 secupd.dat
02.08.2004 13:20 7.208 secupd.sig
26.07.2004 17:16 1.568.768 ImagX7.dll
26.07.2004 17:16 262.144 ImagXR7.dll
26.07.2004 17:16 471.040 ImagXRA7.dll
26.07.2004 17:16 476.320 ImagXpr7.dll
17.07.2004 10:48 249.270 locale.nls
17.07.2004 10:48 22.040 sorttbls.nls
17.07.2004 10:46 53.478 tcpmon.ini
17.07.2004 10:39 176.248 xenroll.dll
17.07.2004 10:38 956.990 instcat.sql
17.07.2004 10:35 1.356.288 webfldrs.msi
17.07.2004 10:34 358.976 msjetoledb40.dll
17.07.2004 10:32 98.304 sqlsrv32.rll
17.07.2004 10:32 28.672 cliconfg.rll
09.07.2004 09:43 364.544 TwnLib4.dll
25.06.2004 18:15 84 $winnt$.inf
22.03.2004 23:17 24.816 mdimon.dll
10.01.2004 06:11 26.112 xpsp1hfm.exe
05.11.2003 18:26 333 $ncsp$.inf
17.09.2003 01:28 25.730 sunistlog.ini
17.09.2003 01:28 838 schecklog.txt
17.09.2003 01:28 27.411 1_ssetup.ini
12.09.2003 15:52 106.496 cmuda.dll
22.08.2003 16:08 3.072 34CoInstaller.dll
20.08.2003 17:46 233.472 cmirmdrv.exe
05.08.2003 10:34 106.496 lmpgspl.ax
05.08.2003 10:34 94.208 lmpgvd.ax
05.08.2003 10:34 47.104 lmpgad.ax
28.07.2003 17:37 339.968 MCMLDSC2.dll
28.07.2003 14:19 172.032 nvwrsfr.dll
28.07.2003 14:19 172.032 nvwrsit.dll
28.07.2003 14:19 167.936 nvwrsnl.dll
28.07.2003 14:19 176.128 nvwrspt.dll
28.07.2003 14:19 323.584 nwiz.exe
28.07.2003 14:19 176.128 nvwrses.dll
28.07.2003 14:19 143.360 nvtuicpl.cpl
28.07.2003 14:19 176.128 nvwrsde.dll
28.07.2003 14:19 77.824 nvsvc32.exe
28.07.2003 14:19 159.744 nvwrsda.dll
28.07.2003 14:19 1.323.008 dmcpl.exe
28.07.2003 14:19 45.127 nvwddi.dll
28.07.2003 14:19 274.432 nvrsnl.dll
28.07.2003 14:19 278.528 nvrsit.dll
28.07.2003 14:19 278.528 nvrsfr.dll
28.07.2003 14:19 274.432 nvrses.dll
28.07.2003 14:19 274.432 nvrsde.dll
28.07.2003 14:19 266.240 nvrsda.dll
28.07.2003 14:19 270.336 nvrspt.dll
28.07.2003 14:19 3.850.240 nvoglnt.dll
28.07.2003 14:19 3.902.603 nv4_disp.dll
28.07.2003 14:19 4.841.472 nvcpl.dll
28.07.2003 14:19 512.000 nviewimg.dll
28.07.2003 14:19 852.038 nview.dll
28.07.2003 14:19 49.152 nvmctray.dll
28.07.2003 14:19 126.976 nvinstnt.dll
28.07.2003 14:19 471.112 nvshell.dll
25.07.2003 13:43 196.608 DSCIPLib2.dll
24.07.2003 20:06 69.632 MQTQueen2.dll
24.07.2003 20:05 69.632 MQTQueen.dll
24.07.2003 19:58 81.920 MQueen2.dll
24.07.2003 19:57 245.760 MQueen.dll
23.07.2003 21:39 36.680 FM20DEU.DLL
29.06.2003 23:58 0 h323log.txt
29.06.2003 23:07 25.065 wmpscheme.xml
29.06.2003 23:03 2.951 CONFIG.NT
29.06.2003 23:03 16.832 amcompat.tlb
29.06.2003 23:03 23.392 nscompat.tlb
29.06.2003 23:02 488 logonui.exe.manifest
29.06.2003 23:02 488 WindowsLogon.manifest
29.06.2003 23:01 749 sapi.cpl.manifest
29.06.2003 23:01 749 nwc.cpl.manifest
29.06.2003 23:01 749 wuaucpl.cpl.manifest
29.06.2003 23:01 749 cdplayer.exe.manifest
29.06.2003 23:01 749 ncpa.cpl.manifest
29.06.2003 23:01 21.740 emptyregdb.dat
29.06.2003 23:00 525 mapisvc.inf
15.05.2003 14:04 29.696 filter.ax
07.05.2003 13:47 49.152 PCLEGetGuid.dll
24.04.2003 12:29 32.768 udaprop.dll
07.04.2003 13:22 45.056 RUNCLOSE.OCX
03.04.2003 10:09 1.675.264 mplva6.dll
03.04.2003 10:09 1.581.056 mplvm6.dll
03.04.2003 10:09 69.632 mplam6.dll
03.04.2003 10:09 81.920 mplaa6.dll
03.04.2003 10:09 1.630.208 mplvw7.dll
03.04.2003 10:09 81.920 mplaw7.dll
03.04.2003 10:09 69.632 mplapx.dll
03.04.2003 10:09 49.152 cpuinf32.dll
03.04.2003 10:09 1.150.976 mplvpx.dll
19.03.2003 09:20 1.060.864 mfc71.dll
19.03.2003 08:01 0 px.ini
19.03.2003 00:03 98.304 cehelper.dll
19.03.2003 00:03 167.936 vxdmdsfind.ocx
18.03.2003 21:14 499.712 msvcp71.dll
18.03.2003 20:05 89.088 atl71.dll
09.03.2003 21:31 81.920 hpovst08.dll
09.03.2003 21:31 561.152 hpotscl.dll
09.03.2003 21:31 94.208 HPZipt12.dll
09.03.2003 21:31 167.936 HPZipr12.dll
09.03.2003 21:31 65.795 HPZipm12.exe
09.03.2003 21:31 61.699 HPZinw12.exe
09.03.2003 21:31 57.344 HPZisn12.dll
09.03.2003 21:31 233.528 HPZidr12.dll
09.03.2003 21:30 184.386 hpzsnt07.dll
09.03.2003 21:30 208.896 hpzcoi07.dll
09.03.2003 21:30 270.336 hpzcon07.dll
09.03.2003 21:30 237.568 HPZc3212.dll
28.02.2003 17:26 171.792 wjview.exe
28.02.2003 17:26 172.304 jview.exe
28.02.2003 17:26 15.120 jdbgmgr.exe
28.02.2003 17:26 286.992 vmhelper.dll
28.02.2003 17:26 49.424 clspack.exe
28.02.2003 17:26 947.472 msjava.dll
28.02.2003 17:26 21.264 msjdbc10.dll
28.02.2003 17:26 171.280 jit.dll
28.02.2003 17:26 154.384 msawt.dll
28.02.2003 17:26 139.536 javaee.dll
28.02.2003 17:26 404.752 javart.dll
28.02.2003 17:26 63.248 javaprxy.dll
28.02.2003 17:26 187.152 javacypt.dll
28.02.2003 15:54 7.315 javasup.vxd
28.02.2003 15:38 113 zonedon.reg
28.02.2003 15:38 113 zonedoff.reg
28.02.2003 15:34 313.856 dx3j.dll
28.02.2003 09:10 274.432 hpgwiamd.dll
21.02.2003 03:42 348.160 msvcr71.dll
21.02.2003 00:00 270.336 pxdrv.dll
20.02.2003 16:53 5.702 OUTLPERF.INI
18.02.2003 17:26 28.672 cmirmdrv.dll
13.02.2003 00:01 49.152 umloader.dll
10.02.2003 15:35 237.568 ViewMgr.dll
10.02.2003 15:35 40.960 vxdmdcdlg.dll
10.02.2003 15:35 290.816 vxdmdpb.ocx
10.02.2003 15:35 217.088 vxdmdbtn.ocx
07.02.2003 00:01 86.016 pxwma.dll
07.02.2003 00:01 397.312 pxwave.dll
07.02.2003 00:01 139.264 pxmas.dll
07.02.2003 00:01 417.792 px.dll
07.01.2003 14:05 551 OUTLPERF.H
23.12.2002 00:00 28.672 VXBLOCK.dll
20.12.2002 13:02 1.077.336 MSCOMCTL.OCX
11.12.2002 23:14 44.544 dxdllreg.exe
11.12.2002 23:14 83.456 l3codecx.ax
16.10.2002 08:57 81.920 ps2.EXE
16.10.2002 08:57 81.920 ps2.bat
13.10.2002 15:33 1.972 oeminfo.ini
09.10.2002 20:21 98.304 SiSApCom.dll
09.10.2002 19:10 6.598 instFunc.dll
09.10.2002 18:59 200.704 SiSParse.dll
09.10.2002 18:58 151.552 SiSInst.dll
29.08.2002 13:00 51.200 msxml3r.dll
29.08.2002 13:00 30.720 msxmlr.dll
29.08.2002 13:00 17.408 mcicda.dll
29.08.2002 13:00 73.760 mciavi.drv
29.08.2002 13:00 20.480 mtxdm.dll
29.08.2002 13:00 4.096 mtxex.dll
29.08.2002 13:00 25.088 mtxlegih.dll
29.08.2002 13:00 4.608 mchgrcoi.dll
29.08.2002 13:00 10.496 mcdsrv32.dll
29.08.2002 13:00 90.624 mycomput.dll
29.08.2002 13:00 10.240 mcd32.dll
29.08.2002 13:00 30.448 mcastmib.mib
29.08.2002 13:00 36.352 narrhook.dll
29.08.2002 13:00 21.504 nbtstat.exe
29.08.2002 13:00 57.392 wshde.dll
29.08.2002 13:00 4.608 bootok.exe
29.08.2002 13:00 35.840 ncpa.cpl
29.08.2002 13:00 1.355.776 msvbvm50.dll
29.08.2002 13:00 7.680 ncxpnt.dll
29.08.2002 13:00 1.806 AUTOEXEC.NT
29.08.2002 13:00 112.128 mapistub.dll
29.08.2002 13:00 12.288 bootvid.dll
29.08.2002 13:00 112.128 mapi32.dll
29.08.2002 13:00 9.216 wshatm.dll
29.08.2002 13:00 5.120 bootvrfy.exe
29.08.2002 13:00 120.838 net.hlp
29.08.2002 13:00 22.984 bopomofo.uce
29.08.2002 13:00 108.480 netapi.dll
29.08.2002 13:00 189.440 main.cpl
29.08.2002 13:00 8.192 mag_hook.dll
29.08.2002 13:00 18.944 cacls.exe
29.08.2002 13:00 248.320 netevent.dll
29.08.2002 13:00 114.688 calc.exe
29.08.2002 13:00 304.128 neth.dll
29.08.2002 13:00 5.632 write.exe
29.08.2002 13:00 7.046 l_intl.nls
29.08.2002 13:00 168 l_except.nls
29.08.2002 13:00 199.680 netmsg.dll
29.08.2002 13:00 9.936 lzexpand.dll
29.08.2002 13:00 2.560 lz32.dll
29.08.2002 13:00 41.836 lusrmgr.msc
29.08.2002 13:00 146.432 capesnpn.dll
29.08.2002 13:00 359.936 cards.dll
29.08.2002 13:00 14.336 wowfaxui.dll
29.08.2002 13:00 3.200 wowfax.dll
29.08.2002 13:00 10.544 wowexec.exe
29.08.2002 13:00 9.728 lprmonui.dll
29.08.2002 13:00 312.320 netui2.dll
29.08.2002 13:00 8.704 lpr.exe
29.08.2002 13:00 38.608 nipx.mib
29.08.2002 13:00 6.144 lpq.exe
29.08.2002 13:00 7.084 nlsfunc.exe
29.08.2002 13:00 12.288 nmevtmsg.dll
29.08.2002 13:00 2.736 wowdeb.exe
29.08.2002 13:00 80.896 autodisc.dll
29.08.2002 13:00 1.696 noise.chs
29.08.2002 13:00 1.696 noise.cht
29.08.2002 13:00 741 noise.dat
29.08.2002 13:00 149.848 noise.deu
29.08.2002 13:00 751 noise.eng
29.08.2002 13:00 751 noise.enu
29.08.2002 13:00 19.684 noise.esn
29.08.2002 13:00 49.196 noise.fra
29.08.2002 13:00 19.618 noise.ita
29.08.2002 13:00 13.256 noise.nld
29.08.2002 13:00 13.730 noise.sve
29.08.2002 13:00 697 noise.tha
29.08.2002 13:00 15.872 logoff.exe
29.08.2002 13:00 50.688 loghours.dll
29.08.2002 13:00 446.464 wmvdmoe.dll
29.08.2002 13:00 241.725 msuni11.dll
29.08.2002 13:00 5.120 lodctr.exe
29.08.2002 13:00 27.648 ccfgnt.dll
29.08.2002 13:00 27.914 ntdos.sys
29.08.2002 13:00 29.146 ntdos404.sys
29.08.2002 13:00 29.370 ntdos411.sys
29.08.2002 13:00 29.274 ntdos412.sys
29.08.2002 13:00 29.146 ntdos804.sys
29.08.2002 13:00 1.677.312 wmvcore2.dll
29.08.2002 13:00 48.794 ntimage.gif
29.08.2002 13:00 1.273 loadfix.com
29.08.2002 13:00 27.136 lnkstub.exe
29.08.2002 13:00 16.617 authserv.mib
29.08.2002 13:00 11.264 attrib.exe
29.08.2002 13:00 11.264 atrace.dll
29.08.2002 13:00 26.100 lmmib2.mib
29.08.2002 13:00 30.208 lights.exe
29.08.2002 13:00 59.904 ntlanui.dll
29.08.2002 13:00 14.848 ntlanui2.dll
29.08.2002 13:00 15.872 cdmodem.dll
29.08.2002 13:00 32.256 wupdmgr.exe
29.08.2002 13:00 311.327 wmv8dmod.dll
29.08.2002 13:00 34.816 atmpvcno.dll
29.08.2002 13:00 47.104 ntmsevt.dll
29.08.2002 13:00 41.985 certmgr.msc
29.08.2002 13:00 25.888 ntmsmgr.msc
29.08.2002 13:00 32.576 ntmsoprq.msc
29.08.2002 13:00 75 Channels anzeigen.scf
29.08.2002 13:00 80.896 charmap.exe
29.08.2002 13:00 7.680 chcp.com
29.08.2002 13:00 31.744 ntsd.exe
29.08.2002 13:00 36.864 ntsdexts.dll
29.08.2002 13:00 11.776 chkdsk.exe
29.08.2002 13:00 11.264 chkntfs.exe
29.08.2002 13:00 13.312 ntvdmd.dll
29.08.2002 13:00 77.824 wmpstub.exe
29.08.2002 13:00 165.888 ciadmin.dll
29.08.2002 13:00 6.656 msswchx.exe
29.08.2002 13:00 13.312 msswch.dll
29.08.2002 13:00 226.064 lanman.drv
29.08.2002 13:00 14.336 atkctrs.dll
29.08.2002 13:00 4.608 mssip32.dll
29.08.2002 13:00 36.352 mssign32.dll
29.08.2002 13:00 19.968 arp.exe
29.08.2002 13:00 12.610 append.exe
29.08.2002 13:00 46.258 mib.bin
29.08.2002 13:00 107.882 mib_ii.mib
29.08.2002 13:00 52.736 migpwd.exe
29.08.2002 13:00 102.912 apcups.dll
29.08.2002 13:00 18.944 mimefilt.dll
29.08.2002 13:00 163.840 mindex.dll
29.08.2002 13:00 9.032 ansi.sys
29.08.2002 13:00 21.386 mipx.mib
29.08.2002 13:00 673.088 mlang.dat
29.08.2002 13:00 73.802 msrclr40.dll
29.08.2002 13:00 3.584 mll_hp.dll
29.08.2002 13:00 65.024 msratelc.dll
29.08.2002 13:00 7.168 msr2cenu.dll
29.08.2002 13:00 69.632 msr2c.dll
29.08.2002 13:00 26.112 adptif.dll
29.08.2002 13:00 7.680 mll_mtf.dll
29.08.2002 13:00 43.008 msports.dll
29.08.2002 13:00 5.632 mll_qic.dll
29.08.2002 13:00 111.104 activeds.tlb
29.08.2002 13:00 1.490 mmdriver.inf
29.08.2002 13:00 89.600 langwrbk.dll
29.08.2002 13:00 9.728 label.exe
29.08.2002 13:00 28.420 bios1.rom
29.08.2002 13:00 12.288 mmdrv.dll
29.08.2002 13:00 41.436 ciadv.msc
29.08.2002 13:00 62.976 ocmanage.dll
29.08.2002 13:00 26.224 odbc16gt.dll
29.08.2002 13:00 12.876 korean.uce
29.08.2002 13:00 42.537 keyboard.sys
29.08.2002 13:00 2.000 keyboard.drv
29.08.2002 13:00 42.809 key01.sys
29.08.2002 13:00 7.040 kdcom.dll
29.08.2002 13:00 6.656 kbdycl.dll
29.08.2002 13:00 5.632 kbdycc.dll
29.08.2002 13:00 5.632 kbduzb.dll
29.08.2002 13:00 6.144 kbdusx.dll
29.08.2002 13:00 6.144 kbdusr.dll
29.08.2002 13:00 6.144 kbdusl.dll
29.08.2002 13:00 5.632 kbdus.dll
29.08.2002 13:00 5.632 kbdur.dll
29.08.2002 13:00 5.632 kbduk.dll
29.08.2002 13:00 6.144 kbdtuq.dll
29.08.2002 13:00 6.144 kbdtuf.dll
29.08.2002 13:00 5.632 kbdtat.dll
29.08.2002 13:00 6.144 kbdsw.dll
29.08.2002 13:00 6.144 kbdsp.dll
29.08.2002 13:00 6.656 kbdsl1.dll
29.08.2002 13:00 6.656 kbdsl.dll
29.08.2002 13:00 109.568 cic.dll
29.08.2002 13:00 8.192 cidaemon.exe
29.08.2002 13:00 7.680 ckcnv.exe
29.08.2002 13:00 8.191 bios4.rom
29.08.2002 13:00 11.264 clb.dll
29.08.2002 13:00 6.656 kbdsg.dll
29.08.2002 13:00 39.744 ole2.dll
29.08.2002 13:00 169.520 ole2disp.dll
29.08.2002 13:00 153.008 ole2nls.dll
29.08.2002 13:00 6.144 kbdsf.dll
29.08.2002 13:00 163.328 oleacc.dll
29.08.2002 13:00 19.456 oleaccrc.dll
29.08.2002 13:00 5.632 kbdru1.dll
29.08.2002 13:00 82.944 olecli.dll
29.08.2002 13:00 5.632 kbdru.dll
29.08.2002 13:00 5.632 kbdro.dll
29.08.2002 13:00 121.856 oledlg.dll
29.08.2002 13:00 6.144 kbdpo.dll
29.08.2002 13:00 5.632 kbdpl1.dll
29.08.2002 13:00 24.064 olesvr.dll
29.08.2002 13:00 22.016 olesvr32.dll
29.08.2002 13:00 69.120 olethk32.dll
29.08.2002 13:00 6.656 kbdpl.dl
Seitenanfang Seitenende
02.12.2005, 23:18
Ehrenmitglied
Avatar Argus

Beiträge: 6028
#4 Nochmal:Hier fängt es an http://virus-protect.org/hjtkurz.html
und poste das log von Hijack This
Danach die 4 DatFindBat Dateien von 2 Monate
__________
MfG Argus
Seitenanfang Seitenende
02.12.2005, 23:47
...neu hier

Themenstarter

Beiträge: 3
#5 Datentr„ger in Laufwerk C: ist BOOT
Volumeseriennummer: 44E6-F992

Verzeichnis von C:\WINDOWS\system32

02.12.2005 23:42 5.384 ncompat.tlb
02.12.2005 21:29 35.873 vsconfig.xml
02.12.2005 21:28 5.632 msvol.tlb
02.12.2005 21:28 20.480 hp4A47.tmp
02.12.2005 21:28 24.064 ld4A38.tmp
02.12.2005 20:55 98.304 svchosts.dll
02.12.2005 20:55 4.286 ot.ico
02.12.2005 20:55 4.286 ts.ico
02.12.2005 20:55 9.732 mssearchnet.exe
02.12.2005 20:55 13.964 nvctrl.exe
02.12.2005 20:53 14.568 mscornet.exe
25.11.2005 08:49 245.512 FNTCACHE.DAT
23.11.2005 12:04 4.212 zllictbl.dat
15.11.2005 00:51 71.440 zlcommdb.dll
15.11.2005 00:51 79.624 zlcomm.dll
15.11.2005 00:51 100.104 vsxml.dll
15.11.2005 00:51 382.728 vsutil.dll
15.11.2005 00:51 71.440 vsregexp.dll
15.11.2005 00:50 227.088 vspubapi.dll
15.11.2005 00:50 104.208 vsmonapi.dll
15.11.2005 00:50 141.064 vsinit.dll
15.11.2005 00:50 372.816 vsdatant.sys
15.11.2005 00:50 83.720 vsdata.dll
15.11.2005 00:34 54.960 vsutil_loc0407.dll
14.11.2005 10:58 1.158 wpa.dbl
02.11.2005 06:34 2.377.568 MRT.exe
01.11.2005 11:30 114.688 spacklsp.dll
30.10.2005 18:12 376.164 perfh009.dat
30.10.2005 18:12 54.280 perfc009.dat
30.10.2005 18:12 67.410 perfc007.dat
30.10.2005 18:12 399.984 perfh007.dat
30.10.2005 18:12 908.300 PerfStringBackup.INI
14.10.2005 15:49 25.941 NULL
06.10.2005 04:18 280.064 gdi32.dll
06.10.2005 04:08 1.839.616 win32k.sys
04.10.2005 16:26 3.013.120 mshtml.dll
23.09.2005 04:06 8.491.520 shell32.dll
10.09.2005 02:54 2.067.968 cdosys.dll
03.09.2005 00:53 664.064 wininet.dll
03.09.2005 00:53 39.424 pngfilt.dll
03.09.2005 00:53 1.484.288 shdocvw.dll
03.09.2005 00:53 448.512 mshtmled.dll
03.09.2005 00:53 146.432 msrating.dll
03.09.2005 00:53 55.808 extmgr.dll
03.09.2005 00:53 530.432 mstime.dll
03.09.2005 00:53 205.312 dxtrans.dll
03.09.2005 00:53 474.112 shlwapi.dll
03.09.2005 00:53 96.768 inseng.dll
03.09.2005 00:53 251.392 iepeers.dll
03.09.2005 00:53 605.696 urlmon.dll
03.09.2005 00:53 152.064 cdfview.dll
03.09.2005 00:53 1.055.744 danim.dll
03.09.2005 00:53 1.019.904 browseui.dll
01.09.2005 02:44 292.352 winsrv.dll
01.09.2005 02:44 19.968 linkinfo.dll
30.08.2005 04:55 1.292.800 quartz.dll
23.08.2005 04:39 124.416 umpnpmgr.dll
Datentr„ger in Laufwerk C: ist BOOT
Volumeseriennummer: 44E6-F992

Verzeichnis von C:\DOKUME~1\Beutel\LOKALE~1\Temp

02.12.2005 23:30 2.961.065 sa8.exe
02.12.2005 23:29 667 TWAIN.LOG
02.12.2005 23:29 3 Twain001.Mtx
02.12.2005 23:29 156 Twunk001.MTX
02.12.2005 23:29 0 Twunk002.MTX
02.12.2005 23:28 0 sa8.tmp
02.12.2005 22:45 3.370.134 WinAntiSpyware2005Setup.exe
02.12.2005 21:44 512 ~DFAA92.tmp
02.12.2005 21:44 16.384 ~DFAA81.tmp
02.12.2005 21:44 512 ~DFA0DD.tmp
02.12.2005 21:29 16.384 Perflib_Perfdata_7b4.dat
02.12.2005 18:46 5.851 plf5.tmp
02.12.2005 18:45 878 dslmupdate.ini
27.11.2005 07:30 110 0FD1A8EB.TMP
14 Datei(en) 6.372.656 Bytes
0 Verzeichnis(se), 42.458.742.784 Bytes frei
Seitenanfang Seitenende
Um auf dieses Thema zu ANTWORTEN
bitte erst » hier kostenlos registrieren!!

Folgende Themen könnten Dich auch interessieren: